กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

ห้ามแต่งงานหรือนมัสการกับคนต่างความเชื่อ
7:1 “เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะเข้ายึดครอง และกวาดไล่ประชาชาติหลายชาติให้ออกไปพ้นหน้าท่าน คือคนฮิตไทต์ คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส คือเจ็ดประชาชาติซึ่งใหญ่โตกว่าและมีกำลังมากกว่าท่าน
7:2 และเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ต่อหน้าท่าน ท่านจะต้องโจมตีพวกเขาและทำลายเขาทั้งหลายอย่างสิ้นเชิง ท่านอย่าทำพันธสัญญาใด ๆ กับพวกเขาหรือแสดงความเมตตาต่อเขาทั้งหลาย
7:3 ทั้งท่านอย่าแต่งงานกับพวกเขา ท่านอย่ายกบุตรสาวของท่านให้แก่บุตรชายของเขา หรือท่านอย่ารับบุตรสาวของเขามาให้แก่บุตรชายของท่าน
7:4 เพราะว่าเขาทั้งหลายจะทำให้บุตรชายของท่านหันเหไปจากการติดตามเรา เพื่อพวกเขาจะปรนนิบัติพระอื่น ๆ ดังนั้นพระเยโฮวาห์จะทรงพระพิโรธต่อท่านทั้งหลายและจะทรงทำลายท่านเสียโดยเร็ว
7:5 แต่ท่านทั้งหลายจงกระทำแก่พวกเขาอย่างนี้ คือพวกท่านจงทำลายแท่นบูชาของพวกเขาเสีย และทุบเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาทั้งหลายเสียให้แหลกละเอียด และจงโค่นเสารูปเคารพของพวกเขาลงเสีย และเผารูปเคารพแกะสลักของเขาทั้งหลายเสียด้วยไฟ
7:6 เพราะว่าท่านเป็นชนชาติอันบริสุทธิ์สำหรับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติทั้งหลายที่อยู่บนพื้นแผ่นดินโลก ให้มาเป็นชนชาติพิเศษสำหรับพระองค์
7:7 ที่พระเยโฮวาห์ทรงรักท่านทั้งหลายและทรงเลือกพวกท่านนั้น ไม่ใช่เพราะว่าท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าชนชาติอื่น ๆ ด้วยว่าในบรรดาชนชาติทั้งหลาย พวกท่านมีจำนวนน้อยที่สุด
7:8 แต่เพราะเหตุว่าพระเยโฮวาห์ทรงรักท่านทั้งหลาย และเพราะเหตุว่าพระองค์จะทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่าน พระเยโฮวาห์จึงทรงพาท่านทั้งหลายออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และทรงไถ่พวกท่านให้พ้นจากเรือนแห่งการเป็นทาส จากพระหัตถ์ของฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์
7:9 เหตุฉะนั้นจงทราบเถิดว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อ ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความเมตตาต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคน
7:10 และทรงตอบแทนบรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์ต่อหน้าเขาทั้งหลายเอง เพื่อจะทรงทำลายพวกเขาเสีย พระองค์จะไม่ทรงลดหย่อนโทษผู้ที่เกลียดชังพระองค์ พระองค์จะทรงตอบแทนต่อหน้าเขาเอง
7:11 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงรักษาบรรดาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ และคำตัดสินซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ในวันนี้ ให้กระทำตาม

ผลแห่งการเชื่อฟังจะนำมาซึ่งชัยชนะและพระพร
7:12 เหตุฉะนั้นจะเป็นไปอย่างนี้ ถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจฟังคำตัดสินเหล่านี้ รักษาและกระทำตาม พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงรักษาพันธสัญญาและความเมตตาต่อท่าน ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน
7:13 และพระองค์จะทรงรักท่าน อวยพรท่านและให้ท่านจำเริญทวีมากยิ่งขึ้น เช่นกันพระองค์จะทรงอวยพรผลแห่งครรภ์ของท่าน และผลแห่งพื้นดินของท่าน ทั้งข้าว น้ำองุ่น และน้ำมันของท่าน ให้วัวและฝูงแกะของท่านเพิ่มพูนขึ้นในแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านที่จะให้แก่ท่าน
7:14 ท่านจะได้รับพระพรเหนือบรรดาชนชาติทั้งหลาย จะไม่มีชายหรือหญิงเป็นหมันในท่ามกลางท่านทั้งหลาย หรือในฝูงสัตว์เลี้ยงของพวกท่านเลย
7:15 และพระเยโฮวาห์จะทรงยกความเจ็บป่วยทั้งหมดไปเสียจากท่าน และบรรดาโรคร้ายอย่างในอียิปต์ซึ่งท่านได้รู้จักนั้น จะไม่ทรงให้เกิดแก่ท่านแต่จะให้เกิดแก่ทุกคนที่เกลียดชังท่าน
7:16 และท่านจงทำลายชนชาติทั้งหลายให้สูญสิ้น ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบไว้แก่ท่าน อย่าให้นัยน์ตาของท่านเมตตาเขาทั้งหลายเลย ทั้งท่านอย่าปรนนิบัติพระทั้งหลายของพวกเขา เพราะการกระทำอย่างนั้นจะเป็นกับดักแก่ท่าน
7:17 ถ้าท่านจะคิดในใจของตนว่า ‘ประชาชาติเหล่านี้มีมากกว่าเรา เราจะขับไล่พวกเขาอย่างไรได้’
7:18 ท่านอย่ากลัวเขาทั้งหลายเลย แต่จงระลึกถึงสิ่งที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงกระทำต่อฟาโรห์และต่อคนอียิปต์ทั้งสิ้นนั้น
7:19 การทดลองใหญ่ยิ่งซึ่งนัยน์ตาของท่านได้เห็นแล้ว ทั้งหมายสำคัญ การมหัศจรรย์ พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และพระกรที่เหยียดออก ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงใช้เพื่อพาท่านออกมา พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทำต่อชนชาติทั้งหลายที่ท่านกลัวอย่างนั้นแหละ
7:20 ยิ่งกว่านั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงส่งฝูงต่อมาท่ามกลางเขาทั้งหลาย จนกว่าผู้ที่เหลืออยู่และซ่อนตัวจากท่านจะถูกทำลายเสียสิ้น
7:21 ท่านอย่าวิตกเพราะพวกเขา ด้วยว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และน่ากลัว
7:22 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะกวาดไล่ประชาชาติเหล่านี้ให้พ้นหน้าท่านทีละเล็กทีละน้อย ท่านอย่ากำจัดเขาทั้งหลายเสียทันที เกรงว่าสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งจะเพิ่มขึ้นแก่ท่านมากเกินไป
7:23 แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ให้แก่ท่าน และจะทรงทำลายพวกเขาด้วยการทำลายอันใหญ่ยิ่งจนกว่าเขาทั้งหลายจะถูกล้างผลาญ
7:24 และพระองค์จะทรงมอบบรรดากษัตริย์ของเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่าน และท่านจะกระทำให้ชื่อของพวกเขาพินาศไปจากใต้ฟ้าสวรรค์ จะไม่มีผู้ใดสามารถยืนหยัดต่อหน้าท่านได้ จนกว่าท่านจะทำลายเขาทั้งหลายเสีย
7:25 ท่านทั้งหลายจงเผารูปเคารพแกะสลักอันเป็นรูปพระทั้งหลายของพวกเขาเสียด้วยไฟ ท่านอย่าปรารถนาเงินหรือทองคำซึ่งปิดรูปพระอยู่นั้น หรือนำรูปพระนั้นไปเป็นของท่าน เกรงว่าท่านจะติดกับดักอยู่ภายในนั้นเอง เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
7:26 ทั้งท่านอย่านำสิ่งที่น่ารังเกียจเข้าไปในบ้านของท่าน เกรงว่าท่านจะเป็นที่ต้องห้ามเหมือนสิ่งนั้น แต่ท่านจงเกลียดชังมันอย่างที่สุดและท่านจงเกลียดมันอย่างที่สุด ด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นของที่ถูกสาปแช่ง”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope