กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

รูปวัวทองคำและแผ่นศิลาที่แตก
9:1 “โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด ท่านกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปในวันนี้ เพื่อจะเข้าไปยึดครองประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าท่าน ทั้งบรรดานครที่ใหญ่โตและมีกำแพงสูงเทียมฟ้าสวรรค์
9:2 ประชาชนที่ตัวสูงใหญ่ เป็นลูกหลานของคนอานาค ผู้ที่ท่านรู้จักแล้ว และผู้ที่ท่านได้ยินคนพูดกันว่า ‘ใครจะยืนหยัดต่อหน้าลูกหลานของอานาคได้’
9:3 เหตุฉะนั้น วันนี้จงเข้าใจว่า ผู้ที่ข้ามไปข้างหน้าท่านนั้นคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระองค์จะทรงทำลายเขาทั้งหลายเหมือนอย่างเพลิงที่เผาผลาญ และพระองค์จะทรงกระทำให้พวกเขาพ่ายแพ้ต่อหน้าท่าน ดังนั้นท่านจะได้ขับไล่เขาทั้งหลายออกไป และทำลายพวกเขาโดยทันที ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้กับท่านแล้วนั้น
9:4 หลังจากที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ขับไล่เขาทั้งหลายออกไปต่อหน้าท่านแล้ว ท่านอย่าคิดในใจของตนว่า ‘เพราะเหตุความชอบธรรมของข้า พระเยโฮวาห์จึงทรงนำข้ามาให้ยึดครองแผ่นดินนี้’ แต่เพราะเหตุความชั่วของประชาชาติเหล่านี้ พระเยโฮวาห์จึงทรงขับไล่เขาทั้งหลายให้ออกไปต่อหน้าท่าน
9:5 ที่ท่านกำลังเข้าไปยึดครองแผ่นดินของเขาทั้งหลายนั้น ไม่ใช่เพราะเหตุความชอบธรรมของท่าน หรือเพราะเหตุความซื่อตรงแห่งจิตใจของท่าน แต่เป็นเพราะเหตุความชั่วของประชาชาติเหล่านี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจึงทรงขับไล่พวกเขาออกไปต่อหน้าท่าน และเพื่อว่าพระองค์จะทรงทำให้พระวจนะสำเร็จซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้ต่อบรรพบุรุษของท่าน คือต่ออับราฮัม ต่ออิสอัค และต่อยาโคบ
9:6 เพราะฉะนั้น จงเข้าใจว่า ที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแผ่นดินที่ดีนี้ให้ท่านยึดครองนั้น ไม่ใช่เพราะเหตุความชอบธรรมของท่าน เพราะว่าท่านเป็นชนชาติดื้อรั้นคอแข็ง
9:7 จงจำไว้และอย่าลืมเสียว่า ท่านได้ยั่วยุพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านให้ทรงพระพิโรธในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่วันที่ท่านออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ จนกระทั่งท่านทั้งหลายมาถึงที่นี่ พวกท่านมักกบฏต่อพระเยโฮวาห์อยู่เรื่อยไป
9:8 ที่โฮเรบก็เช่นกัน ท่านทั้งหลายได้ยั่วยุพระเยโฮวาห์ให้ทรงพระพิโรธ ดังนั้นพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่อพวกท่านมากถึงกับจะทำลายท่านทั้งหลายเสีย
9:9 เมื่อข้าพเจ้าได้ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะรับแผ่นศิลาเหล่านั้น คือแผ่นศิลาแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเยโฮวาห์กระทำไว้กับท่านทั้งหลาย แล้วข้าพเจ้าได้อยู่บนภูเขาสี่สิบวันสี่สิบคืน ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำเลย
9:10 และพระเยโฮวาห์ได้ประทานแผ่นศิลาสองแผ่นที่จารึกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าให้แก่ข้าพเจ้า และบนแผ่นศิลานั้นมีเขียนไว้ตามพระวจนะทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับท่านทั้งหลายบนภูเขา จากท่ามกลางเพลิงในวันที่มีการประชุมกันนั้น
9:11 และเป็นไปอย่างนี้คือ เมื่อสิ้นสี่สิบวันสี่สิบคืนแล้ว พระเยโฮวาห์ประทานแผ่นศิลาสองแผ่นให้แก่ข้าพเจ้า คือแผ่นศิลาแห่งพันธสัญญา
9:12 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงลุกขึ้นลงไปจากที่นี่โดยเร็วเถิด ด้วยว่าชนชาติของเจ้าซึ่งเจ้านำออกมาจากอียิปต์นั้น ได้ทำให้พวกเขาเองเสื่อมทรามแล้ว เขาทั้งหลายได้หันเหออกจากทางซึ่งเราบัญชาพวกเขาไว้นั้นอย่างรวดเร็ว เขาทั้งหลายได้หล่อรูปเคารพไว้สำหรับพวกเขา’
9:13 นอกจากนี้พระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เราได้เห็นประชากรนี้แล้ว และดูเถิด เป็นชนชาติดื้อรั้นคอแข็ง
9:14 จงปล่อยให้เราอยู่ตามลำพัง เพื่อเราจะทำลายเขาทั้งหลายเสีย และลบชื่อของพวกเขาเสียจากใต้ฟ้าสวรรค์ และเราจะทำให้เจ้าเป็นประชาชาติที่มีกำลังมากกว่าและใหญ่กว่าเขาทั้งหลาย’
9:15 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงหันไปและลงมาจากภูเขา และภูเขานั้นก็มีเพลิงลุกอยู่ และแผ่นศิลาแห่งพันธสัญญาสองแผ่นนั้นก็อยู่ในมือทั้งสองของข้าพเจ้า
9:16 และข้าพเจ้ามองดู และดูเถิด ท่านทั้งหลายได้กระทำความบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายแล้ว และได้หล่อรูปลูกวัวไว้สำหรับพวกท่าน ท่านทั้งหลายได้หันเหออกจากพระมรรคาซึ่งพระเยโฮวาห์ได้บัญชาแก่พวกท่านไว้อย่างรวดเร็ว
9:17 และข้าพเจ้าจึงยกแผ่นศิลาสองแผ่นนั้น และเหวี่ยงแผ่นศิลาเหล่านั้นเสียจากมือทั้งสองของข้าพเจ้า และทำให้แผ่นศิลานั้นแตกต่อหน้าต่อตาของท่านทั้งหลาย
9:18 และข้าพเจ้าก็ทรุดตัวกราบลงต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์เหมือนอย่างครั้งก่อนนั้นสี่สิบวันสี่สิบคืน ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำเลย เพราะเหตุบาปทั้งสิ้นของท่านทั้งหลายซึ่งพวกท่านได้กระทำ คือได้กระทำอย่างชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เพื่อยั่วยุพระองค์ให้ทรงพระพิโรธ
9:19 เพราะข้าพเจ้าเกรงกลัวพระพิโรธและความไม่พอพระทัยอย่างรุนแรง ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงมีต่อท่านทั้งหลายเพื่อจะทรงทำลายพวกท่าน แต่ในเวลานั้นพระเยโฮวาห์ทรงฟังข้าพเจ้าด้วย
9:20 และพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่ออาโรนอย่างมากเพื่อจะทรงทำลายเขา และในเวลาเดียวกันนั้นข้าพเจ้าก็อธิษฐานเผื่ออาโรนด้วย
9:21 และข้าพเจ้าได้เอาสิ่งที่เป็นความผิดบาปของท่านทั้งหลายนั้น คือรูปลูกวัวซึ่งพวกท่านสร้างขึ้นนั้น เผามันเสียด้วยไฟ ทุบมันและบดมันให้เป็นผงละเอียด จนกระทั่งมันละเอียดเหมือนอย่างผงธุลี และข้าพเจ้าก็โยนผงนั้นลงไปในลำธารซึ่งไหลลงมาจากภูเขา
9:22 และท่านทั้งหลายได้ยั่วยุพระเยโฮวาห์ให้ทรงพระพิโรธที่ทาเบราห์ และที่มัสสาห์ และที่ขิบโรทหัทธาอาวาห์
9:23 เช่นเดียวกันเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงส่งท่านทั้งหลายไปจากคาเดชบารเนีย ตรัสว่า ‘จงขึ้นไปและยึดครองแผ่นดินนั้นซึ่งเราได้ให้แก่พวกเจ้า’ ตอนนั้นท่านทั้งหลายได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน และท่านทั้งหลายไม่ยอมเชื่อพระองค์ หรือตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระองค์
9:24 ท่านทั้งหลายได้กบฏต่อพระเยโฮวาห์อยู่เสมอตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้ารู้จักพวกท่าน
9:25 ดังนั้น ข้าพเจ้าได้ทรุดตัวกราบลงต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์สี่สิบวันสี่สิบคืน เหมือนอย่างข้าพเจ้าทรุดตัวกราบลงครั้งก่อนนั้น เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่าพระองค์จะทรงทำลายท่านทั้งหลายเสีย
9:26 ฉะนั้น ข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ และทูลว่า ‘โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ขออย่าทรงทำลายประชากรของพระองค์ และมรดกของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงไถ่แล้วด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงนำออกมาจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์
9:27 ขอทรงระลึกถึงบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ คืออับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ขออย่าทรงทอดพระเนตรในความดื้อดึงของประชากรนี้ หรือความชั่วของเขาทั้งหลาย หรือความบาปของพวกเขา
9:28 เกรงว่าชาวแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงพาข้าพระองค์ทั้งหลายจากมานั้นจะกล่าวว่า เพราะเหตุพระเยโฮวาห์ไม่สามารถพาเขาทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้กับพวกเขานั้น และเพราะเหตุพระองค์ทรงเกลียดชังเขาทั้งหลาย พระองค์จึงทรงพาพวกเขาออกมาเพื่อฆ่าเขาทั้งหลายเสียในถิ่นทุรกันดาร
9:29 ถึงอย่างนั้นเขาทั้งหลายก็เป็นประชากรของพระองค์และเป็นมรดกของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงนำออกมาด้วยเดชานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ และด้วยพระกรที่เหยียดออกของพระองค์’”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope