กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

การพิจารณาสอบสวนคดีฆาตกรรม
21:1 “ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านยึดครองนั้น ถ้าพบศพของคนที่ถูกฆ่าอยู่ในทุ่งนา และไม่ทราบว่าผู้ใดฆ่าเขาให้ตาย
21:2 ดังนั้น พวกผู้อาวุโสและผู้พิพากษาทั้งหลายของท่านจงออกมา และพวกเขาจงวัดดูระยะทางถึงนครต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ศพของคนที่ถูกฆ่านั้น
21:3 และต่อมานครที่อยู่ใกล้ที่สุดกับศพของคนที่ถูกฆ่านั้น พวกผู้อาวุโสของนครนั้นจงนำวัวสาวหนึ่งตัว ซึ่งยังไม่เคยใช้งานและยังไม่เคยเทียมแอก
21:4 และพวกผู้อาวุโสของนครนั้นจงนำวัวสาวนั้นไปที่หุบเขาที่กันดาร ซึ่งไม่มีใครไถหรือหว่านเลย และจงตัดคอวัวสาวที่หุบเขานั้น
21:5 และพวกปุโรหิตผู้เป็นลูกหลานของเลวีจงเข้ามาใกล้ ด้วยว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงเลือกเขาทั้งหลายไว้ให้ปรนนิบัติพระองค์และให้อวยพรในพระนามของพระเยโฮวาห์ และโดยการสอบสวนคดีของปุโรหิตเหล่านี้ จงให้การโต้แย้งกันและการทำร้ายทุกเรื่องได้รับการพิพากษา
21:6 และพวกผู้อาวุโสทุกคนของนครที่อยู่ใกล้ที่สุดกับศพของคนที่ถูกฆ่านั้น จงล้างมือของเขาทั้งหลายเหนือวัวสาวซึ่งถูกตัดคอในหุบเขานั้น
21:7 และเขาทั้งหลายจะตอบและกล่าวว่า ‘มือของข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ได้กระทำให้โลหิตนี้หลั่งออก ทั้งตาของข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ได้เห็นโลหิตนี้หลั่งออก
21:8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่ออิสราเอลประชากรของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ และขออย่าทรงถือโทษประชากรอิสราเอลของพระองค์เนื่องด้วยโลหิตที่ไร้ความผิด’ และจะทรงอภัยโทษอันเนื่องจากโลหิตนี้ให้แก่เขาทั้งหลาย
21:9 ดังนั้น ท่านจงกำจัดความผิดอันเนื่องจากโลหิตที่ไร้ความผิดนั้นเสียจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย เมื่อท่านจะกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์

การแต่งงานกับพวกเชลย
21:10 เมื่อท่านออกไปสู้รบกับบรรดาศัตรูของท่าน และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่านแล้ว และท่านได้จับพวกเขามาเป็นเชลย
21:11 และได้เห็นหญิงงามคนหนึ่งในท่ามกลางพวกเชลยนั้น และท่านมีความปรารถนาต่อนางเพื่อให้นางเป็นภรรยาของท่าน
21:12 ดังนั้น ท่านจงพานางมาไว้ที่บ้านของท่าน และนางจงโกนศีรษะและตัดเล็บมือของนางเสีย
21:13 และนางจงถอดเครื่องนุ่งห่มจากการเป็นเชลยของนางออกเสีย และจงอาศัยอยู่ในบ้านของท่าน และไว้ทุกข์ถึงบิดามารดาของนางหนึ่งเดือนเต็ม และหลังจากนั้นท่านจะเข้าไปหานางและเป็นสามีของนางได้ และนางจะเป็นภรรยาของท่าน
21:14 และต่อมาถ้าท่านไม่พอใจนางนั้นแล้ว ดังนั้นท่านจงปล่อยนางไปตามแต่นางจะพอใจไป แต่ท่านอย่าขายนางเพื่อเอาเงินเลย ท่านอย่ากระทำให้นางเป็นสินค้า เพราะท่านได้หยามเกียรตินางแล้ว

การรักษาสิทธิ์บุตรหัวปี
21:15 ถ้าผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยาสองคน รักคนหนึ่ง และเกลียดชังอีกคนหนึ่ง และภรรยาทั้งสองคือทั้งคนที่รักและคนที่เกลียดชังก็กำเนิดบุตรให้แก่เขา และถ้าบุตรชายหัวปีเป็นบุตรของภรรยาที่เกลียดชังนั้น
21:16 แล้วต่อมาเมื่อชายคนนั้นแบ่งทรัพย์สินของตนให้แก่บุตรชายของตนเป็นมรดกนั้น อย่าให้เขากระทำแก่บุตรชายของภรรยาที่ตนรักนั้นอย่างกับเป็นบุตรหัวปี แทนบุตรชายของภรรยาที่ตนเกลียดชัง ซึ่งเป็นบุตรหัวปีอย่างแท้จริง
21:17 แต่เขาต้องยอมรับบุตรหัวปีคือบุตรชายของภรรยาที่ตนเกลียดชัง โดยแบ่งทรัพย์สินของตนให้แก่บุตรหัวปีสองเท่า เพราะว่าบุตรหัวปีนั้นเป็นผลแรกแห่งกำลังของเขา สิทธิ์ของบุตรหัวปีเป็นของเขา

บุตรชายที่ดื้อดึงและมักกบฏ
21:18 ถ้าชายคนใดมีบุตรชายที่ดื้อดึงและมักกบฏ ซึ่งไม่เชื่อฟังเสียงของบิดาของตน หรือเสียงของมารดาของตน และแม้ว่าเมื่อบิดามารดาได้ตีสอนเขาแล้ว ก็ไม่สนใจฟังบิดามารดา
21:19 ดังนั้น บิดามารดาของเขาจงจับตัวเขาและนำเขาออกมายังพวกผู้อาวุโสของนครของเขา และมายังประตูเมืองที่เขาอาศัยอยู่
21:20 และบิดามารดาจงพูดกับพวกผู้อาวุโสของนครของเขาว่า ‘บุตรชายของเราคนนี้เป็นคนดื้อดึงและมักกบฏ เขาไม่เชื่อฟังเสียงของเรา เขาเป็นคนตะกละและขี้เมา’
21:21 และบรรดาผู้ชายในนครของเขาจะเอาหินขว้างเขาให้ตาย ดังนั้นท่านจะได้กำจัดความชั่วร้ายเสียจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย และคนอิสราเอลทั้งปวงจะได้ยินและเกรงกลัว
21:22 ถ้าชายคนใดได้กระทำความผิดบาปสมควรมีโทษถึงตาย และเขาถูกประหารชีวิต และท่านแขวนเขาไว้ที่ต้นไม้
21:23 อย่าให้ศพของเขาค้างอยู่ที่ต้นไม้ตลอดทั้งคืน แต่ท่านจงฝังเขาเสียในวันเดียวกันนั้น (ด้วยว่าผู้ที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ถูกสาปแช่งจากพระเจ้า) เพื่อแผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั้นไม่เป็นมลทิน”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope