กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

คนที่เข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ไม่ได้
23:1 “ชายคนใดได้รับบาดเจ็บที่ลูกอัณฑะหรือองคชาตของเขาถูกตัดออก อย่าให้เข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์
23:2 อย่าให้ลูกนอกกฎหมายเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ แม้แต่ลูกหลานของเขาจนถึงสิบชั่วอายุคน อย่าให้เขาเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์
23:3 อย่าให้คนอัมโมนหรือคนโมอับเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ แม้แต่ลูกหลานของคนเหล่านี้จนถึงสิบชั่วอายุคน อย่าให้พวกเขาเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์เป็นนิตย์
23:4 เพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มาต้อนรับท่านทั้งหลายตามทางด้วยขนมปังและน้ำเมื่อพวกท่านออกมาจากอียิปต์ และเพราะว่าเขาทั้งหลายได้จ้างบาลาอัมบุตรชายของเบโอร์มาจากเปโธร์แห่งเมโสโปเตเมีย ให้ต่อต้านท่านเพื่อสาปแช่งท่าน
23:5 แต่อย่างไรก็ตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไม่ได้สนใจฟังบาลาอัม แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเปลี่ยนคำสาปแช่งนั้นให้เป็นคำอวยพรแก่ท่าน เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงรักท่าน
23:6 ท่านอย่าเสริมสร้างสันติภาพหรือความเจริญให้พวกเขาตลอดวันเวลาของท่านเป็นนิตย์
23:7 ท่านอย่าเกลียดชังคนเอโดม เพราะว่าเขาเป็นพี่น้องของท่าน ท่านอย่าเกลียดชังคนอียิปต์ เพราะว่าท่านเคยเป็นคนต่างชาติอยู่ในแผ่นดินของเขานั้น
23:8 เด็ก ๆ ชั่วอายุที่สามซึ่งเกิดจากคนเหล่านี้จะเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ก็ได้

การรักษาความสะอาด
23:9 เมื่อพลโยธาจะออกไปสู้รบกับบรรดาศัตรูของท่าน ดังนั้นท่านจงรักษาตัวไว้ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทุกอย่าง
23:10 ถ้ามีคนใดในท่ามกลางพวกท่านที่ไม่สะอาดด้วยเหตุความเป็นมลทินที่เกิดขึ้นแก่เขาโดยบังเอิญในเวลากลางคืน ดังนั้นเขาจะต้องไปอยู่นอกค่าย อย่าให้เขาเข้ามาในค่าย
23:11 แต่ต่อมาเมื่อถึงเวลาเย็นแล้วจงให้เขาอาบน้ำชำระตัว และเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาจะกลับเข้ามาอยู่ในค่ายก็ได้
23:12 ท่านจะต้องมีสถานที่ภายนอกค่ายด้วย เพื่อท่านจะออกไปถึงได้
23:13 และท่านจะต้องมีเสียมรวมไว้กับเครื่องอาวุธของท่าน และต่อมาเมื่อท่านจะนั่งลงในที่ข้างนอกนั้น ท่านจงใช้เสียมขุดหลุมไว้ และจงหันไปกลบสิ่งปฏิกูลของท่านเสีย
23:14 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางค่ายของท่าน เพื่อจะช่วยท่านให้พ้น และเพื่อมอบบรรดาศัตรูของท่านไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นค่ายของท่านจะต้องบริสุทธิ์ เพื่อพระองค์จะไม่ทอดพระเนตรสิ่งโสโครกในท่าน และเสด็จหันไปเสียจากท่าน

ทาสที่หนีไป
23:15 ถ้ามีทาสหนีจากนายของเขามาหาท่าน ท่านอย่าส่งทาสนั้นคืนให้นายของเขา
23:16 จงให้ทาสนั้นอาศัยอยู่กับท่าน คืออยู่ท่ามกลางพวกท่าน ในสถานที่ซึ่งเขาจะเลือกในประตูเมืองหนึ่งประตูเมืองใดของท่านตามความพอใจของเขา ท่านอย่ากดขี่ข่มเหงเขาเลย

ห้ามเป็นหญิงโสเภณีหรือคนรักร่วมเพศ
23:17 บุตรสาวของคนอิสราเอลนั้น อย่าให้คนหนึ่งคนใดเป็นหญิงโสเภณี ทั้งอย่าให้บุตรชายของคนอิสราเอลคนหนึ่งคนใดเป็นคนรักร่วมเพศ
23:18 ท่านอย่านำค่าจ้างของหญิงโสเภณีหรือค่าซื้อขายสุนัข เข้ามาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพื่อกระทำตามคำสัตย์ปฏิญาณใด ๆ เพราะว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

เรื่องการคิดดอกเบี้ย
23:19 ท่านจงให้พี่น้องของท่านยืมแต่อย่าคิดเอาดอกเบี้ย ไม่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเครื่องบริโภค หรือดอกเบี้ยของสิ่งใด ๆ ที่ให้ยืมเพื่อคิดเอาดอกเบี้ย
23:20 ท่านจะให้คนต่างชาติยืมเพื่อคิดเอาดอกเบี้ยก็ได้ แต่สำหรับพี่น้องของท่าน ท่านจงให้ยืมแต่อย่าคิดเอาดอกเบี้ย เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในทุกสิ่งซึ่งมือของท่านกระทำในแผ่นดิน ซึ่งท่านกำลังจะเข้าไปยึดครองนั้น

เรื่องคำปฏิญาณ
23:21 เมื่อท่านจะกล่าวคำปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านอย่าละเลยไม่ทำตามคำปฏิญาณนั้น และจะเป็นความบาปต่อท่าน เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเรียกเอาจากท่านเป็นแน่
23:22 แต่ถ้าท่านจะไม่ปฏิญาณ ก็จะไม่เป็นความบาปต่อท่าน
23:23 ถ้อยคำที่ผ่านออกมาจากริมฝีปากของท่าน ท่านจงระวังที่จะรักษาและกระทำตาม เป็นเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจ ตามที่ท่านได้ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งท่านได้สัญญาไว้ด้วยปากของท่านแล้ว

การกินอาหารจากไร่นาของเพื่อนบ้าน
23:24 เมื่อท่านเข้าไปในสวนองุ่นของเพื่อนบ้านของท่าน ดังนั้นท่านจะรับประทานผลองุ่นให้อิ่มหนำตามที่ท่านปรารถนาก็ได้ แต่ท่านอย่าเก็บผลองุ่นใส่ในภาชนะของท่าน
23:25 เมื่อท่านเข้าไปในนาข้าวของเพื่อนบ้านของท่าน ท่านจะเอามือของท่านเด็ดรวงข้าวก็ได้ แต่ท่านจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวของเพื่อนบ้านของท่านไม่ได้”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope