กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

เทศกาลปัสกาและเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ
16:1 “จงถือเดือนอาบีบ และจงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะว่าในเดือนอาบีบนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนำท่านออกจากอียิปต์ในเวลากลางคืน
16:2 เพราะฉะนั้น ท่านจงถวายปัสกา เป็นเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จากฝูงแพะแกะและฝูงวัว ในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ เพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น
16:3 ท่านอย่ารับประทานขนมปังมีเชื้อพร้อมกับเทศกาลนั้น ตลอดเจ็ดวันท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อ เป็นขนมปังแห่งความทุกข์ใจ เพราะท่านรีบเร่งออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ เพื่อท่านจะระลึกถึงวันที่ท่านออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์นั้นตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของท่าน
16:4 และตลอดเจ็ดวันนั้นอย่าให้เห็นเชื้อขนมปังภายในอาณาเขตของท่าน ทั้งอย่าให้มีส่วนใด ๆ ของเนื้อสัตว์ซึ่งท่านได้ถวายบูชาในเวลาเย็นวันแรกเหลืออยู่ตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า
16:5 ท่านอย่าถวายปัสกาภายในประตูเมืองใด ๆ ของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน
16:6 แต่ท่านจงถวายปัสกาในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ เพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น ในเวลาเย็นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้ว ในเวลาเดียวกันกับที่ท่านออกมาจากอียิปต์
16:7 และท่านจงทำให้สุกและรับประทานปัสกาในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ และพอรุ่งเช้าท่านจงกลับไปสู่เต็นท์ทั้งหลายของท่าน
16:8 ท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อหกวัน และในวันที่เจ็ดจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในวันนั้นท่านอย่ากระทำการงานใด ๆ

เทศกาลเลี้ยงแห่งสัปดาห์
16:9 ท่านจงนับให้ครบเจ็ดสัปดาห์สำหรับท่าน จงตั้งต้นนับให้ครบเจ็ดสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันแรกที่ท่านเอาเคียวเกี่ยวข้าว
16:10 และท่านจงถือเทศกาลเลี้ยงแห่งสัปดาห์ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ด้วยเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจจากมือของท่าน ซึ่งท่านจะถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอวยพรแก่ท่าน
16:11 และท่านจงปีติยินดีต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทั้งตัวท่านและบุตรชายหญิงของท่าน ทั้งทาสชายหญิงของท่าน ทั้งคนเลวีซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน ทั้งคนต่างชาติ เด็กกำพร้าพ่อและหญิงม่ายซึ่งอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย ในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ เพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น
16:12 และท่านจงจำไว้ว่าท่านเคยเป็นทาสในอียิปต์ และท่านจงเฝ้าดูและกระทำตามกฎเกณฑ์เหล่านี้

เทศกาลเลี้ยงการอยู่เพิง
16:13 ท่านจงถือเทศกาลเลี้ยงการอยู่เพิงเจ็ดวัน หลังจากท่านเก็บรวบรวมพืชผลของท่านและน้ำองุ่นของท่านแล้ว
16:14 และท่านจงปีติยินดี ในเทศกาลเลี้ยงของท่าน ทั้งตัวท่านและบุตรชายหญิงของท่าน และทาสชายหญิงของท่าน ทั้งคนเลวีและคนต่างชาติ ทั้งเด็กกำพร้าพ่อและหญิงม่ายซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน
16:15 ท่านจงถือเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเจ็ดวัน ในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่พืชผลทั้งหลายของท่าน และแก่ผลงานทั้งสิ้นที่มือท่านกระทำ เพราะฉะนั้นท่านจะปีติยินดีเป็นแน่

บรรดาผู้ชายจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าปีละสามครั้ง
16:16 บรรดาผู้ชายทั้งสิ้นของท่านจะต้องเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านปีละสามครั้ง ในสถานที่ซึ่งพระองค์จะทรงเลือกไว้ คือ ณ เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลเลี้ยงแห่งสัปดาห์ และเทศกาลเลี้ยงการอยู่เพิง และอย่าให้เขาทั้งหลายเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ด้วยมือเปล่า
16:17 จงให้ทุกคนถวายตามความสามารถของเขา ตามพระพรที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านนั้น

พวกผู้พิพากษาและพวกเจ้าหน้าที่
16:18 ท่านจงแต่งตั้งบรรดาผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ตามประตูเมืองทั้งหลายของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ตลอดทั่วเผ่าต่าง ๆ ของท่าน และจงให้พวกเขาพิพากษาประชากรด้วยคำพิพากษาอย่างยุติธรรม
16:19 ท่านอย่ากระทำให้เสียความยุติธรรม ท่านอย่าลำเอียง ทั้งอย่ารับสินบน เพราะว่าสินบนทำให้ตาของคนมีปัญญามืดมัวไป และบิดเบือนคดีของคนชอบธรรมเสีย
16:20 ท่านจงติดตามความยุติธรรมทั้งสิ้นนั้น เพื่อท่านจะมีชีวิตและรับแผ่นดินเป็นมรดก ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน
16:21 ท่านอย่าปลูกต้นไม้ใด ๆ สำหรับตัวท่านไว้ล้อมรอบเสารูปเคารพ ซึ่งท่านจะสร้างไว้สำหรับตัวท่าน ใกล้แท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
16:22 ทั้งท่านอย่าตั้งเสาศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ไว้สำหรับท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเกลียดชัง”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope