กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

คำตักเตือนและคำเตือนใจ
8:1 “บทบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ ท่านทั้งหลายจงระวังที่จะกระทำตาม เพื่อพวกท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้น และเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย
8:2 และท่านจงระลึกถึงบรรดาทางซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนำท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบปี เพื่อจะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจ และเพื่อจะทรงพิสูจน์ท่านให้ทราบว่ามีอะไรอยู่ในจิตใจของท่านบ้าง ดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่
8:3 และพระองค์ทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจ และปล่อยท่านให้หิว และเลี้ยงท่านด้วยมานา ซึ่งท่านไม่รู้จัก ทั้งบรรพบุรุษของท่านก็ไม่รู้จัก เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านทราบว่า มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้ แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์
8:4 ในเวลาสี่สิบปีนั้น เสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่ก็ไม่ขาดวิ่น ทั้งเท้าของท่านก็ไม่บวม
8:5 ท่านจงพิจารณาอยู่ในใจของท่านด้วยว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงตีสอนท่าน เหมือนอย่างบิดาตีสอนบุตรของตนเช่นกัน
8:6 เหตุฉะนั้น ท่านจงรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพื่อจะดำเนินตามพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์ และเพื่อจะเกรงกลัวพระองค์
8:7 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดินที่ดี เป็นแผ่นดินที่มีบรรดาธารน้ำไหล น้ำพุ และน้ำบาดาลซึ่งไหลออกมาจากหุบเขาและเนินเขา
8:8 เป็นแผ่นดินที่มีข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ เถาองุ่น ต้นมะเดื่อ และต้นทับทิม เป็นแผ่นดินที่มีน้ำมันมะกอกและน้ำผึ้ง
8:9 เป็นแผ่นดินที่ท่านจะรับประทานอาหารอย่างอุดม ท่านจะไม่ขาดสิ่งใดในที่นั่น เป็นแผ่นดินที่มีหินเป็นเหล็ก และท่านจะขุดทองเหลืองได้จากบรรดาเนินเขาที่นั่น
8:10 เมื่อท่านได้รับประทานอิ่มหนำแล้ว ดังนั้นท่านจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน สำหรับแผ่นดินที่ดี ซึ่งพระองค์ประทานแก่ท่านนั้น
8:11 ท่านจงระวังตัวอย่าลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน โดยไม่รักษาบรรดาพระบัญญัติ คำตัดสินและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้
8:12 เกรงว่าเมื่อท่านได้รับประทานอิ่มหนำ และได้สร้างบ้านเรือนดี ๆ และได้อาศัยอยู่ในนั้นแล้ว
8:13 และเมื่อฝูงวัวและฝูงแพะแกะของท่านทวีขึ้น และเงินกับทองคำของท่านทวีขึ้น และบรรดาสิ่งซึ่งท่านมีอยู่ก็ทวีมากขึ้น
8:14 ดังนั้น จิตใจของท่านจะผยองขึ้น และท่านจะลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ ออกจากเรือนแห่งการเป็นทาส
8:15 ผู้ทรงนำท่านมาตลอดถิ่นทุรกันดารใหญ่และน่ากลัว ซึ่งมีงูพิษและแมงป่อง และความแห้งแล้ง ที่ซึ่งไม่มีน้ำ ผู้ประทานน้ำออกมาจากศิลาซึ่งเป็นหินเหล็กไฟให้แก่ท่าน
8:16 ผู้ทรงเลี้ยงท่านด้วยมานาในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งบรรพบุรุษของท่านไม่รู้จัก เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและเพื่อพระองค์จะทรงพิสูจน์ท่าน เพื่อกระทำให้เกิดสิ่งที่ดีแก่ท่านในบั้นปลายของท่าน
8:17 และท่านคิดในใจของท่านว่า ‘กำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพย์สมบัตินี้มาให้ข้า’
8:18 แต่ท่านจงจดจำพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้ เพื่อพระองค์จะทรงตั้งพันธสัญญาของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้ต่อบรรพบุรุษของท่านเหมือนอย่างวันนี้
8:19 และจะเป็นไปอย่างนี้ ถ้าท่านลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และดำเนินตามพระอื่น ๆ และปรนนิบัติพระเหล่านั้น และนมัสการพระเหล่านั้น ข้าพเจ้าขอเป็นพยานกล่าวโทษท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าพวกท่านจะพินาศเป็นแน่
8:20 เหมือนอย่างบรรดาประชาชาติซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงทำลายต่อหน้าท่านทั้งหลาย พวกท่านจะพินาศอย่างนั้นแหละ เพราะว่าท่านทั้งหลายไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope