กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ซาอูลได้ชัยชนะเหนือคนอัมโมน
11:1 แล้วนาหาชคนอัมโมนได้ยกขึ้นไป และตั้งค่ายประชิดเมืองยาเบชกิเลอาด และบรรดาชาวเมืองยาเบชได้พูดกับนาหาชว่า “ขอทำพันธสัญญากับข้าพเจ้าทั้งหลาย และพวกข้าพเจ้าจะปรนนิบัติท่าน”
11:2 และนาหาชคนอัมโมนกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “เราจะกระทำพันธสัญญากับพวกเจ้าตามเงื่อนไขต่อไปนี้ คือเราจะทะลวงตาข้างขวาของพวกเจ้าเสียทุกคน และให้เป็นที่อัปยศแก่คนอิสราเอลทั้งปวง”
11:3 และพวกผู้อาวุโสแห่งเมืองยาเบชกล่าวแก่ท่านว่า “ขอผ่อนผันให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสักเจ็ดวัน เพื่อพวกข้าพเจ้าจะได้ส่งพวกผู้สื่อสารไปให้ทั่วเขตแดนของอิสราเอล และแล้ว ถ้าไม่มีคนใดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นได้ พวกข้าพเจ้าจะยอมมอบตัวไว้ให้แก่ท่าน”
11:4 ดังนั้น พวกผู้สื่อสารมาถึงเมืองกิเบอาห์ของซาอูล และรายงานเรื่องราวให้เข้าหูของประชากร และประชากรทั้งปวงก็ร้องไห้คร่ำครวญเป็นอย่างมาก
11:5 และดูเถิด ซาอูลกำลังต้อนฝูงวัวกลับมาจากทุ่งนา และซาอูลพูดว่า “ประชากรเป็นอะไรไปพวกเขาจึงร้องไห้” และเขาทั้งหลายจึงเรียนท่านให้ทราบถึงข่าวของชาวเมืองยาเบช
11:6 และเมื่อท่านได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ พระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จมาสถิตอยู่บนซาอูล และความโกรธของท่านก็พลุ่งขึ้นอย่างรุนแรง
11:7 และท่านได้เอาวัวตัวผู้มาคู่หนึ่ง และฟันมันออกเป็นชิ้น ๆ และส่งชิ้นส่วนเหล่านั้นไปทั่วเขตแดนทั้งสิ้นของอิสราเอลโดยมือของพวกผู้สื่อสาร กล่าวว่า “ผู้ใดก็ตามที่ไม่ออกมาตามซาอูลและซามูเอล จะกระทำอย่างนี้แก่วัวตัวผู้ของเขา” และความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ก็มาเหนือประชากร และเขาทั้งหลายได้พร้อมใจออกมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
11:8 และเมื่อซาอูลตรวจกองทหารอยู่ที่เบเซกแล้ว นับชนชาติอิสราเอลได้สามแสนคน และชายคนยูดาห์ได้สามหมื่นคน
11:9 และเขาทั้งหลายได้บอกแก่พวกผู้สื่อสารที่มานั้นว่า “ท่านทั้งหลายจงบอกแก่ชาวเมืองยาเบชกิเลอาดดังนี้ว่า ‘พรุ่งนี้เวลาแดดร้อนพวกท่านจะได้รับการช่วยให้พ้น’” และพวกผู้สื่อสารกลับมาแล้วก็แจ้งให้ชาวเมืองยาเบชทราบ และเขาทั้งหลายก็มีความยินดี
11:10 ฉะนั้น ชาวเมืองยาเบชได้กล่าวว่า “พรุ่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะมอบตัวไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย และพวกท่านจงกระทำทุกอย่างแก่พวกข้าพเจ้าตามที่ท่านทั้งหลายเห็นสมควรเถิด”
11:11 และพอถึงวันรุ่งขึ้น ซาอูลก็จัดกองทหารออกเป็นสามกอง และเขาทั้งหลายได้ยกเข้ามาท่ามกลางค่ายในเวลายามสาม และสังหารคนอัมโมนเสียจนถึงเวลาแดดร้อนจัด และต่อมา ผู้ที่เหลืออยู่ก็กระจัดกระจายไป จนไม่มีคนใดรวมกันได้สักคู่เดียวเลย
11:12 และประชากรได้พูดกับซามูเอลว่า “คนที่พูดว่า ‘ซาอูลจะครอบครองเหนือพวกเราหรือ’ นั้น มีใครบ้าง จงนำคนเหล่านั้นออกมา เพื่อเราทั้งหลายจะได้ประหารพวกเขาเสีย”
11:13 และซาอูลกล่าวว่า “ในวันนี้อย่าให้ผู้ใดถูกประหารชีวิตเลย เพราะว่าในวันนี้พระเยโฮวาห์ทรงช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้น”
11:14 แล้วซามูเอลได้พูดกับประชากรว่า “มาเถิด ให้เราทั้งหลายพากันไปยังกิลกาล และเริ่มกันใหม่เรื่องราชอาณาจักรที่นั่น”

อิสราเอลยอมรับซาอูลเป็นกษัตริย์ของพวกเขา
11:15 และประชากรทั้งสิ้นได้ไปยังกิลกาล และที่นั่นเขาทั้งหลายได้สถาปนาซาอูลเป็นกษัตริย์ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ที่กิลกาล และที่นั่นเขาทั้งหลายถวายสัตว์มากมายเป็นเครื่องสันติบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และซาอูลกับคนอิสราเอลทั้งปวงก็ชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นั่น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope