กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ดาวิดได้เป็นทหารองครักษ์ของกษัตริย์อาคีช
28:1 และต่อมาในวันเหล่านั้น คนฟีลิสเตียได้รวบรวมกองทหารของพวกเขาเพื่อทำสงคราม คือเพื่อสู้รบกับคนอิสราเอล และอาคีชตรัสกับดาวิดว่า “ท่านจงรู้แน่เถิดว่า ท่านจะออกไปสู้รบพร้อมกับเรา ทั้งตัวท่านกับพวกทหารของท่าน”
28:2 และดาวิดทูลอาคีชว่า “แน่ทีเดียว พระองค์จะได้ทราบว่าผู้รับใช้ของพระองค์จะกระทำอะไรได้บ้าง” และอาคีชตรัสกับดาวิดว่า “เพราะฉะนั้น เราจะให้ท่านเป็นองครักษ์ของเราตลอดไป”
28:3 เวลานั้นซามูเอลได้สิ้นชีพแล้ว และคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็ไว้ทุกข์ให้ท่าน และฝังศพของท่านไว้ในรามาห์ ซึ่งเป็นนครของท่านเอง และซาอูลได้กำจัดคนทรงและพ่อมดแม่มดเสียจากแผ่นดิน
28:4 และคนฟีลิสเตียก็รวบรวมกันและมาตั้งเต็นท์อยู่ที่ชูเนม และซาอูลได้รวบรวมคนอิสราเอลทั้งสิ้น และเขาทั้งหลายตั้งเต็นท์อยู่ที่กิลโบอา
28:5 และเมื่อซาอูลทอดพระเนตรกองทัพของคนฟีลิสเตียแล้ว พระองค์ก็กลัว และพระทัยของพระองค์ก็สั่นสะท้านมาก
28:6 และเมื่อซาอูลทูลถามพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ไม่ได้ตอบพระองค์ ไม่ว่าด้วยความฝัน หรือด้วยอูริม หรือด้วยพวกผู้พยากรณ์

ซาอูลไปหาคนทรงที่บ้านเอนโดร์
28:7 ดังนั้น ซาอูลจึงตรัสกับพวกผู้รับใช้ของพระองค์ว่า “จงไปแสวงหาหญิงที่เป็นคนทรงให้เรา เพื่อเราจะได้ไปหานาง และถามนางดู” และพวกผู้รับใช้ของพระองค์กราบทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด มีหญิงทรงเจ้าคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเอนโดร์”
28:8 และซาอูลได้ปลอมพระองค์และทรงฉลองพระองค์อย่างอื่น และพระองค์เสด็จออกไป ตัวพระองค์เองไปพร้อมกับชายสองคน และพวกเขาได้ไปหาหญิงคนนั้นในเวลากลางคืน และพระองค์ตรัสว่า “เราขอร้องท่าน ขอทำนายให้เราโดยวิญญาณของคนตาย และเราจะออกชื่อผู้ใดแก่ท่าน ก็ขอให้เรียกผู้นั้นขึ้นมาหาเรา”
28:9 และหญิงคนนั้นจึงทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด ท่านทราบแล้วว่าซาอูลทรงกระทำอะไร ที่พระองค์ได้กำจัดคนทรงและพ่อมดแม่มดเสียจากแผ่นดิน ดังนั้นทำไมท่านจึงมาวางกับดักชีวิตของข้าพเจ้าเล่า เพื่อทำให้ข้าพเจ้าถูกประหารชีวิต”
28:10 และซาอูลได้ปฏิญาณต่อนางในพระนามของพระเยโฮวาห์ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ท่านจะไม่ถูกลงโทษเพราะเรื่องนี้แน่ฉันนั้น”
28:11 แล้วหญิงนั้นจึงทูลว่า “ท่านจะให้ข้าพเจ้าเรียกใครขึ้นมาหาท่าน” และพระองค์ตรัสว่า “จงเรียกซามูเอลขึ้นมาหาเรา”
28:12 และเมื่อหญิงคนนั้นเห็นซามูเอล นางจึงร้องเสียงดัง และหญิงนั้นกราบทูลซาอูลว่า “ไฉนพระองค์จึงทรงล่อลวงข้าพระองค์ ด้วยว่าพระองค์คือซาอูล”
28:13 และกษัตริย์ตรัสกับนางว่า “อย่ากลัวเลย ด้วยว่าท่านได้เห็นอะไรเล่า” และหญิงนั้นกราบทูลซาอูลว่า “ข้าพระองค์เห็นเทพเจ้าเสด็จขึ้นมาจากแผ่นดิน”
28:14 และพระองค์ตรัสกับนางว่า “รูปร่างของเขาเป็นอย่างไร” และนางทูลว่า “เป็นชายชราคนหนึ่งขึ้นมา และเขามีเสื้อคลุมกายอยู่” ซาอูลก็ทราบว่าเป็นซามูเอล และพระองค์ได้น้อมตัวลงและซบพระพักตร์ของพระองค์ลงถึงดิน
28:15 และซามูเอลพูดกับซาอูลว่า “ทำไมท่านจึงรบกวนเราด้วยเรียกเราขึ้นมาเล่า” และซาอูลได้ตอบว่า “เรามีความทุกข์หนัก เพราะคนฟีลิสเตียกำลังมาทำสงครามกับเรา และพระเจ้าทรงพรากไปจากเราเสียแล้ว และไม่ได้ทรงตอบเราอีกเลย ไม่ว่าโดยพวกผู้พยากรณ์ หรือโดยความฝัน เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกท่านขึ้นมาเพื่อท่านจะได้แจ้งให้เราทราบว่า เราจะกระทำประการใดดี”
28:16 แล้วซามูเอลพูดว่า “ในเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงพรากไปจากท่านเสียแล้ว และกลายเป็นศัตรูของท่าน เหตุไฉนท่านจึงมาถามข้าพเจ้าเล่า
28:17 และพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่ผู้นั้นอย่างที่พระองค์เคยตรัสบอกโดยทางข้าพเจ้าแล้ว เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงฉีกราชอาณาจักรนั้นออกเสียจากมือของท่าน และทรงมอบให้แก่ผู้อื่น คือดาวิด
28:18 เพราะว่าท่านไม่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ ทั้งไม่ได้กระทำตามพระพิโรธอันรุนแรงของพระองค์ที่ทรงมีต่อคนอามาเลข เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์จึงทรงกระทำสิ่งนี้แก่ท่านในวันนี้
28:19 ยิ่งกว่านั้น พระเยโฮวาห์จะทรงมอบอิสราเอลพร้อมกับตัวท่านไว้ในมือของคนฟีลิสเตีย และพรุ่งนี้ตัวท่านพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของท่านจะอยู่กับเรา และพระเยโฮวาห์จะทรงมอบกองทัพของคนอิสราเอลไว้ในมือของคนฟีลิสเตียด้วย”
28:20 ดังนั้น ในทันใดนั้นซาอูลก็ล้มลงเหยียดยาวบนพื้นดิน และกลัวยิ่งนักเพราะเหตุบรรดาถ้อยคำของซามูเอล และไม่มีกำลังเหลืออยู่ในพระองค์เลย เพราะพระองค์ไม่ได้เสวยอาหารมาตลอดทั้งวันทั้งคืน
28:21 และหญิงคนนั้นได้เข้ามาหาซาอูล และเห็นว่าพระองค์ตกใจกลัวมาก และทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด หญิงผู้รับใช้ของพระองค์ได้เชื่อฟังเสียงของพระองค์แล้ว และข้าพระองค์ก็เสี่ยงชีวิตของข้าพระองค์ไว้ในมือของข้าพระองค์เอง และได้ตั้งใจฟังพระดำรัสของพระองค์ที่พระองค์ตรัสกับข้าพระองค์ทุกประการ
28:22 เพราะฉะนั้น บัดนี้ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ ขอพระองค์ฟังเสียงหญิงผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย และขอให้ข้าพระองค์ได้ถวายอาหารต่อพระพักตร์ของพระองค์สักหน่อยหนึ่ง และขอเสวย เพื่อพระองค์จะมีกำลังเมื่อพระองค์เสด็จกลับตามทางของพระองค์”
28:23 แต่พระองค์ปฏิเสธและตรัสว่า “เราจะไม่กิน” แต่พวกผู้รับใช้ของพระองค์ พร้อมกับหญิงคนนั้นได้อ้อนวอนพระองค์ และพระองค์ฟังเสียงของพวกเขา ดังนั้นพระองค์ได้ลุกขึ้นจากพื้นดิน และประทับบนเตียง
28:24 และหญิงคนนั้นมีลูกวัวอ้วนตัวหนึ่งอยู่ในบ้าน นางก็รีบเร่งและฆ่ามันเสีย เอาแป้งมานวดและอบทำขนมปังไร้เชื้อ
28:25 และนางได้นำมาถวายแด่ซาอูลและแก่พวกผู้รับใช้ของพระองค์ และท่านเหล่านั้นก็รับประทาน แล้วท่านทั้งหลายได้ลุกขึ้น และกลับไปในคืนนั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope