กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

การเชื่อฟังพระเจ้าจะได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่
28:1 “และต่อมาถ้าท่านจะตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอย่างขยันหมั่นเพียร ให้เฝ้าดูและกระทำตามบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลก
28:2 และบรรดาพระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่าน ถ้าท่านจะตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
28:3 ท่านจะรับพระพรในนคร และท่านจะรับพระพรในทุ่งนา
28:4 ผลแห่งกายของท่าน ผลแห่งพื้นดินของท่าน และผลแห่งสัตว์ของท่าน จะรับพระพร คือฝูงวัวของท่านและฝูงแกะของท่านที่เพิ่มพูนขึ้น
28:5 ตะกร้าของท่าน และรางนวดแป้งของท่าน จะรับพระพร
28:6 ท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามา และท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไป
28:7 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้บรรดาศัตรูของท่านผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้ต่อหน้าท่าน เขาทั้งหลายจะออกมาต่อสู้กับท่านทางหนึ่ง และหนีให้พ้นหน้าท่านเจ็ดทาง
28:8 พระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาพระพรให้แก่ท่านในยุ้งฉางทั้งหลายของท่าน และในบรรดากิจการของท่านที่มือท่านกระทำ และพระองค์จะทรงอวยพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน
28:9 พระเยโฮวาห์จะทรงตั้งท่านให้เป็นชนชาติอันบริสุทธิ์แด่พระองค์ ตามที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณไว้แก่ท่านแล้ว ถ้าท่านจะรักษาพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และดำเนินในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์
28:10 และชนชาติทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลกจะได้เห็นว่าท่านถูกเรียกตามพระนามของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายจะเกรงกลัวท่าน
28:11 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ท่านอุดมสมบูรณ์ในสิ่งของต่าง ๆ ในผลแห่งกายของท่าน ในผลแห่งฝูงสัตว์ของท่าน และในผลแห่งพื้นดินของท่าน ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานแก่ท่าน
28:12 พระเยโฮวาห์จะทรงเปิดคลังอันดีเลิศของพระองค์ให้แก่ท่าน ฟ้าสวรรค์จะประทานฝนแก่แผ่นดินของท่านตามฤดูกาล และจะทรงอวยพรแก่บรรดากิจการแห่งมือของท่าน และท่านจะให้ประชาชาติหลายชาติยืมสิ่งของของท่าน และท่านจะไม่ยืมสิ่งของของเขา
28:13 และถ้าท่านตั้งใจฟังพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ เพื่อจะเฝ้าดูและกระทำตามพระบัญญัติเหล่านั้น พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัว และไม่ใช่เป็นหาง และท่านจะอยู่ข้างบนเท่านั้น และท่านจะไม่อยู่ข้างล่าง
28:14 และท่านจะไม่หันเหไปจากถ้อยคำใด ๆ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ โดยหันไปทางขวามือหรือทางซ้าย ให้ไปติดตามพระอื่น ๆ เพื่อปรนนิบัติพระเหล่านั้น

ชนชาติที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะถูกสาปแช่งและถูกภัยพิบัติต่าง ๆ
28:15 แต่จะเป็นไปอย่างนี้ถ้าท่านไม่ตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน คือเฝ้าระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ บรรดาคำสาปแช่งเหล่านี้จะตกแก่ท่านและตามมาทันท่าน
28:16 ท่านจะรับคำสาปแช่งในนคร ท่านจะรับคำสาปแช่งในทุ่งนา
28:17 ตะกร้าของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะรับคำสาปแช่ง
28:18 ผลแห่งกายของท่าน ผลแห่งแผ่นดินของท่าน คือฝูงวัวของท่านและฝูงแกะของท่านที่เพิ่มพูนขึ้น จะรับคำสาปแช่ง
28:19 ท่านจะรับคำสาปแช่งเมื่อท่านเข้ามา และท่านจะรับคำสาปแช่งเมื่อท่านออกไป
28:20 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้คำสาปแช่ง ความเดือดร้อนวุ่นวาย และการประณามมีขึ้นแก่ท่านในบรรดากิจการที่มือของท่านกระทำ จนกว่าท่านจะถูกทำลาย และจนกว่าท่านจะพินาศย่อยยับอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยความชั่วซึ่งท่านได้กระทำ เพราะท่านได้ทอดทิ้งเราเสีย
28:21 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้โรคร้ายติดพันท่าน จนกว่าพระองค์จะทรงเผาผลาญท่านให้สูญสิ้นเสียจากแผ่นดิน ซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้น
28:22 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยความซูบผอม และด้วยความป่วยไข้ ความอักเสบ การเผาไหม้อย่างรุนแรง ด้วยดาบ ด้วยข้าวม้าน และด้วยรากินข้าว และสิ่งเหล่านี้จะติดตามท่านไปจนท่านพินาศ
28:23 และฟ้าสวรรค์ของท่านที่อยู่เหนือศีรษะของท่านจะเป็นทองเหลือง และแผ่นดินที่อยู่ใต้ท่านจะเป็นเหล็ก
28:24 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้ฝนในแผ่นดินของท่านเป็นฝุ่นและละออง สิ่งเหล่านี้จะลงมาจากฟ้าสวรรค์อยู่เหนือท่านจนกว่าท่านจะถูกทำลาย
28:25 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ท่านพ่ายแพ้ต่อหน้าบรรดาศัตรูของท่าน ท่านจะออกไปต่อสู้พวกเขาทางเดียว และจะหนีให้พ้นหน้าเขาทั้งหลายเจ็ดทาง และจะถูกถอนออกไปอยู่ตามบรรดาราชอาณาจักรทั่วแผ่นดินโลก
28:26 และซากศพของท่านจะเป็นอาหารสำหรับนกทั้งหลายในอากาศ และสำหรับบรรดาสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลก และไม่มีผู้ใดขับไล่ฝูงสัตว์เหล่านั้นไปได้
28:27 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยฝีแห่งอียิปต์ ด้วยริดสีดวงทวารขั้นรุนแรง ด้วยโรคตกสะเก็ด และด้วยโรคคัน ซึ่งท่านจะรักษาไม่ได้
28:28 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยโรควิกลจริต โรคตาบอด และจิตใจที่ยุ่งเหยิง
28:29 และท่านจะต้องคลำไปในเวลาเที่ยงเหมือนคนตาบอดคลำไปในความมืด และท่านจะไม่มีความเจริญในหนทางทั้งหลายของท่าน และท่านจะถูกบีบคั้นและถูกปล้นอยู่เสมอ และไม่มีผู้ใดจะช่วยท่านให้รอดพ้นได้เลย
28:30 ท่านจะหมั้นหญิงคนหนึ่งไว้เป็นภรรยา และชายอื่นจะร่วมหลับนอนกับนาง ท่านจะก่อสร้างบ้าน และท่านจะไม่ได้อาศัยอยู่ในนั้น ท่านจะปลูกสวนองุ่น และจะไม่ได้เก็บผลองุ่นนั้นเข้ามา
28:31 วัวตัวผู้ของท่านจะถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาท่าน และท่านจะไม่ได้กินเนื้อวัวนั้น ลาของท่านจะถูกแย่งชิงไปอย่างรุนแรงต่อหน้าต่อตาท่าน และจะไม่เอาคืนกลับมาให้ท่าน ฝูงแกะของท่านจะถูกเอาไปให้บรรดาศัตรูของท่าน และจะไม่มีผู้ใดช่วยท่านให้ได้สัตว์เหล่านั้นคืนมาเลย
28:32 บรรดาบุตรชายและบุตรสาวของท่านจะถูกเอาไปมอบให้แก่ประชาชาติอื่น และตาของท่านจะมองดูและมืดมัวลงด้วยความอาลัยอาวรณ์ถึงบุตรเหล่านั้นตลอดวันยังค่ำ และจะไม่มีอำนาจใด ๆ ในมือของท่าน
28:33 ชนชาติที่ท่านไม่เคยรู้จักจะมากินพืชผลแห่งแผ่นดินของท่าน และกินผลแห่งแรงงานทั้งปวงของท่าน และท่านจะถูกกดขี่ข่มเหงและถูกเหยียบย่ำเสมอไป
28:34 ดังนั้น สิ่งที่ตาของท่านเห็นนั้นจึงจะกระทำให้ท่านบ้าคลั่งไป
28:35 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยฝีร้ายที่หัวเข่าและที่ขา ซึ่งจะรักษาให้หายไม่ได้ ตั้งแต่ฝ่าเท้าของท่านจนถึงกระหม่อมของท่าน
28:36 พระเยโฮวาห์จะทรงพาท่าน และกษัตริย์ของท่านผู้ที่ท่านจะแต่งตั้งไว้เหนือท่านนั้น ไปยังประชาชาติซึ่งท่านหรือบรรพบุรุษของท่านไม่เคยรู้จัก และที่นั่นท่านจะปรนนิบัติพระอื่น ๆ ที่ทำด้วยไม้และหิน
28:37 และท่านจะกลายเป็นที่น่าตกตะลึง เป็นคำภาษิต เป็นคำครหาท่ามกลางชนชาติทั้งปวงที่พระเยโฮวาห์จะทรงนำท่านไปนั้น
28:38 ท่านจะเอาเมล็ดพืชไปหว่านไว้ในนามาก และจะเก็บเกี่ยวผลเข้ามาแต่น้อย เพราะตั๊กแตนจะกัดกินมันเสีย
28:39 ท่านจะปลูกสวนองุ่นและตัดแต่งสวนองุ่นเหล่านั้น แต่จะไม่ได้ดื่มน้ำองุ่นหรือเก็บเกี่ยวผลองุ่นเข้ามา เพราะตัวหนอนจะกินมันเสีย
28:40 ท่านจะมีต้นมะกอกอยู่ทั่วอาณาเขตของท่าน แต่ท่านจะไม่ได้ชโลมตัวท่านด้วยน้ำมันนั้น เพราะว่าผลมะกอกของท่านจะร่วงหล่นเสีย
28:41 ท่านจะให้กำเนิดบรรดาบุตรชายและบุตรสาว แต่ท่านจะไม่ร่าเริงยินดีกับพวกเขา เพราะว่าเขาทั้งหลายจะตกไปเป็นเชลย
28:42 ต้นไม้ทั้งหลายของท่านและผลแห่งแผ่นดินของท่านนั้น ตั๊กแตนจะทำลายอย่างสิ้นเชิง
28:43 คนต่างชาติซึ่งอยู่ท่ามกลางท่าน จะรุ่งเรืองเหนือท่านยิ่งขึ้นทุกที และท่านจะตกต่ำลงทุกที
28:44 เขาจะให้ท่านยืมสิ่งของของเขา และท่านจะไม่มีให้เขายืมสิ่งของของท่าน เขาจะเป็นหัว และท่านจะเป็นหาง
28:45 ยิ่งกว่านั้นคำสาปแช่งทั้งหมดนี้จะมาอยู่บนท่าน จะติดตามท่าน และจะตามทันท่านจนกว่าท่านจะถูกทำลาย เพราะว่าท่านไม่ตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ที่จะรักษาบรรดาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้
28:46 และคำสาปแช่งเหล่านี้จะเป็นหมายสำคัญและการมหัศจรรย์อยู่บนท่าน และบนเชื้อสายของท่านเป็นนิตย์
28:47 เพราะว่าท่านไม่ได้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยความร่าเริงและด้วยใจยินดี เพราะเหตุมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์แล้ว
28:48 เพราะฉะนั้น ท่านจะปรนนิบัติศัตรูทั้งหลายของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงส่งมาต่อสู้ท่าน ด้วยความหิวและความกระหาย ด้วยความเปลือยกายและความขัดสนทุกอย่าง และพระองค์จะทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่าน จนกว่าพระองค์ทรงทำลายท่านเสีย
28:49 พระเยโฮวาห์จะทรงนำประชาชาติหนึ่งจากทางไกลมาต่อสู้กับท่าน คือจากที่สุดปลายแผ่นดินโลก เร็วเหมือนนกอินทรีบินมา เป็นประชาชาติที่ท่านจะไม่เข้าใจภาษาของเขา
28:50 เป็นประชาชาติที่มีหน้าตาดุร้าย ซึ่งจะไม่เคารพนับถือคนแก่ หรือไม่โปรดปรานคนหนุ่มสาว
28:51 และเขาจะกินผลแห่งฝูงสัตว์ของท่าน และพืชผลแห่งแผ่นดินของท่าน จนกว่าท่านจะถูกทำลาย ซึ่งจะไม่ให้เหลือข้าว น้ำองุ่นหรือน้ำมัน ฝูงวัวของท่านหรือฝูงแกะของท่านที่เพิ่มพูนขึ้นไว้ให้ท่านเลย จนกว่าเขาจะทำลายท่าน
28:52 และเขาจะล้อมท่านไว้ในทุกประตูเมืองของท่าน จนกว่ากำแพงอันสูงของท่านที่อยู่ล้อมรอบ ซึ่งท่านไว้วางใจนั้น พังทลายลงทั่วแผ่นดินของท่าน และเขาจะล้อมท่านไว้ในทุกประตูเมืองของท่าน ทั่วแผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน
28:53 และท่านจะกินผลแห่งกายของท่านเอง คือเนื้อของบรรดาบุตรชายและบุตรสาวของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ในการล้อมและในความทุกข์ลำบากซึ่งบรรดาศัตรูของท่านมาทำให้ท่านทุกข์ลำบากนั้น
28:54 ดังนั้น ผู้ชายที่อ่อนโยนและใจละเอียดอ่อนอย่างที่สุดในท่ามกลางท่านทั้งหลาย ตาของเขาจะชั่วร้ายต่อพี่น้องของตน ต่อภรรยาที่อยู่ในอ้อมอกของตนและต่อลูก ๆ ของตนที่เหลืออยู่ซึ่งเขาจะทอดทิ้ง
28:55 ดังนั้น เขาจะไม่ยอมให้ใครกินเนื้อลูก ๆ ของตนผู้ซึ่งเขาจะกินเอง เพราะว่าไม่มีอะไรเหลือไว้ให้เขาอีกแล้วในการล้อมและในความทุกข์ลำบาก ซึ่งบรรดาศัตรูของท่านจะทำให้ท่านทุกข์ลำบากในทุกประตูเมืองของท่าน
28:56 ผู้หญิงที่อ่อนโยนและใจละเอียดอ่อนในท่ามกลางพวกท่าน ซึ่งไม่ยอมย่างเท้าของเธอลงที่พื้นดินเพราะใจอ่อนโยนและละเอียดอ่อนนั้น ตาของเธอจะชั่วร้ายต่อสามีในอ้อมอกของเธอ และต่อบุตรชายและบุตรสาวของเธอ
28:57 และต่อทารกซึ่งออกมาจากระหว่างขาของเธอ และต่อลูก ๆ ของเธอซึ่งเธอจะคลอด เพราะว่าเธอจะกินลูกเหล่านั้นเงียบ ๆ เพราะขัดสนทุกอย่าง ในการล้อมและในความทุกข์ลำบาก ซึ่งศัตรูของท่านจะทำให้ท่านทุกข์ลำบากในทุกประตูเมืองของท่าน
28:58 ถ้าท่านไม่ระวังที่จะกระทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้ เพื่อท่านจะเกรงกลัวพระนามที่ทรงสง่าราศีและที่น่าสะพรึงกลัวนี้ คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
28:59 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงนำมาสู่ท่านและเชื้อสายของท่านด้วยภัยพิบัติอย่างน่าประหลาดใจ คือภัยพิบัติร้ายแรงและช้านาน และความป่วยไข้ต่าง ๆ ที่ร้ายแรงและช้านาน
28:60 ยิ่งกว่านั้นพระองค์จะทรงนำโรคทั้งหลายแห่งอียิปต์ ซึ่งท่านกลัวนั้นมาอยู่บนท่าน และโรคเหล่านั้นจะติดพันอยู่กับท่าน
28:61 เช่นเดียวกันความป่วยไข้ทุกอย่างและภัยพิบัติทุกอย่าง ซึ่งไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือแห่งพระราชบัญญัตินี้ พระเยโฮวาห์จะทรงนำสิ่งเหล่านั้นมาอยู่บนท่าน จนกว่าท่านจะถูกทำลาย
28:62 และท่านทั้งหลายซึ่งเคยมีมากมายดุจดวงดาวในฟ้าสวรรค์นั้น ท่านก็จะเหลือแต่จำนวนน้อย เพราะว่าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

คำพยากรณ์ถึงอิสราเอลว่าจะถูกกระจัดกระจายไปทั่วโลก
28:63 และต่อไปนี้ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงปีติยินดีเพราะเหตุท่านทั้งหลายที่จะกระทำดีต่อพวกท่านและให้ท่านทั้งหลายทวีมากขึ้นนั้น พระเยโฮวาห์ก็จะทรงปีติยินดีเพราะเหตุท่านทั้งหลายที่จะทำลายพวกท่านและทำให้ท่านทั้งหลายสูญสิ้นไปเช่นเดียวกัน และพวกท่านจะต้องถูกถอนออกเสียจากแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะเข้าไปยึดครองนั้น
28:64 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ท่านกระจัดกระจายไปท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย ตั้งแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกข้างนี้ไปถึงข้างโน้น และที่นั่นท่านจะปรนนิบัติพระอื่น ๆ ซึ่งท่านหรือบรรพบุรุษของท่านไม่เคยรู้จัก ซึ่งทำด้วยไม้และหิน
28:65 และในท่ามกลางชนชาติเหล่านั้น ท่านจะไม่พบความสุขสบายเลย ทั้งฝ่าเท้าของท่านจะไม่มีที่หยุดพัก แต่พระเยโฮวาห์จะประทานให้ท่านมีจิตใจที่หวาดหวั่น มีตาที่มืดมัวลงและใจโศกเศร้า
28:66 และชีวิตของท่านก็จะแขวนอยู่ข้างหน้าท่านอย่างสงสัย และท่านจะหวาดกลัวอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน และจะไม่มีความแน่ใจในชีวิตของท่านเลย
28:67 ในเวลาเช้าท่านจะกล่าวว่า ‘ถ้าเป็นเวลาเย็นก็จะดี’ และในเวลาเย็นท่านจะกล่าวว่า ‘ถ้าเป็นเวลาเช้าก็จะดี’ เพราะความหวาดกลัวซึ่งมีอยู่ในจิตใจของท่านซึ่งท่านจะหวาดกลัวนั้น และเพราะสิ่งที่ตาของท่านจะเห็น
28:68 และพระเยโฮวาห์จะทรงนำท่านกลับมาทางเรือถึงอียิปต์ เป็นการเดินทางซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ท่านว่า ท่านจะไม่พบเห็นที่นั่นอีกเลย และที่นั่นท่านทั้งหลายจะต้องถูกขายให้แก่บรรดาศัตรูของพวกท่านเป็นทาสชายและทาสหญิง และจะไม่มีผู้ใดซื้อท่านทั้งหลายเลย”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope