กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

การรวบรวมชนชาติอิสราเอลในอนาคต
30:1 “และต่อมา เมื่อสิ่งสารพัดเหล่านี้มาถึงท่านแล้ว คือพระพรและคำสาปแช่งซึ่งข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ต่อหน้าท่านแล้วนั้น และท่านจะระลึกขึ้นได้ในท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงขับไล่ท่านไปนั้น
30:2 และจะหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ ทั้งตัวท่านและลูก ๆ ของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน
30:3 แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงโปรดให้ท่านกลับมาจากการเป็นเชลย และทรงพระกรุณาต่อท่าน และจะหันกลับมารวบรวมท่านจากบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงให้ท่านกระจัดกระจายไปนั้น
30:4 ถ้ามีคนหนึ่งคนใดของท่านถูกขับไล่ไปอยู่สุดท้ายปลายฟ้าสวรรค์ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงรวบรวมท่านให้มาจากที่นั่น และพระองค์จะทรงนำท่านให้กลับมาจากที่นั่น
30:5 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงนำท่านเข้ามาในแผ่นดิน ซึ่งบรรพบุรุษของท่านยึดครองไว้ และท่านจะได้ยึดครองแผ่นดินนั้น และพระองค์จะทรงกระทำดีแก่ท่าน และทวีท่านมากขึ้นยิ่งกว่าบรรพบุรุษของท่าน
30:6 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงทำให้จิตใจของท่านและจิตใจของเชื้อสายของท่านเข้าสุหนัต เพื่อจะได้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน เพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่
30:7 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงให้บรรดาคำสาปแช่งเหล่านี้ตกอยู่บนข้าศึกทั้งหลายของท่าน และอยู่บนคนทั้งหลายที่เกลียดชังท่าน ซึ่งได้ข่มเหงท่าน
30:8 และท่านจะกลับมาและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ และกระทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้
30:9 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทำให้ท่านอุดมสมบูรณ์ในบรรดากิจการแห่งมือของท่าน ในผลแห่งกายของท่าน และในผลแห่งฝูงสัตว์ของท่าน และในผลแห่งพื้นดินของท่าน ให้เกิดผลอันดี เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงปีติยินดีเพราะเหตุท่านให้เกิดผลอันดีอีก เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงปีติยินดีเพราะเหตุบรรพบุรุษของท่าน
30:10 ถ้าท่านจะตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพื่อจะรักษาบรรดาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือแห่งพระราชบัญญัตินี้ และถ้าท่านทั้งหลายหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน

คำตักเตือนให้เลือกชีวิตหรือความตาย
30:11 เพราะว่าพระบัญญัตินี้ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ ไม่ได้ปิดบังไว้จากท่าน ทั้งไม่อยู่ห่างไกลเกินไป
30:12 มิใช่พระบัญญัตินั้นอยู่บนสวรรค์ ซึ่งท่านจะกล่าวว่า ‘ผู้ใดจะขึ้นไปบนสวรรค์แทนเราทั้งหลายและนำพระบัญญัตินั้นมาให้พวกเรา เพื่อให้เราทั้งหลายได้ฟังและประพฤติตาม’
30:13 มิใช่พระบัญญัตินั้นอยู่ไกลโพ้นทะเล ซึ่งท่านจะกล่าวว่า ‘ผู้ใดจะข้ามทะเลไปแทนเราทั้งหลายและนำพระบัญญัตินั้นมาให้พวกเรา เพื่อให้เราทั้งหลายได้ฟังและประพฤติตาม’
30:14 แต่ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านมาก อยู่ในปากของท่าน และอยู่ในใจของท่าน เพื่อท่านจะกระทำตามได้
30:15 ดูเถิด ในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งที่ดี ความตายและสิ่งที่ชั่วร้ายไว้ต่อหน้าท่าน
30:16 ในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินในพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์ และให้รักษาบรรดาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์และคำตัดสินของพระองค์ เพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้น และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่าน ในแผ่นดินซึ่งท่านจะเข้าไปยึดครองนั้น
30:17 แต่ถ้าใจของท่านหันเหไป เพื่อท่านจะไม่ยอมฟัง แต่ถูกล่อลวงให้ไปนมัสการพระอื่น ๆ และปรนนิบัติพระเหล่านั้น
30:18 ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายในวันนี้ว่า ท่านทั้งหลายจะพินาศเป็นแน่ และวันเวลาของพวกท่านจะไม่ยืนนานในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยึดครองนั้น
30:19 ข้าพเจ้าขอเชิญฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกให้เป็นพยานกล่าวโทษท่านทั้งหลายในวันนี้ว่า ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าพวกท่าน เพราะฉะนั้นจงเลือกเอาชีวิตเพื่อทั้งตัวท่านและเชื้อสายของท่านจะได้มีชีวิตอยู่
30:20 เพื่อท่านจะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และเพื่อท่านจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และเพื่อท่านจะติดสนิทอยู่กับพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นชีวิตและความยืนนานแห่งวันเวลาของท่าน เพื่อท่านจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของท่าน คือแก่อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ว่าจะประทานแก่ท่านเหล่านั้น”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope