กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

คำเตือนใจเกี่ยวกับพันธสัญญาแห่งคานาอัน
29:1 ต่อไปนี้เป็นบรรดาถ้อยคำแห่งพันธสัญญา ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสให้กระทำกับชนชาติอิสราเอลในแผ่นดินแห่งโมอับ นอกเหนือจากพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำกับพวกเขาที่โฮเรบ
29:2 และโมเสสเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและกล่าวแก่พวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายได้เห็นทุกสิ่งที่พระเยโฮวาห์ทรงกระทำต่อหน้าต่อตาของพวกท่านในแผ่นดินแห่งอียิปต์ ต่อฟาโรห์และต่อบรรดาข้าราชการของท่าน และต่อแผ่นดินทั้งสิ้นของท่าน
29:3 ทั้งบรรดาการทดลองอย่างใหญ่หลวงซึ่งนัยน์ตาของท่านได้เห็น ทั้งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เหล่านั้น
29:4 ถึงอย่างนั้น จนกระทั่งวันนี้พระเยโฮวาห์ไม่ได้ประทานจิตใจที่รับรู้ ตาที่มองเห็นได้ และหูที่ได้ยินแก่ท่านทั้งหลาย
29:5 ‘และเราได้นำพวกเจ้าอยู่ในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปี เสื้อผ้าของเจ้าทั้งหลายไม่ได้ขาดวิ่นไปจากพวกเจ้า และรองเท้าของเจ้าไม่ได้ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้า
29:6 เจ้าทั้งหลายไม่ได้รับประทานขนมปัง ทั้งพวกเจ้าไม่ได้ดื่มน้ำองุ่นหรือสุรา เพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้รู้ว่า เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า’
29:7 และเมื่อท่านทั้งหลายมาถึงสถานที่แห่งนี้ สิโหนกษัตริย์แห่งเมืองเฮชโบน และโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน ออกมาทำสงครามกับพวกเรา และเราทั้งหลายก็ได้กระทำให้พวกเขาพ่ายแพ้ไป
29:8 และเราทั้งหลายริบเอาแผ่นดินของพวกเขาและมอบให้เป็นมรดกแก่คนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า
29:9 เพราะฉะนั้น จงรักษาบรรดาถ้อยคำแห่งพันธสัญญานี้ และกระทำตาม เพื่อท่านทั้งหลายจะจำเริญในบรรดากิจการซึ่งพวกท่านกระทำ
29:10 ในวันนี้ท่านทั้งหลายทุกคนยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน คือบรรดาหัวหน้าของเผ่าต่าง ๆ ของพวกท่าน พวกผู้อาวุโสของท่านทั้งหลาย และพวกเจ้าหน้าที่ของท่านทั้งหลาย พร้อมกับบรรดาผู้ชายของอิสราเอล
29:11 เด็กเล็ก ๆ ของท่านทั้งหลาย ภรรยาของพวกท่าน และคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในค่ายของท่าน ทั้งคนที่ตัดฟืนให้ท่าน และคนที่ตักน้ำให้ท่าน
29:12 เพื่อท่านจะได้เข้าร่วมในพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และเข้าร่วมในคำปฏิญาณของพระองค์ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงกระทำกับท่านในวันนี้
29:13 เพื่อในวันนี้พระองค์จะทรงตั้งท่านให้เป็นประชากรของพระองค์ และเพื่อพระองค์จะเป็นพระเจ้าของท่าน ตามที่พระองค์ตรัสกับท่านนั้น และตามที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน คือกับอับราฮัม กับอิสอัคและกับยาโคบ
29:14 ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำพันธสัญญานี้กับคำปฏิญาณนี้ ไว้กับท่านทั้งหลายเท่านั้น
29:15 แต่กับผู้ที่ยืนอยู่กับเราทั้งหลายในวันนี้ ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา และกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่กับเราทั้งหลายในวันนี้ด้วย
29:16 (เพราะว่าท่านทั้งหลายทราบอยู่แล้วว่า พวกเราเคยอาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งอียิปต์อย่างไร และเราทั้งหลายได้ผ่านไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ซึ่งพวกท่านผ่านพ้นไปอย่างไร
29:17 และท่านทั้งหลายได้เห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของเขาทั้งหลายแล้ว ทั้งรูปเคารพของพวกเขาที่ทำด้วยไม้และหิน ด้วยเงินและทองคำ ซึ่งอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย)
29:18 เกรงว่าจะมีผู้ชายหรือผู้หญิงคนใด หรือครอบครัวใด หรือเผ่าใด ในท่ามกลางท่านทั้งหลาย ซึ่งในวันนี้จิตใจของเขาจะหันไปจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา ไปปรนนิบัติบรรดาพระของประชาชาติเหล่านั้น เกรงว่าในท่ามกลางพวกท่านจะมีรากซึ่งเกิดเป็นดีหมีและบอระเพ็ด
29:19 และต่อมา เมื่อคนนั้นได้ยินบรรดาถ้อยคำแห่งคำสาปแช่งนี้ เขาจะอวยพรตัวเองในใจของตนว่า ‘แม้ข้าจะดำเนินด้วยเค้าความคิดในใจของข้า ข้าก็จะเป็นสุข ไม่ว่าจะเอาการเมาเหล้าซ้อนทับความกระหายน้ำ’
29:20 พระเยโฮวาห์จะไม่ได้ทรงให้อภัยแก่คนนั้น แต่เวลานั้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์และความหวงแหนของพระองค์จะพลุ่งขึ้นต่อผู้ชายคนนั้น และคำสาปแช่งทั้งสิ้นซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้จะตกอยู่บนเขา และพระเยโฮวาห์จะทรงลบชื่อของเขาเสียจากใต้ฟ้าสวรรค์
29:21 และพระเยโฮวาห์จะทรงแยกเขาออกจากบรรดาเผ่าแห่งคนอิสราเอลให้ประสบสิ่งชั่วร้าย ตามคำสาปแช่งทั้งสิ้นแห่งพันธสัญญา ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือแห่งพระราชบัญญัตินี้
29:22 ดังนั้น คนชั่วอายุต่อมาคือลูกหลานของท่านทั้งหลายซึ่งจะเกิดมาภายหลังพวกท่าน และคนต่างชาติซึ่งจะมาจากแผ่นดินที่อยู่ห่างไกล เมื่อเขาทั้งหลายเห็นภัยพิบัติต่าง ๆ แห่งแผ่นดินนั้นและความป่วยไข้ต่าง ๆ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้ตกอยู่บนแผ่นดินนั้น จะกล่าวว่า
29:23 ‘แผ่นดินทั้งหมดนั้นเป็นกำมะถันและเป็นเกลือ และถูกเผาไฟ แผ่นดินนั้นไม่มีการหว่าน ไม่มีอะไรงอกขึ้น และเป็นแผ่นดินที่ไม่มีหญ้างอกขึ้น เป็นเหมือนอย่างการคว่ำเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ เมืองอัดมาห์และเมืองเศโบยิม ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงคว่ำด้วยพระพิโรธและความกริ้วของพระองค์’
29:24 แม้กระทั่งประชาชาติทั้งหลายจะกล่าวว่า ‘ทำไมพระเยโฮวาห์ทรงกระทำเช่นนี้แก่แผ่นดินนี้ ความร้อนแรงแห่งพระพิโรธอันใหญ่ยิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร’
29:25 แล้วคนทั้งหลายจะพูดกันว่า ‘เพราะพวกเขาได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย ซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้กับพวกเขาเมื่อพระองค์ทรงพาเขาทั้งหลายออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์
29:26 ด้วยว่าเขาทั้งหลายไปปรนนิบัติพระอื่น ๆ และนมัสการพระเหล่านั้น เป็นพระซึ่งพวกเขาไม่เคยรู้จัก และซึ่งพระองค์ไม่ได้ประทานแก่เขาทั้งหลาย
29:27 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่อแผ่นดินนี้ เพื่อนำเอาบรรดาคำสาปแช่งซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้ให้ตกอยู่บนแผ่นดินนี้
29:28 และพระเยโฮวาห์ทรงถอนเขาทั้งหลายเสียจากแผ่นดินของพวกเขาด้วยพระพิโรธ ด้วยความกริ้ว และด้วยความเดือดดาลอันใหญ่ยิ่ง และเหวี่ยงเขาทั้งหลายไปในอีกแผ่นดินหนึ่ง ตามที่เป็นอยู่ทุกวันนี้’
29:29 สิ่งเร้นลับทั้งปวงเป็นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลาย แต่บรรดาสิ่งที่ทรงสำแดงนั้นเป็นของพวกเรา และของลูกหลานของเราทั้งหลายเป็นนิตย์ เพื่อพวกเราจะกระทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของพระราชบัญญัตินี้”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope