กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

หีบของพระเยโฮวาห์กลับไปยังโยชูวาชาวเบธเชเมช
6:1 และหีบของพระเยโฮวาห์อยู่ในแผ่นดินของคนฟีลิสเตียเป็นเวลาเจ็ดเดือน
6:2 และคนฟีลิสเตียก็เชิญพวกปุโรหิตและพวกโหรมา กล่าวว่า “เราทั้งหลายจะทำอย่างไรกับหีบของพระเยโฮวาห์ ขอบอกพวกเราว่าเราทั้งหลายจะส่งหีบไปยังที่เดิมนั้นได้อย่างไร”
6:3 และเขาทั้งหลายพูดว่า “ถ้าท่านทั้งหลายจะส่งหีบของพระเจ้าแห่งอิสราเอลไป ก็อย่าส่งหีบนั้นไปเปล่า ๆ แต่อย่างไรก็ดี ขอส่งเครื่องบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระองค์ แล้วพวกท่านจะหายโรค และท่านทั้งหลายจึงจะทราบว่า เหตุใดพระหัตถ์ของพระองค์จึงไม่หันไปเสียจากพวกท่าน”
6:4 แล้วเขาทั้งหลายพูดว่า “อะไรจะเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด เพื่อพวกเราจะได้ถวายแด่พระองค์” เขาทั้งหลายตอบว่า “ทำรูปหล่อริดสีดวงทวารขั้นรุนแรงด้วยทองคำห้าลูก กับรูปหล่อหนูด้วยทองคำห้าตัว ตามจำนวนเจ้านายแห่งคนฟีลิสเตีย เพราะว่าโรคอย่างเดียวกันนั้นอยู่บนท่านทั้งหลายและอยู่บนบรรดาเจ้านายของพวกท่าน
6:5 เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงทำรูปหล่อริดสีดวงทวารขั้นรุนแรงของพวกท่าน และรูปหล่อหนูของพวกท่านซึ่งทำลายแผ่นดิน และท่านทั้งหลายจงถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล บางทีพระองค์จะทรงเบาพระหัตถ์ของพระองค์จากท่านทั้งหลาย ทั้งจากบรรดาพระของพวกท่านและจากแผ่นดินของท่านทั้งหลาย
6:6 ทำไมท่านทั้งหลายจึงกระทำให้จิตใจของพวกท่านแข็งกระด้างไป เหมือนอย่างที่ชาวอียิปต์และฟาโรห์ได้กระทำให้จิตใจของพวกเขาให้แข็งกระด้างนั้น เมื่อพระองค์ทรงกระทำเหตุการณ์อันแปลกประหลาดท่ามกลางเขาทั้งหลายแล้ว พวกเขาก็ต้องปล่อยให้ประชากรไปมิใช่หรือ และเขาทั้งหลายก็จากไป
6:7 ฉะนั้นบัดนี้ จงเตรียมเกวียนใหม่เล่มหนึ่ง และเอาแม่วัวคู่หนึ่งซึ่งยังไม่เคยเข้าเทียมแอกเลย และจงเอาแม่วัวคู่นั้นมาเทียมเกวียน และพรากลูกของมันกลับไปบ้านเสียให้พ้นจากมัน
6:8 และจงนำหีบของพระเยโฮวาห์มาวางไว้บนเกวียนนั้น และวางทองคำที่เตรียมไว้นั้น ซึ่งท่านทั้งหลายถวายแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดไว้ในกล่องที่อยู่ข้าง ๆ เกวียนนั้น และปล่อยมันไป เพื่อมันจะออกไป
6:9 และคอยดู ถ้าเกวียนนั้นขึ้นไปตามทางถึงเขตแดนของมันเอง คือไปทางเมืองเบธเชเมช ดังนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ทรงให้เกิดความชั่วร้ายอย่างใหญ่หลวงนี้แก่เราทั้งหลาย แต่ถ้าไม่เป็น ดังนั้นพวกเราจะได้ทราบว่าไม่ใช่พระหัตถ์ของพระองค์ที่ลงโทษเรา เป็นเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายเอง”
6:10 และคนเหล่านั้นก็กระทำตาม และได้นำเอาแม่วัวคู่หนึ่งเทียมมันเข้ากับเกวียน และขังลูกของมันไว้ที่บ้าน
6:11 และเขาทั้งหลายก็วางหีบของพระเยโฮวาห์ไว้บนเกวียนนั้น และพร้อมกับกล่องที่มีรูปหล่อหนูที่ทำด้วยทองคำและรูปหล่อริดสีดวงทวารขั้นรุนแรงของพวกเขา
6:12 และแม่วัวคู่นั้นก็เดินตรงตามทางที่ไปยังเมืองเบธเชเมช และไปตามทางหลวง พวกมันเดินพลางร้องพลาง และไม่เลี้ยวทางขวามือหรือทางซ้ายเลย และบรรดาเจ้านายแห่งคนฟีลิสเตียก็ตามพวกมันไปจนถึงพรมแดนของเมืองเบธเชเมช
6:13 และชาวเมืองเบธเชเมชกำลังเกี่ยวข้าวสาลีของพวกเขาอยู่ในหุบเขา เขาทั้งหลายเงยหน้าขึ้นและเห็นหีบนั้น และชื่นชมยินดีที่ได้เห็นหีบนั้น
6:14 และเกวียนนั้นได้เข้ามาในทุ่งนาของโยชูวาชาวเบธเชเมชและหยุดอยู่ที่นั่น ซึ่งมีหินใหญ่ก้อนหนึ่งอยู่ที่นั่น และเขาทั้งหลายได้ผ่าไม้เกวียนเป็นฟืน และเอาแม่วัวคู่นั้นเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์
6:15 และพวกคนเลวีก็เชิญหีบของพระเยโฮวาห์ลงมา และกล่องที่อยู่พร้อมกับหีบนั้นซึ่งมีทองคำที่เตรียมไว้ และวางสิ่งเหล่านั้นไว้บนก้อนหินใหญ่ และในวันนั้นชาวเมืองเบธเชเมชก็ถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาและถวายเครื่องสัตวบูชาทั้งหลายแด่พระเยโฮวาห์
6:16 และเมื่อเจ้านายทั้งห้าคนของคนฟีลิสเตียได้เห็นแล้ว พวกเขาก็กลับไปยังเมืองเอโครนในวันนั้นเอง
6:17 และนี่เป็นรูปหล่อริดสีดวงทวารขั้นรุนแรงที่ทำด้วยทองคำซึ่งคนฟีลิสเตียส่งมาเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระเยโฮวาห์ สำหรับเมืองอัชโดดรูปหนึ่ง สำหรับเมืองกาซารูปหนึ่ง สำหรับเมืองอัชเคโลนรูปหนึ่ง สำหรับเมืองกัทรูปหนึ่ง สำหรับเมืองเอโครนรูปหนึ่ง
6:18 และรูปหล่อหนูที่ทำด้วยทองคำ ตามจำนวนนครของคนฟีลิสเตียที่เป็นของเจ้านายทั้งห้าคน ทั้งนครต่าง ๆ ที่มีป้อมและหมู่บ้านต่าง ๆ จนถึงก้อนหินใหญ่แห่งอาแบล ซึ่งเขาทั้งหลายวางหีบของพระเยโฮวาห์ลงไว้นั้น ซึ่งหินก้อนนั้นก็ยังอยู่จนทุกวันนี้ ในทุ่งนาของโยชูวาชาวเบธเชเมช
6:19 และพระองค์ได้ทรงประหารชาวเมืองเบธเชเมช เพราะว่าเขาทั้งหลายได้มองข้างในหีบของพระเยโฮวาห์ คือพระองค์ได้ทรงประหารพลเมืองห้าหมื่นเจ็ดสิบคน และพลเมืองก็ไว้ทุกข์ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงประหารพลเมืองเสียเป็นอันมาก
6:20 และชาวเมืองเบธเชเมชพูดว่า “ผู้ใดสามารถยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้บริสุทธิ์องค์นี้ได้ และพระองค์จะเสด็จไปจากพวกเรา ไปหาใครดี”
6:21 และเขาทั้งหลายได้ส่งพวกผู้สื่อสารไปยังชาวเมืองคีริยาทเยอาริม พูดว่า “คนฟีลิสเตียได้คืนหีบของพระเยโฮวาห์แล้ว ขอท่านทั้งหลายลงมาและเชิญหีบขึ้นไปอยู่กับพวกท่านเถิด”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope