กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

จงถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้า
17:1 “ท่านอย่านำวัวหนุ่มหรือแกะที่มีตำหนิหรือเป็นโรคใด ๆ มาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

คนที่ไหว้รูปเคารพจะต้องถูกประหารชีวิต
17:2 ภายในประตูเมืองใด ๆ ของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านนั้น ถ้าพบว่าในท่ามกลางพวกท่านมีชายหรือหญิงคนใดกระทำความชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน โดยการละเมิดพันธสัญญาของพระองค์
17:3 และไปปรนนิบัติพระอื่น ๆ และนมัสการพระเหล่านั้น เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หรือสิ่งใด ๆ ที่เป็นบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้บัญชาไว้
17:4 และมีคนมาบอกท่านแล้วและท่านก็ได้ยินเรื่องนั้น และได้สอบถามอย่างถ้วนถี่แล้ว และดูเถิด เรื่องนั้นเป็นความจริงและเป็นเรื่องแน่นอนว่า สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเช่นนั้นได้กระทำกันในอิสราเอล
17:5 ดังนั้น ท่านจงนำชายหรือหญิงคนนั้น ผู้กระทำสิ่งที่ชั่วนั้นมาที่ประตูเมืองของท่าน คือชายหรือหญิงคนนั้น และจงเอาหินขว้างเขาทั้งหลายเสีย จนพวกเขาถึงแก่ความตาย
17:6 ผู้ที่สมควรจะถูกประหารชีวิตนั้น ให้มีพยานสองหรือสามปาก แล้วจึงให้ประหารชีวิต แต่อย่าประหารชีวิตของผู้ใดด้วยพยานปากเดียว
17:7 บรรดาผู้ที่เป็นพยานจะต้องลงมือก่อนในการประหารชีวิตของเขา และภายหลังคนทั้งปวงจึงร่วมมือด้วยกัน ดังนั้นท่านจึงจะกำจัดความชั่วร้ายเสียจากท่ามกลางพวกท่าน

พวกปุโรหิตและคนเลวีเป็นผู้พิพากษาเรื่องราวต่าง ๆ
17:8 ถ้ามีคดีเกิดขึ้นเป็นเรื่องยากเกินไปสำหรับการพิพากษาของท่าน เช่น คดีฆ่าคนตาย คดีฟ้องร้องกัน และคดีทำร้ายร่างกาย เป็นคดีใด ๆ ซึ่งโต้แย้งกันภายในประตูเมืองของท่าน ดังนั้นท่านจงลุกขึ้นและไปยังสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้
17:9 และท่านจงไปหาพวกปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวี และไปหาผู้พิพากษาซึ่งจะประจำการอยู่ในสมัยนั้น และสอบถาม และเขาทั้งหลายจะชี้แจงให้ท่านทราบถึงคำตัดสินแห่งการพิพากษา
17:10 และท่านจงกระทำตามคำตัดสิน ซึ่งเขาทั้งหลายจะชี้แจงแก่ท่านจากสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้นั้น และท่านจงระวังที่จะกระทำตามทุกสิ่งซึ่งพวกเขาชี้แจงแก่ท่าน
17:11 ท่านจงกระทำตามคำตัดสินจากพระราชบัญญัติซึ่งเขาทั้งหลายจะสอนให้แก่ท่าน และกระทำตามการพิพากษาซึ่งพวกเขาจะบอกท่าน ท่านอย่าหันเหไปจากคำตัดสินซึ่งเขาทั้งหลายจะชี้แจงแก่ท่าน อย่าหันไปทางขวามือหรือทางซ้าย
17:12 และผู้ใดที่เจตนาไม่กระทำตาม และจะไม่ตั้งใจฟังปุโรหิตผู้ที่ยืนปรนนิบัติต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่นั่น หรือผู้พิพากษา ผู้นั้นจะต้องตาย และท่านจะกำจัดความชั่วร้ายเสียจากอิสราเอล
17:13 และประชากรทั้งหลายจะได้ยินและเกรงกลัว และไม่ได้ขัดขืนอีกต่อไป

การเลือกกษัตริย์สำหรับอิสราเอล
17:14 เมื่อท่านเข้ามาถึงแผ่นดินที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านแล้ว และจะยึดครองและจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น แล้วจะกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าจะแต่งตั้งกษัตริย์ไว้เหนือข้าพเจ้าเหมือนบรรดาประชาชาติซึ่งอยู่ล้อมรอบข้าพเจ้า’
17:15 ท่านจงแต่งตั้งผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนือท่าน คือแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดในท่ามกลางพวกพี่น้องของท่านให้เป็นกษัตริย์เหนือท่าน ท่านอย่าแต่งตั้งคนต่างชาติซึ่งมิใช่พี่น้องของท่านให้อยู่เหนือท่าน
17:16 แต่อย่าให้ผู้นั้นมีม้าของตนเองเพิ่มจำนวนมากขึ้น หรือเป็นเหตุให้ประชากรกลับไปยังอียิปต์เพื่อให้ผู้นั้นมีม้าเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับท่านทั้งหลายแล้วว่า ‘เจ้าทั้งหลายจะไม่ได้กลับไปทางนั้นอีกเลย’
17:17 ทั้งอย่าให้ผู้นั้นมีภรรยาของตนเองเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อไม่ให้จิตใจของเขาหันเหไปเสีย ทั้งอย่าให้เงินและทองคำของผู้นั้นเพิ่มจำนวนมากขึ้น
17:18 และต่อมา เมื่อผู้นั้นนั่งบนบัลลังก์ในราชอาณาจักรของเขา ผู้นั้นจงคัดลอกพระราชบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือเพื่อตนเอง จากหนังสือซึ่งอยู่ตรงหน้าพวกปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวี
17:19 และจงให้พระราชบัญญัตินี้อยู่กับผู้นั้น และเขาจงอ่านอยู่เสมอตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของตน เพื่อเขาจะได้เรียนรู้ที่จะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เพื่อจะถือรักษาบรรดาถ้อยคำในพระราชบัญญัตินี้และกฎเกณฑ์เหล่านี้ เพื่อจะกระทำตาม
17:20 เพื่อว่าจิตใจของเขาจะไม่ผยองขึ้นสูงกว่าพี่น้องของตน และเพื่อเขาเองจะไม่หันเหจากพระบัญญัติไปทางขวามือหรือทางซ้าย เพื่อวันเวลาของเขาจะยืนนานในราชอาณาจักรของเขา ทั้งตัวเขาเองและลูก ๆ ของเขาในท่ามกลางอิสราเอล”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope