กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

การพเนจรและการหลบหนีของดาวิด
23:1 แล้วพวกเขาบอกดาวิดว่า “ดูเถิด คนฟีลิสเตียกำลังสู้รบกับเมืองเคอีลาห์อยู่ และเขาทั้งหลายปล้นเอาข้าวที่อยู่ลานนวดข้าว”
23:2 ฉะนั้น ดาวิดจึงทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “ควรที่ข้าพระองค์จะไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตียเหล่านี้หรือไม่” และพระเยโฮวาห์ตรัสกับดาวิดว่า “จงไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตียและช่วยเมืองเคอีลาห์ให้รอดพ้น”
23:3 และพวกทหารของดาวิดพูดกับท่านว่า “ดูเถิด พวกเราอยู่ในยูดาห์ก็หวาดกลัวอยู่แล้ว ถ้าเราทั้งหลายขึ้นไปยังเมืองเคอีลาห์สู้รบกับกองทัพของคนฟีลิสเตีย ก็จะยิ่งน่ากลัวมากขึ้นสักเท่าใด”
23:4 แล้วดาวิดก็ทูลถามพระเยโฮวาห์อีก และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบท่านว่า “จงลุกขึ้นลงไปยังเมืองเคอีลาห์เถิด เพราะเราจะมอบคนฟีลิสเตียไว้ในมือของเจ้า”
23:5 ดังนั้น ดาวิดกับพวกทหารของท่านได้ไปยังเมืองเคอีลาห์และต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย และได้นำเอาฝูงสัตว์ของพวกคนฟีลิสเตียไป และฆ่าฟันเขาทั้งหลายเสียเป็นอันมาก ดังนั้นดาวิดได้ช่วยชาวเมืองเคอีลาห์ให้รอดพ้น
23:6 และต่อมา เมื่ออาบียาธาร์บุตรชายของอาหิเมเลคตามดาวิดไปที่เมืองเคอีลาห์นั้น เขาลงมาพร้อมกับเอโฟดในมือของตน
23:7 และมีคนทูลซาอูลว่า ดาวิดมาอยู่ที่เมืองเคอีลาห์แล้ว และซาอูลตรัสว่า “พระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือของเราแล้ว เพราะที่เขาเข้าไปในเมืองที่มีประตูและดาล เขาก็ขังตัวเองไว้”
23:8 และซาอูลได้เรียกพลทหารทั้งปวงให้เข้าทำสงคราม ให้ลงไปยังเมืองเคอีลาห์เพื่อล้อมดาวิดกับพวกทหารของท่านไว้
23:9 และดาวิดทราบว่าซาอูลแอบคิดปองร้ายต่อท่าน และท่านได้พูดกับอาบียาธาร์ผู้เป็นปุโรหิตว่า “จงนำเอาเอโฟดมาที่นี่เถิด”
23:10 แล้วดาวิดกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้รับใช้ของพระองค์ได้ยินอย่างแน่นอนว่า ซาอูลแสวงหาโอกาสที่จะมายังเคอีลาห์เพื่อทำลายนครนี้เสียเพราะเหตุข้าพระองค์
23:11 ชาวเมืองเคอีลาห์จะมอบข้าพระองค์ไว้ในมือของซาอูลหรือ ซาอูลจะเสด็จลงมาตามที่ผู้รับใช้ของพระองค์ได้ยินนั้นหรือ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ข้าพระองค์ขออ้อนวอนพระองค์ ขอทรงบอกผู้รับใช้ของพระองค์เถิด” และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เขาจะลงมา”
23:12 แล้วดาวิดกราบทูลว่า “ชาวเมืองเคอีลาห์จะมอบข้าพระองค์และพวกทหารของข้าพระองค์ไว้ในมือของซาอูลหรือ” และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เขาทั้งหลายจะมอบเจ้าไว้”
23:13 แล้วดาวิดกับพวกทหารของท่านซึ่งมีประมาณหกร้อยคนก็ลุกขึ้นและออกจากเคอีลาห์ และไปตามทางที่เขาทั้งหลายจะไปได้ และมีคนไปทูลซาอูลว่า ดาวิดหนีไปจากเคอีลาห์แล้ว และซาอูลได้เลิกไปที่นั่น
23:14 และดาวิดได้อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารตามที่กำบังเข้มแข็ง และพักอยู่ในแดนเทือกเขาของถิ่นทุรกันดารแห่งศิฟ และซาอูลได้แสวงหาท่านทุกวัน แต่พระเจ้ามิได้ทรงมอบท่านไว้ในมือของซาอูล
23:15 และดาวิดเห็นว่าซาอูลได้ออกมาแสวงหาชีวิตของท่าน และดาวิดพักอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งศิฟในป่าไม้
23:16 และโยนาธานราชบุตรของซาอูลได้ลุกขึ้น และไปหาดาวิดที่ป่าไม้ และสนับสนุนมือของท่านให้เข้มแข็งขึ้นในพระเจ้า
23:17 และโยนาธานพูดกับท่านว่า “อย่ากลัวเลย เพราะว่ามือของซาอูลเสด็จพ่อของข้าพเจ้าจะหาท่านไม่พบ และท่านจะได้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล และข้าพเจ้าจะเป็นอุปราชของท่าน และซาอูลเสด็จพ่อของข้าพเจ้าก็ทราบเรื่องนี้ด้วย”
23:18 และท่านทั้งสองได้ทำพันธสัญญาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และดาวิดอาศัยอยู่ในป่าไม้ และโยนาธานก็กลับไปวังของท่าน
23:19 ดังนั้น ชาวศิฟได้ขึ้นไปหาซาอูลที่เมืองกิเบอาห์ทูลว่า “ดาวิดได้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ ในที่กำบังเข้มแข็งในป่าไม้ บนเนินเขาแห่งฮาคีลาห์ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้จากเยชิโมนมิใช่หรือ
23:20 โอ ข้าแต่กษัตริย์ เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอเสด็จลงไปตามพระทัยปรารถนาทั้งสิ้นของพระองค์ที่จะลงไปเถิด และส่วนข้าพระองค์ทั้งหลายจะมอบเขาไว้ในพระหัตถ์ของกษัตริย์”
23:21 และซาอูลตรัสว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรพวกท่าน เพราะพวกท่านมีความเมตตาต่อเรา
23:22 เราขอร้องพวกท่าน จงไปจัดเตรียมให้พร้อม ดูให้รู้ว่าสถานที่ที่เขาซ่องสุมนั้นอยู่ที่ไหน และใครได้เห็นเขาที่นั่นบ้าง เพราะมีคนบอกเราว่าการกระทำของเขาเฉียบแหลมนัก
23:23 เพราะฉะนั้น จงไปดูสถานที่ทุกแห่งที่เขาซุ่มซ่อนอยู่ และท่านทั้งหลายจงกลับมาหาเราอีกพร้อมด้วยข้อมูลที่แน่นอน และเราจะไปกับพวกท่าน และต่อมาถ้าเขาอยู่ในแผ่นดินนั้น เราจะค้นหาเขาตลอดทั่วบรรดาคนยูดาห์ที่นับเป็นพัน ๆ นั้น”
23:24 และเขาทั้งหลายได้ลุกขึ้นและไปยังศิฟก่อนซาอูล แต่ดาวิดกับพวกทหารของท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งมาโอนในที่ราบทางทิศใต้จากเยชิโมน
23:25 ซาอูลกับพลทหารของพระองค์ก็แสวงหาท่านด้วย และมีบางคนบอกดาวิด ดังนั้นท่านจึงลงไปยังหินผาและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งมาโอน และเมื่อซาอูลได้ยินเรื่องนั้น พระองค์จึงได้ไล่ตามดาวิดไปในถิ่นทุรกันดารแห่งมาโอน
23:26 และซาอูลเสด็จมาฟากภูเขาข้างนี้ และดาวิดกับพวกทหารของท่านอยู่ฟากภูเขาข้างโน้น ดาวิดจึงรีบหนีไปเพราะเหตุกลัวซาอูล เพราะซาอูลกับเหล่าพลทหารของพระองค์มาล้อมดาวิดกับพวกทหารของท่านเพื่อจะจับพวกเขา
23:27 แต่มีผู้สื่อสารคนหนึ่งมาทูลซาอูลว่า “ขอพระองค์รีบเสด็จกลับ เพราะว่าคนฟีลิสเตียมาบุกรุกแผ่นดินแล้ว”
23:28 ดังนั้น ซาอูลจึงเสด็จกลับจากการไล่ตามดาวิด และไปสู้รบกับคนฟีลิสเตีย เพราะฉะนั้นพวกเขาได้เรียกสถานที่นั้นว่า เสลาฮัมมาห์เลคอท
23:29 และดาวิดได้ขึ้นไปจากที่นั่น และอาศัยอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งแห่งเอนเกดี

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope