กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

พระราชบัญญัติได้จารึกไว้บนก้อนหินใหญ่หลายก้อนเพื่อตั้งไว้บนภูเขาเอบาล
27:1 และโมเสสพร้อมกับพวกผู้อาวุโสของคนอิสราเอลได้บัญชาประชากรว่า “จงรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายในวันนี้
27:2 และต่อมาในวันที่ท่านทั้งหลายจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าสู่แผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ท่านจงตั้งก้อนหินใหญ่หลายก้อนขึ้นสำหรับท่าน และฉาบก้อนหินเหล่านั้นด้วยปูนขาว
27:3 และเมื่อท่านข้ามไปแล้ว ท่านจงจารึกบรรดาถ้อยคำของพระราชบัญญัตินี้ไว้บนก้อนหินเหล่านั้น เพื่อท่านจะเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน เป็นแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญาไว้กับท่าน
27:4 ฉะนั้น ต่อมาเมื่อท่านทั้งหลายได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปแล้ว พวกท่านจงตั้งก้อนหินเหล่านี้ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายในวันนี้ไว้บนภูเขาเอบาล และท่านจงฉาบก้อนหินเหล่านั้นด้วยปูนขาว
27:5 และท่านจงสร้างแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่นั่น เป็นแท่นบูชาทำด้วยก้อนหินหลายก้อน ท่านอย่าใช้เครื่องมือเหล็กสกัดก้อนหินเหล่านั้น
27:6 ท่านจงสร้างแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยก้อนหินหลายก้อนที่ไม่ได้ตกแต่ง และท่านจงถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นบูชานั้นแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
27:7 และท่านจงถวายเครื่องสันติบูชา และจงรับประทานเสียที่นั่น และร่าเริงยินดีต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
27:8 และท่านจงจารึกบรรดาถ้อยคำของพระราชบัญญัตินี้บนก้อนหินเหล่านั้นอย่างชัดเจน”

การกล่าวทบทวนถึงพระพรและคำสาปแช่งต่าง ๆ บนภูเขาเกริซิมและภูเขาเอบาล
27:9 และโมเสสกับพวกปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวีได้กล่าวแก่คนอิสราเอลทั้งหลายว่า “โอ อิสราเอล จงระวังตัวและตั้งใจฟัง วันนี้ท่านได้กลายเป็นประชากรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
27:10 ดังนั้น ท่านจงเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และกระทำตามบรรดาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้”
27:11 และในวันเดียวกันนั้นโมเสสได้กำชับประชากรว่า
27:12 “เมื่อท่านทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนนั้นแล้ว คนต่อไปนี้จงยืนอยู่บนภูเขาเกริซิมเพื่อกล่าวคำอวยพรแก่ประชากร คือสิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ โยเซฟและเบนยามิน
27:13 และคนต่อไปนี้จงยืนอยู่บนภูเขาเอบาลเพื่อกล่าวคำสาปแช่ง คือรูเบน กาด อาเชอร์ เศบูลุน ดานและนัฟทาลี
27:14 และคนเลวีจงพูดและกล่าวแก่คนอิสราเอลทั้งปวงด้วยเสียงดังว่า
27:15 ‘ผู้ที่กระทำรูปเคารพแกะสลักหรือรูปหล่อใด ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ เป็นสิ่งที่ทำด้วยฝีมือช่าง และตั้งรูปนั้นไว้ในสถานที่ลับ ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงตอบและกล่าวว่า ‘เอเมน’
27:16 ‘ผู้ใดหมิ่นประมาทบิดามารดาของตน ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’
27:17 ‘ผู้ใดที่โยกย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้าน ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’
27:18 ‘ผู้ใดทำให้คนตาบอดหลงทาง ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’
27:19 ‘ผู้ใดที่บิดเบือนคำพิพากษาให้ผิดไปจากความยุติธรรมที่คนต่างชาติ ลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่ายควรได้รับ ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’
27:20 ‘ผู้ใดร่วมหลับนอนกับภรรยาของบิดาตน เพราะเขาได้เปิดผ้าของนางผู้เป็นของบิดา ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’
27:21 ‘ผู้ใดสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉานชนิดใด ๆ ก็ตาม ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’
27:22 ‘ผู้ใดที่ร่วมหลับนอนกับพี่สาวหรือน้องสาวของตน จะเป็นบุตรสาวของบิดาของตน หรือบุตรสาวของมารดาของตนก็ตาม ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’
27:23 ‘ผู้ใดร่วมหลับนอนกับแม่ยายของตน ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’
27:24 ‘ผู้ใดฆ่าเพื่อนบ้านของตนอย่างลับ ๆ ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’
27:25 ‘ผู้ใดรับสินบนให้ฆ่าบุคคลซึ่งไม่มีความผิด ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’
27:26 ‘ผู้ใดไม่ยืนยันบรรดาถ้อยคำแห่งพระราชบัญญัตินี้โดยการกระทำตาม ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’ และจงให้ประชากรทั้งปวงกล่าวว่า ‘เอเมน’”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope