กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

พระพรสำหรับเผ่าต่าง ๆ
33:1 และนี่เป็นคำอวยพรซึ่งโมเสสบุรุษของพระเจ้าได้อวยพรแก่ชนชาติอิสราเอลก่อนการสิ้นชีวิตของท่าน
33:2 และท่านพูดว่า “พระเยโฮวาห์เสด็จมาจากซีนาย และทรงขึ้นมาจากเสอีร์มายังเขาทั้งหลาย พระองค์ทรงส่องแสงจากภูเขาปาราน และพระองค์เสด็จมาพร้อมกับวิสุทธิชนนับเป็นหมื่น ๆ จากพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ทรงมีพระราชบัญญัติอันเร่าร้อนแก่พวกเขา
33:3 ใช่แล้ว พระองค์ทรงรักประชากรเหล่านั้น บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และเขาทั้งหลายนั่งลงที่พระบาทของพระองค์ เขาทุกคนจะรับบรรดาพระดำรัสของพระองค์
33:4 โมเสสบัญชาพระราชบัญญัติไว้แก่เราทั้งหลาย เป็นกรรมสิทธิ์ของชุมนุมชนแห่งยาโคบ
33:5 และพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในเยชูรูน เมื่อบรรดาหัวหน้าของประชากรและเผ่าต่าง ๆ ของคนอิสราเอลรวมเข้าด้วยกัน
33:6 ขอให้รูเบนดำรงชีวิตอยู่ และอย่าให้ตาย และอย่าให้จำนวนผู้คนของเขามีน้อย”
33:7 และนี่เป็นคำอวยพรสำหรับยูดาห์ และท่านพูดว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับเสียงของยูดาห์ และขอทรงนำเขาเข้ามาถึงชนชาติของเขา ขอให้มือของเขามีเพียงพอสำหรับตน และขอพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากบรรดาศัตรูของเขา”
33:8 และท่านกล่าวถึงเลวีว่า “ขอให้ทูมมิมและอูริมของพระองค์อยู่กับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ ผู้ที่พระองค์ทรงพิสูจน์แล้วที่ตำบลมัสสาห์ และผู้ที่ได้ต่อว่าพระองค์ที่น้ำแห่งเมรีบาห์
33:9 ผู้กล่าวถึงบิดามารดาของเขาว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ได้เห็นแก่เขา’ และเขาไม่เห็นแก่พี่น้องของเขา หรือไม่เห็นแก่ลูก ๆ ของเขาเอง เพราะว่าเขาทั้งหลายได้กระทำตามพระวจนะของพระองค์ และรักษาพันธสัญญาของพระองค์
33:10 เขาทั้งหลายจะสอนบรรดาคำตัดสินของพระองค์แก่ยาโคบ และสอนพระราชบัญญัติทั้งหลายของพระองค์แก่อิสราเอล พวกเขาจะถวายเครื่องหอมต่อพระพักตร์ของพระองค์ และถวายเครื่องเผาบูชาทั้งสิ้นบนแท่นบูชาของพระองค์
33:11 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ทรัพย์สินของเขา และยอมรับการงานแห่งมือของเขา ขอทรงตีทำลายบั้นเอวของคนทั้งหลายที่ลุกขึ้นต่อสู้เขาและบรรดาคนที่เกลียดชังเขา เพื่อคนเหล่านั้นจะลุกขึ้นอีกไม่ได้”
33:12 และท่านกล่าวถึงเบนยามินว่า “ผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงรักจะอาศัยอยู่กับพระองค์อย่างปลอดภัย และพระเยโฮวาห์จะทรงปกคลุมเขาไว้ตลอดวันยังค่ำ และพระองค์จะประทับอยู่ระหว่างบ่าของเขา”
33:13 และท่านกล่าวถึงโยเซฟว่า “ขอให้แผ่นดินของเขาได้รับพระพรจากพระเยโฮวาห์ ให้ได้รับสิ่งทั้งหลายอันประเสริฐจากฟ้าสวรรค์ ทั้งจากน้ำค้างและจากน้ำบาดาลซึ่งฝังตัวอยู่เบื้องล่าง
33:14 และให้ได้รับบรรดาพืชผลอันประเสริฐที่ดวงอาทิตย์ให้งอกขึ้น และสิ่งทั้งหลายอันประเสริฐที่ดวงจันทร์ให้บังเกิดขึ้น
33:15 และสิ่งทั้งหลายอันสำคัญที่สุดจากภูเขาโบราณ และสิ่งทั้งหลายอันประเสริฐจากเนินเขาที่อยู่ตลอดกาล
33:16 และสิ่งทั้งหลายอันประเสริฐของพิภพและสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในนั้น และพระกรุณาคุณของพระองค์ซึ่งประทับอยู่ที่พุ่มไม้ ขอให้พรเหล่านี้ลงมาเหนือศีรษะของโยเซฟ และเหนือกระหม่อมของผู้ที่ถูกแยกจากพี่น้องของตน
33:17 สง่าราศีของเขาเหมือนอย่างลูกวัวหัวปีจากวัวตัวผู้ของเขา และเขาทั้งสองของเขาเหมือนอย่างเขาของบรรดาม้ายูนิคอน และด้วยเขาเหล่านั้นเขาจะผลักดันชนชาติทั้งหลายให้ออกไปจนถึงที่สุดปลายแห่งแผ่นดิน และพวกเขาคือคนเอฟราอิมที่นับเป็นหมื่น ๆ และพวกเขาคือคนมนัสเสห์ที่นับเป็นหมื่น ๆ”
33:18 และท่านกล่าวถึงเศบูลุนว่า “เศบูลุนเอ๋ย จงปีติยินดีเมื่อท่านออกไป และอิสสาคาร์เอ๋ย จงปีติยินดีในเต็นท์ของตน
33:19 พวกเขาจะเรียกชนชาติทั้งหลายมาที่ภูเขา ที่นั่นเขาทั้งหลายจะถวายบรรดาเครื่องสัตวบูชาแห่งความชอบธรรม เพราะเขาจะดูดความอุดมสมบูรณ์จากทะเลและจากขุมทรัพย์ทั้งหลายที่ซ่อนอยู่ในทราย”
33:20 และท่านกล่าวถึงกาดว่า “สาธุการแด่พระองค์ผู้ทรงแผ่ขยายกาด เขาอาศัยอยู่เหมือนอย่างสิงโต และฉีกแขนพร้อมกับกระหม่อมศีรษะ
33:21 และเขาจัดหาแผ่นดินส่วนที่ดีที่สุดให้เป็นของตนเอง เพราะที่นั่น คือในส่วนสำหรับผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติ เขาก็ครอบครองอยู่แล้ว และเขามาพร้อมกับบรรดาหัวหน้าของประชากร เขาได้กระทำตามความเที่ยงธรรมของพระเยโฮวาห์และตามคำตัดสินของพระองค์ซึ่งมีต่ออิสราเอล”
33:22 และท่านกล่าวถึงดานว่า “ดานเป็นลูกสิงโต เขาจะกระโดดมาจากเมืองบาชาน”
33:23 และท่านกล่าวถึงนัฟทาลีว่า “โอ นัฟทาลี ผู้อิ่มหนำด้วยพระคุณและเต็มไปด้วยพระพรของพระเยโฮวาห์ ท่านจงยึดครองทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้”
33:24 และท่านกล่าวถึงอาเชอร์ว่า “ขอให้อาเชอร์ได้รับพระพรโดยมีบุตรมากมาย ให้เขาเป็นที่โปรดปรานของพี่น้องของเขา และให้เขาจุ่มเท้าของเขาลงในน้ำมัน
33:25 รองเท้าของท่านจะเป็นเหล็กและทองเหลือง และจำนวนวันของท่านเป็นอย่างไร กำลังของท่านจะเป็นอย่างนั้น
33:26 ไม่มีผู้ใดเหมือนอย่างพระเจ้าของเยชูรูน ผู้เสด็จมาบนฟ้าสวรรค์เพื่อช่วยท่าน และผู้เสด็จมาเปี่ยมด้วยความรุ่งโรจน์ของพระองค์บนท้องฟ้า
33:27 พระเจ้าผู้ดำรงอยู่เป็นนิตย์เป็นที่ลี้ภัยของท่าน และพระกรนิรันดร์รองรับท่านอยู่ และพระองค์จะทรงผลักศัตรูให้ออกไปพ้นหน้าท่าน และจะตรัสว่า ‘ทำลายเขาทั้งหลายเสียเถอะ’
33:28 ดังนั้น อิสราเอลจึงจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยโดยลำพัง น้ำพุแห่งยาโคบจะอยู่ในแผ่นดินที่มีข้าวและน้ำองุ่น ฟ้าสวรรค์ของพระองค์จะโปรยน้ำค้างลงมาด้วย
33:29 โอ อิสราเอล ท่านจงเป็นสุขเถิด ใครเหมือนอย่างท่านบ้าง โอ ชนชาติที่รอดมาด้วยพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ช่วย เป็นโล่ที่ช่วยท่าน และผู้เป็นดาบแห่งความรุ่งโรจน์ของท่าน และท่านจะพบว่าพวกศัตรูของท่านเป็นผู้มุสาทั้งสิ้น และท่านจะเหยียบย่ำสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายของพวกเขา”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope