กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

มรดกสำหรับพวกปุโรหิตและคนเลวี
18:1 “พวกปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวีและเผ่าเลวีทั้งหมด จะไม่มีส่วนแบ่งหรือส่วนมรดกกับคนอิสราเอล เขาทั้งหลายจะรับประทานบรรดาเครื่องบูชาที่ถวายด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์และส่วนมรดกของพระองค์
18:2 ฉะนั้น เขาทั้งหลายจะไม่มีส่วนมรดกในท่ามกลางพี่น้องของพวกเขา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นส่วนมรดกของเขาทั้งหลาย ตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่พวกเขาแล้วนั้น
18:3 และต่อไปนี้จะเป็นส่วนที่พวกปุโรหิตได้จากประชากร จากคนทั้งหลายที่ถวายเครื่องสัตวบูชา ไม่ว่าจะเป็นวัวตัวผู้หรือแกะ และพวกเขาจงมอบเนื้อโคนขา เนื้อแก้มทั้งสองข้าง และเนื้อท้องให้แก่พวกปุโรหิต
18:4 เช่นเดียวกันผลแรกของข้าว น้ำองุ่น และน้ำมันของท่าน และขนแกะรุ่นแรกที่ได้จากฝูงแกะของท่าน ท่านจงมอบให้แก่เขา
18:5 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้เลือกเขาจากบรรดาเผ่าทั้งสิ้นของท่าน เพื่อให้ยืนปรนนิบัติในพระนามของพระเยโฮวาห์ ทั้งตัวเขาและบุตรชายทั้งหลายของเขาสืบต่อไปเป็นนิตย์
18:6 และถ้าคนเลวีคนใดมาจากประตูเมืองใด ๆ ของท่านตลอดทั่วอิสราเอลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเขา และมายังสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ตามใจปรารถนาทั้งสิ้นของเขา
18:7 ดังนั้น เขาจะปรนนิบัติในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เช่นเดียวกับบรรดาคนเลวีพี่น้องของเขา ผู้ยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ที่นั่น
18:8 จงให้เขาทั้งหลายได้ส่วนที่จะรับประทานเท่า ๆ กัน นอกเหนือจากส่วนที่ได้มาด้วยการขายทรัพย์สินของเขาเอง

คำตักเตือนเรื่องการไหว้รูปเคารพ และการเข้าส่วนกับพวกพ่อมดหมอผี
18:9 เมื่อท่านได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ท่านอย่าเรียนรู้ที่จะกระทำตามบรรดาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติเหล่านั้น
18:10 อย่าให้มีคนหนึ่งคนใดในท่ามกลางพวกท่านซึ่งทำให้บุตรชายหรือบุตรสาวของเขาลุยไฟ หรือเป็นคนทำนาย เป็นหมอดู เป็นนักวิทยาคม หรือเป็นแม่มด
18:11 เป็นหมอผี เป็นคนทรง เป็นพ่อมดแม่มด หรือเป็นผู้มีเวทมนตร์
18:12 เพราะว่าทุกคนที่กระทำสิ่งเหล่านี้เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ และเพราะเหตุการกระทำที่น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจึงทรงขับไล่พวกเขาออกไปจากเบื้องหน้าท่าน
18:13 ท่านจงเป็นคนดีพร้อมต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
18:14 เพราะว่าประชาชาติเหล่านี้ ซึ่งท่านจะยึดครองนั้น ได้ตั้งใจฟังพวกหมอดูและพวกทำนาย แต่สำหรับท่านนั้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไม่ทรงอนุญาตให้ท่านกระทำเช่นนั้น

คำสัญญาเรื่องศาสดาพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ คือพระเยซูคริสต์
18:15 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงให้ผู้พยากรณ์เหมือนอย่างข้าพเจ้าเกิดขึ้นในท่ามกลางท่านจากพี่น้องของท่าน ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังท่านผู้นั้น
18:16 ตามทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่โฮเรบในวันที่มีการประชุมกันนั้น โดยกล่าวว่า ‘อย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอีก ทั้งอย่าให้ข้าพเจ้าเห็นเพลิงมหึมานี้อีกเลย เพื่อข้าพเจ้าจะไม่ตาย’
18:17 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ซึ่งเขาทั้งหลายพูดมานั้น พวกเขาก็พูดดีแล้ว
18:18 เราจะให้บังเกิดผู้พยากรณ์เหมือนอย่างเจ้าสำหรับเขาทั้งหลายในท่ามกลางพี่น้องของพวกเขา และจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของท่าน และท่านจะกล่าวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาท่านไว้นั้นแก่เขาทั้งหลาย
18:19 และต่อมาผู้ใดก็ตามที่ไม่ตั้งใจฟังถ้อยคำของเรา ซึ่งท่านจะกล่าวในนามของเรา เราจะกำหนดโทษผู้นั้น

คำตักเตือนเรื่องพวกผู้พยากรณ์เท็จ (มธ 7:15-16)
18:20 แต่ผู้พยากรณ์คนใดซึ่งจะบังอาจกล่าวคำในนามของเราซึ่งเราไม่ได้บัญชาให้เขากล่าวนั้น หรือซึ่งจะกล่าวในนามของพระอื่น ๆ ผู้พยากรณ์นั้นจะต้องมีโทษถึงตาย’
18:21 และถ้าท่านคิดในใจของท่านว่า ‘ข้าพเจ้าทั้งหลายจะทราบได้อย่างไรว่า พระเยโฮวาห์ได้ตรัสถ้อยคำนั้นหรือไม่’
18:22 เมื่อผู้พยากรณ์กล่าวคำในพระนามของพระเยโฮวาห์ ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นจริงหรือบังเกิดขึ้น คำนั้นไม่ได้เป็นถ้อยคำที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้ แต่ผู้พยากรณ์นั้นบังอาจกล่าวเอง ท่านอย่าเกรงกลัวเขาเลย”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope