กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

การถวายผลแรก
26:1 “และต่อมาเมื่อท่านได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดก และยึดครองและอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นแล้ว
26:2 แล้วท่านจงเอาผลแรกทั้งหมดแห่งแผ่นดินซึ่งท่านจะเกี่ยวเก็บมาจากแผ่นดินของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน และจงนำผลนั้นใส่ตะกร้า และจงเข้าไปยังสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ เพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น
26:3 และท่านจงไปหาปุโรหิตซึ่งจะประจำการอยู่ในสมัยนั้น และกล่าวแก่เขาว่า ‘ข้าพเจ้ายอมรับในวันนี้แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ข้าพเจ้าได้เข้ามาในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของเราทั้งหลายว่าจะประทานแก่พวกเราแล้ว’
26:4 และปุโรหิตจะรับตะกร้าไปจากมือของท่าน และวางไว้ที่หน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
26:5 และท่านจงพูดและกล่าวต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ‘บิดาของข้าพระองค์เป็นคนซีเรียที่กำลังจะพินาศ และท่านลงไปในอียิปต์และอาศัยอยู่ที่นั่นมีแต่จำนวนน้อย และที่นั่นท่านก็กลายเป็นประชาชาติหนึ่งใหญ่โตแข็งแรงและมีพลเมืองมาก
26:6 และคนอียิปต์ทำแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างโหดร้าย และทารุณพวกข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทำงานหนัก
26:7 และเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์ทั้งหลาย และทอดพระเนตรความทุกข์ใจของพวกข้าพระองค์ และการลำบากของข้าพระองค์ทั้งหลาย และการถูกบีบคั้นของพวกข้าพระองค์
26:8 และพระเยโฮวาห์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายออกมาจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และด้วยพระกรที่เหยียดออก ด้วยความน่าครั่นคร้ามอย่างใหญ่หลวง ด้วยหมายสำคัญและการมหัศจรรย์ต่าง ๆ
26:9 และพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายมาถึงสถานที่นี้และประทานแผ่นดินนี้ให้แก่พวกข้าพระองค์ เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์
26:10 และดูเถิด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บัดนี้ข้าพระองค์นำผลแรกมาจากแผ่นดินนั้นซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์’ และท่านจงวางสิ่งของนั้นต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และนมัสการต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
26:11 และท่านจงร่าเริงยินดีด้วยของดีทุกสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน แก่ครอบครัวของท่าน แก่ตัวท่านเอง และคนเลวี และคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกท่าน
26:12 ทุกปีที่สาม ซึ่งเป็นปีแห่งการถวายสิบชักหนึ่ง เมื่อท่านถวายสิบชักหนึ่งทั้งหลายจากพืชผลของท่าน และได้ให้สิบชักหนึ่งนั้นแก่คนเลวี คนต่างชาติ ลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่าย เพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับประทานให้อิ่มหนำภายในประตูเมืองของท่านเสร็จแล้ว
26:13 ดังนั้น ท่านจงทูลต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ‘ข้าพระองค์ได้ยกส่วนที่บริสุทธิ์ออกจากบ้านของข้าพระองค์แล้ว และได้ให้แก่คนเลวีและคนต่างชาติ ลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่ายด้วย ตามบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ได้ละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ในข้อใดเลย ทั้งข้าพระองค์ไม่ได้ลืมพระบัญญัติเหล่านั้นเลย
26:14 ข้าพระองค์ไม่ได้รับประทานส่วนที่บริสุทธิ์ใด ๆ เมื่อข้าพระองค์ไว้ทุกข์ ทั้งข้าพระองค์ไม่ได้ยกส่วนใดออกไปใช้ในทางที่เป็นมลทิน หรือยกส่วนใดเพื่อผู้ตาย แต่ข้าพระองค์ได้ตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ และได้กระทำตามทุกสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพระองค์ไว้
26:15 ขอพระองค์ทอดพระเนตรจากสถานที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์คือจากสวรรค์ และขอทรงอวยพรแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ และแก่แผ่นดินซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ตามที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์’
26:16 วันนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงบัญชาท่าน ให้กระทำตามกฎเกณฑ์และคำตัดสินเหล่านี้ ฉะนั้นท่านจงรักษาและกระทำตามกฎเกณฑ์และคำตัดสินเหล่านี้ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน
26:17 ในวันนี้ท่านได้ยอมรับแล้วว่า พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของท่าน และจะดำเนินตามพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์ และจะรักษาบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์ และพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ และคำตัดสินทั้งปวงของพระองค์ และจะตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระองค์
26:18 และในวันนี้พระเยโฮวาห์ทรงรับว่า ท่านเป็นชนชาติอันล้ำค่าของพระองค์ ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่าน และเพื่อว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์
26:19 และเพื่อว่าพระองค์จะทรงตั้งท่านให้สูงเหนือบรรดาประชาชาติซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้าง ในเรื่องการสรรเสริญ ชื่อเสียงและเกียรติยศ และเพื่อว่าท่านจะเป็นชนชาติอันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ตามที่พระองค์ตรัสไว้แล้ว”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope