กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

พระเจ้าทรงเลือกดาวิดเป็นกษัตริย์
16:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “เจ้าจะเป็นทุกข์โศกเศร้าเรื่องซาอูลนานเท่าใด เมื่อเราถอดเขาจากเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้ว จงเติมน้ำมันให้เต็มเขาสัตว์ของเจ้า และไปเถิด เราจะส่งเจ้าไปหาเจสซีชาวเบธเลเฮม เพราะว่าในท่ามกลางพวกบุตรชายของเขาเราจัดเตรียมกษัตริย์องค์หนึ่งไว้แล้วสำหรับเรา”
16:2 และซามูเอลได้กราบทูลว่า “ข้าพระองค์จะไปอย่างไรได้ ถ้าซาอูลได้ยินเรื่องนี้ เขาคงจะฆ่าข้าพระองค์เสีย” และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงนำวัวสาวตัวหนึ่งไปกับเจ้า และกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ามาถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์’
16:3 และจงเชิญเจสซีมาที่การถวายสัตวบูชานั้น และเราจะสำแดงให้เจ้ารู้ว่าเจ้าควรจะกระทำประการใด และผู้ซึ่งเราจะบอกชื่อแก่เจ้า เจ้าจงเจิมไว้สำหรับเรา”
16:4 และซามูเอลได้กระทำตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ และมาที่เบธเลเฮม และพวกผู้อาวุโสของเมืองนั้นก็ตัวสั่นเกี่ยวกับการมาของท่าน และกล่าวว่า “ท่านมาอย่างสันติหรือ”
16:5 และซามูเอลกล่าวว่า “มาอย่างสันติ เรามาเพื่อถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ จงชำระตัวของท่านทั้งหลายให้บริสุทธิ์ และขอเชิญมาที่การถวายสัตวบูชากับเรา” และซามูเอลก็ชำระตัวเจสซีและบุตรชายทั้งหลายของท่านให้บริสุทธิ์ และเชิญเขาเหล่านั้นให้ไปยังการถวายสัตวบูชา
16:6 และต่อมา เมื่อเขาทั้งหลายมาแล้ว ท่านก็มองเห็นเอลีอับ และพูดว่า “ผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงให้เจิมไว้ก็อยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์แน่แล้ว”
16:7 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “อย่ามองดูที่รูปร่างหน้าตาของเขา หรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา ด้วยว่าเราปฏิเสธเขา เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู ด้วยว่ามนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรที่จิตใจ”
16:8 แล้วเจสซีก็เรียกอาบีนาดับ และให้เขาเดินผ่านหน้าของซามูเอล และท่านกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกคนนี้”
16:9 แล้วเจสซีให้ชัมมาห์เดินผ่านไป และท่านกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกคนนี้”
16:10 นอกจากนี้ เจสซีให้บุตรชายทั้งเจ็ดคนของตนเดินผ่านหน้าของซามูเอล และซามูเอลพูดกับเจสซีว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกคนเหล่านี้”
16:11 และซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า “บุตรทั้งหมดของท่านอยู่ที่นี่แล้วหรือ” และเจสซีพูดว่า “ยังมีคนสุดท้องอีกคนหนึ่ง และดูเถิด เขากำลังเลี้ยงฝูงแกะอยู่” และซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า “จงส่งคนไปตามเขามา เพราะพวกเราจะไม่นั่งลงจนกว่าเขาจะมาที่นี่”

ดาวิดได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์
16:12 และเจสซีก็ส่งคนไปนำเขามา ฝ่ายดาวิดเป็นคนมีผิวเปล่งปลั่ง มีหน้าตางามสง่าน่าดู และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงลุกขึ้นเจิมตั้งเขาไว้ เพราะเป็นคนนี้แหละ”
16:13 แล้วซามูเอลได้นำเขาสัตว์ที่มีน้ำมันและเจิมตั้งเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่น้องของเขา และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็สวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป ดังนั้นซามูเอลได้ลุกขึ้นและกลับไปยังเมืองรามาห์

เมื่อดาวิดดีดพิณเขาคู่แล้วซาอูลก็ได้รับการปลอบประโลม
16:14 แต่พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็พรากไปจากซาอูล และวิญญาณชั่วจากพระเยโฮวาห์ก็รบกวนพระองค์
16:15 และพวกผู้รับใช้ของซาอูลก็กราบทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด บัดนี้วิญญาณชั่วจากพระเจ้ากำลังรบกวนพระองค์อยู่
16:16 ขอเจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลาย จงบัญชาพวกผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่อยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์ให้แสวงหาคนที่มีฝีมือในการดีดพิณเขาคู่ และต่อมาเมื่อวิญญาณชั่วจากพระเจ้ามาเข้าครอบงำพระองค์ ก็ให้เขาดีดพิณเขาคู่ด้วยมือของเขา แล้วพระองค์จะรู้สึกดีขึ้น”
16:17 และซาอูลตรัสกับพวกผู้รับใช้ของพระองค์ว่า “จงไปหาชายคนหนึ่งที่สามารถเล่นพิณได้ดีให้เรา และนำเขามาหาเรา”
16:18 แล้วคนหนึ่งในพวกผู้รับใช้ทูลตอบว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์เห็นบุตรชายคนหนึ่งของเจสซีชาวเบธเลเฮม เป็นผู้มีฝีมือในการดีดพิณ เป็นชายกล้าหาญ เป็นนักรบ เฉลียวฉลาดในกิจการงาน และเป็นคนมีหน้าตาดีและพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเขา”
16:19 ดังนั้น ซาอูลได้ส่งพวกผู้สื่อสารไปยังเจสซี และกล่าวว่า “จงให้ดาวิดบุตรชายของท่านผู้ซึ่งอยู่กับฝูงแกะนั้นมาหาเรา”
16:20 และเจสซีก็จัดลาตัวหนึ่งบรรทุกขนมปัง และถุงหนังใส่น้ำองุ่นถุงหนึ่ง กับลูกแพะตัวหนึ่ง แล้วส่งสิ่งของเหล่านี้ไปกับดาวิดบุตรชายของท่านให้ถวายแด่ซาอูล
16:21 และดาวิดก็มาเฝ้าซาอูลและยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์ และซาอูลก็ทรงรักดาวิดมาก และดาวิดก็ได้เป็นคนถือเครื่องอาวุธของพระองค์
16:22 และซาอูลทรงส่งข่าวไปยังเจสซีว่า “เราขอร้องท่าน โปรดอนุญาตให้ดาวิดมายืนอยู่ต่อหน้าเราเถิด เพราะเขาเป็นที่โปรดปรานในสายตาของเรา”
16:23 และต่อมา เมื่อวิญญาณชั่วจากพระเจ้ามาเข้าครอบงำซาอูล ดาวิดก็หยิบพิณเขาคู่และใช้มือของตนดีดถวาย ดังนั้นซาอูลก็ทรงชุ่มชื่นและรู้สึกดีขึ้น และวิญญาณชั่วก็พรากไปจากพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope