กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ซาอูลจัดเตรียมกองทัพเพื่อสู้รบกับคนฟีลิสเตีย
13:1 ซาอูลทรงครอบครองเป็นเวลาหนึ่งปี และเมื่อพระองค์ทรงครอบครองเหนืออิสราเอลเป็นเวลาสองปีแล้ว
13:2 ซาอูลทรงคัดเลือกชายอิสราเอลสามพันคนสำหรับพระองค์ สองพันคนอยู่กับซาอูลที่เมืองมิคมาชและที่แดนเทือกเขาเบธเอล และหนึ่งพันคนอยู่กับโยนาธานที่เมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามิน และประชากรที่เหลืออยู่นั้นพระองค์ก็ให้กลับไปยังเต็นท์ของตนทุกคน
13:3 และโยนาธานได้โจมตีกองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตียซึ่งอยู่ที่เกบาพ่ายแพ้ไป และคนฟีลิสเตียได้ยินถึงเรื่องนั้น และซาอูลก็เป่าแตรทั่วแผ่นดินนั้นว่า “ขอให้คนฮีบรูทั้งหลายได้ยิน”
13:4 และคนอิสราเอลทั้งปวงได้ยินเขากล่าวว่า ซาอูลได้รบชนะกองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตีย และคนอิสราเอลก็เป็นที่เกลียดชังของคนฟีลิสเตีย และประชากรได้ถูกเรียกออกมาให้สมทบกับซาอูลที่กิลกาล
13:5 และคนฟีลิสเตียรวบรวมกันเพื่อต่อสู้กับคนอิสราเอล มีรถม้าศึกสามหมื่นคัน และทหารม้าหกพันคน และกองทหารนั้นก็มากมายเหมือนอย่างเม็ดทรายที่ฝั่งทะเล และพวกเขาก็ยกขึ้นมา และตั้งเต็นท์อยู่ที่เมืองมิคมาช ทางทิศตะวันออกจากเมืองเบธาเวน
13:6 เมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าเขาทั้งหลายตกอยู่ในที่คับขัน (เพราะกองทหารกำลังทุกข์ใจ) แล้วกองทหารก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำต่าง ๆ ในพุ่มไม้หนาทึบ ในซอกหิน ในที่สูงและในบ่อ
13:7 และคนฮีบรูบางคนได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยังแผ่นดินแห่งกาดและกิเลอาด สำหรับซาอูลนั้น พระองค์ยังประทับอยู่ที่กิลกาล และกองทหารทั้งหมดได้ติดตามพระองค์ไปด้วยตัวสั่น

ซาอูลอดทนไม่ไหว จึงถวายเครื่องบูชา
13:8 และพระองค์ทรงคอยอยู่เจ็ดวันตามเวลาที่ซามูเอลได้กำหนดไว้ แต่ซามูเอลมิได้มาที่กิลกาล และกองทหารก็แตกกระจายไปจากพระองค์
13:9 และซาอูลตรัสว่า “จงนำเครื่องเผาบูชามาให้เราที่นี่ และเครื่องสันติบูชาด้วย” และพระองค์ก็ได้ถวายเครื่องเผาบูชานั้น
13:10 และต่อมา ทันทีที่พระองค์ถวายเครื่องเผาบูชาเสร็จแล้ว ดูเถิด ซามูเอลก็มาถึง และซาอูลได้เสด็จออกไปต้อนรับท่านเพื่อพระองค์จะทรงคำนับท่าน

พระเจ้าปฏิเสธกษัตริย์ซาอูล
13:11 และซามูเอลพูดว่า “ท่านได้กระทำอะไรลงไป” และซาอูลตรัสว่า “เพราะเหตุว่าเราเห็นประชากรแตกกระจายไปจากเรา และท่านก็ไม่ได้มาภายในวันที่กำหนดไว้ และคนฟีลิสเตียก็ได้รวบรวมกันที่เมืองมิคมาช
13:12 ดังนั้นเราจึงพูดว่า ‘บัดนี้ คนฟีลิสเตียจะลงมารบกับเราที่กิลกาล และเรายังมิได้ทูลขอต่อพระเยโฮวาห์’ เราได้ฝืนใจตัวเองถวายเครื่องเผาบูชา”
13:13 และซามูเอลกล่าวแก่ซาอูลว่า “ท่านได้กระทำการที่โง่เขลาเสียแล้ว ท่านมิได้รักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้ ด้วยว่าพระเยโฮวาห์จะได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนืออิสราเอลเป็นนิตย์
13:14 แต่บัดนี้ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ยั่งยืน พระเยโฮวาห์ทรงแสวงหาชายอีกคนหนึ่งตามชอบพระทัยพระองค์แล้ว และพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาชายผู้นั้นให้เป็นเจ้านายเหนือประชากรของพระองค์ เพราะท่านมิได้รักษาสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านไว้”
13:15 และซามูเอลก็ลุกขึ้น และท่านไปจากกิลกาลถึงเมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามิน และซาอูลทรงนับกำลังพลซึ่งอยู่กับพระองค์ได้ประมาณหกร้อยคน
13:16 และซาอูลกับโยนาธานราชโอรสของพระองค์ และกำลังพลที่อยู่กับพระองค์ก็อาศัยอยู่ในเมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามิน แต่คนฟีลิสเตียตั้งค่ายอยู่ที่เมืองมิคมาช
13:17 และพวกกองปล้นออกมาจากค่ายของคนฟีลิสเตียสามกอง กองหนึ่งหันไปทางที่ไปยังโอฟราห์ ไปยังแผ่นดินแห่งชูอัล
13:18 และอีกกองหนึ่งหันไปทางที่ไปยังเบธโฮโรน และอีกกองหนึ่งหันไปทางที่ไปยังพรมแดนซึ่งอยู่เหนือหุบเขาแห่งเสโบอิมทางไปสู่ถิ่นทุรกันดาร
13:19 แต่คราวนั้นหาช่างเหล็กทั่วแผ่นดินแห่งอิสราเอลก็ไม่ได้ เพราะคนฟีลิสเตียพูดว่า “เกรงว่าพวกฮีบรูจะทำดาบหรือหอกสำหรับตัวเอง”
13:20 แต่คนอิสราเอลทุกคนต้องลงไปหาคนฟีลิสเตีย เพื่อลับคันไถ ผาล ขวานและจอบของเขาทั้งหลาย
13:21 ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็มีตะไบสำหรับลับจอบ ผาล สามง่าม ขวาน และประตัก
13:22 ดังนั้น ต่อมาในวันทำศึกสงคราม จะหาดาบหรือหอกในมือของกองทหารที่อยู่กับซาอูลและโยนาธานก็ไม่พบเลย แต่พบว่ามีอยู่กับซาอูลและโยนาธานราชโอรสของพระองค์
13:23 และกองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตียก็ยกไปถึงทางที่ข้ามไปเมืองมิคมาช

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope