กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

อิสราเอลยึดแผ่นดินของโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน
3:1 “ดังนั้น เราทั้งหลายได้หันไปและขึ้นสู่ทางไปเมืองบาชาน และโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชานก็ออกมาสู้รบกับพวกเรา ทั้งตัวโอกเองและพลโยธาทั้งหมดของท่านมาสู้รบที่เอเดรอี
3:2 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราจะมอบเขากับพลโยธาทั้งหมดของเขาและแผ่นดินของเขาไว้ในมือของเจ้า และเจ้าจะกระทำแก่เขาเหมือนอย่างเจ้าได้กระทำแก่สิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ซึ่งอาศัยอยู่ที่เฮชโบนนั้น’
3:3 ดังนั้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงมอบไว้ในมือของพวกเรา ทั้งโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน และพลโยธาทั้งหมดของท่านด้วย และเราทั้งหลายได้โจมตีท่านจนท่านไม่มีเหลือเลย
3:4 และในเวลานั้นเราทั้งหลายได้ยึดบรรดานครของท่านจนไม่มีเหลือสักนครเดียวซึ่งพวกเราไม่ได้ยึดมาจากพวกเขา คือหกสิบนคร ดินแดนแห่งอาร์โกบทั้งหมด ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของโอกกษัตริย์แห่งบาชาน
3:5 บรรดานครเหล่านี้เป็นนครที่มีกำแพงสูงโดยรอบ มีประตูและดาลประตู นอกจากนั้นมีเมืองจำนวนมากที่ไม่มีกำแพง
3:6 และเราทั้งหลายได้ทำลายพวกเขาอย่างสิ้นเชิง ได้ทำลายทุก ๆ นครเสียสิ้น ทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กทั้งหลาย เหมือนอย่างพวกเราได้กระทำแก่สิโหนกษัตริย์แห่งเฮชโบนนั้น
3:7 แต่ฝูงสัตว์ทั้งหมด และของที่ริบได้ในนครเหล่านั้น เราทั้งหลายได้เอามาเป็นของยึดสำหรับพวกเรา
3:8 และในเวลานั้นเราทั้งหลายได้ยึดแผ่นดินเสียจากมือของกษัตริย์ทั้งสองของคนอาโมไรต์ ซึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ ตั้งแต่แม่น้ำอาร์โนนจนถึงภูเขาเฮอร์โมน
3:9 (ภูเขาเฮอร์โมนนั้นคนไซดอนเรียกว่าสีรีออน และคนอาโมไรต์เรียกว่าเสนีร์)
3:10 และบรรดานครในที่ราบ และกิเลอาดทั้งหมด และบาชานทั้งหมด จนถึงสาเลคาห์และเอเดรอี คือนครทั้งหลายแห่งราชอาณาจักรของโอกในบาชาน
3:11 ด้วยว่าโอกกษัตริย์แห่งบาชานเป็นผู้เดียวที่ยังเหลืออยู่ของพวกมนุษย์ยักษ์ ดูเถิด เตียงนอนของท่านเป็นเตียงนอนที่ทำด้วยเหล็ก เตียงนอนนั้นไม่อยู่ที่เมืองรับบาห์แห่งลูกหลานของอัมโมนดอกหรือ เตียงนอนนั้นยาวเก้าศอกและกว้างสี่ศอก ตามขนาดศอกของมนุษย์
3:12 และแผ่นดินนี้ที่เราทั้งหลายยึดครองได้ในเวลานั้น คือตั้งแต่อาโรเออร์ ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำอาร์โนน และแดนเทือกเขากิเลอาดครึ่งหนึ่ง กับนครทั้งหลายเหล่านั้น ข้าพเจ้าก็ได้ให้แก่คนรูเบนและคนกาด
3:13 และกิเลอาดที่ยังเหลืออยู่กับบาชานทั้งหมด ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของโอก ข้าพเจ้าก็ได้ให้แก่คนมนัสเสห์ครึ่งเผ่านั้น คือดินแดนแห่งอาร์โกบทั้งหมด พร้อมกับบาชานทั้งหมดนั้น ซึ่งเรียกว่าแผ่นดินของพวกมนุษย์ยักษ์
3:14 ยาอีร์บุตรชายของมนัสเสห์ก็ยึดได้แผ่นดินแห่งอาร์โกบทั้งหมด จนถึงเขตแดนเมืองเกชูร์ และเมืองมาอาคาห์ และได้เรียกเมืองเหล่านั้นตามชื่อของตนเองว่า บาชานฮาโวทยาอีร์ จนถึงทุกวันนี้
3:15 และเมืองกิเลอาดนั้นข้าพเจ้าได้ให้แก่มาคีร์
3:16 และแก่คนรูเบนกับคนกาดนั้น ข้าพเจ้าได้ให้ตั้งแต่กิเลอาดจนถึงแม่น้ำอาร์โนนซึ่งอยู่ตรงกลางหุบเขา เป็นเขตแดนเรื่อยมาจนถึงแม่น้ำยับบอก ซึ่งเป็นพรมแดนของลูกหลานของอัมโมน
3:17 ทั้งที่ราบด้วย และแม่น้ำจอร์แดนเป็นเขตแดนของที่นั่น ตั้งแต่ทะเลคินเนเรทจนถึงทะเลแห่งที่ราบ คือทะเลเกลือ ที่อยู่ใต้อัชโดดปิสกาห์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก
3:18 และในเวลานั้นข้าพเจ้าได้บัญชาท่านทั้งหลายว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายได้ทรงมอบแผ่นดินนี้ไว้เพื่อให้พวกท่านยึดครอง ท่านทั้งหลายที่เป็นชายฉกรรจ์ทั้งสิ้น จงถืออาวุธยกข้ามไปก่อนชนชาติอิสราเอลผู้เป็นพี่น้องของพวกท่าน
3:19 แต่ภรรยาของท่านทั้งหลาย ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของพวกท่านกับฝูงสัตว์ของพวกท่าน (เพราะข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่า ท่านทั้งหลายมีฝูงสัตว์เป็นอันมาก) จงอยู่ในนครต่าง ๆ ของพวกท่านที่ข้าพเจ้าได้ยกให้ท่านทั้งหลายแล้วนั้น
3:20 จนกว่าพระเยโฮวาห์จะโปรดให้พี่น้องของท่านทั้งหลายได้หยุดพักเหมือนได้ประทานแก่พวกท่านแล้ว และจนกว่าเขาทั้งหลายจะยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านประทานแก่เขาทั้งหลายที่อยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น แล้วท่านทั้งหลายทุกคนจะกลับมายังที่กรรมสิทธิ์ของตน ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้แก่ท่านทั้งหลายแล้วนั้น’
3:21 และในเวลานั้นข้าพเจ้าได้บัญชาโยชูวาว่า ‘นัยน์ตาของท่านได้เห็นบรรดากิจการซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายได้ทรงกระทำแก่กษัตริย์ทั้งสองนั้นแล้ว พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำอย่างนั้นแก่อาณาจักรทั้งสิ้นซึ่งท่านจะผ่านเข้าไปนั้น
3:22 ท่านทั้งหลายอย่ากลัวพวกเขาเลย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน พระองค์จะทรงสู้รบเพื่อท่านทั้งหลาย’
3:23 และในเวลานั้นข้าพเจ้าได้อ้อนวอนพระเยโฮวาห์ว่า
3:24 ‘โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์ทรงเริ่มต้นสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะมีพระเจ้าองค์ใดเล่าในสวรรค์หรือในแผ่นดินโลกซึ่งสามารถกระทำตามพระราชกิจเหมือนพระองค์ และกระทำการอิทธิฤทธิ์เหมือนพระองค์ได้
3:25 ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ข้ามไปและดูแผ่นดินที่ดีที่อยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น ดูเนินเขาอันงดงามและเลบานอน’
3:26 แต่เพราะเหตุท่านทั้งหลายพระเยโฮวาห์ได้ทรงพระพิโรธต่อข้าพเจ้า และไม่ทรงโปรดฟังข้าพเจ้า และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าจงพอใจเถิด เจ้าอย่าพูดกับเราด้วยเรื่องนี้ต่อไปเลย
3:27 เจ้าจงขึ้นไปยังยอดภูเขาปิสกาห์ และเงยหน้าของเจ้าขึ้นมองดูทางทิศตะวันตก ทางทิศเหนือ ทางทิศใต้ และทางทิศตะวันออก และดูแผ่นดินนั้นด้วยนัยน์ตาของเจ้า เพราะเจ้าจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ไปไม่ได้เลย
3:28 แต่จงกำชับโยชูวา และจงให้กำลังใจเขาและเสริมเรี่ยวแรงของเขา เพราะเขาจะนำหน้าประชากรนี้ข้ามไป และเขาจะพาเขาทั้งหลายไปรับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก คือแผ่นดินที่เจ้าจะได้เห็นนั้น’
3:29 ดังนั้น เราทั้งหลายจึงอาศัยอยู่ในหุบเขาตรงหน้าเบธเปโอร์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope