กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

คำตักเตือนเรื่องผู้พยากรณ์เท็จ
13:1 “ถ้าในท่ามกลางพวกท่านมีผู้พยากรณ์หรือมีผู้ฝันเห็นเกิดขึ้น และสำแดงหมายสำคัญหรือการมหัศจรรย์แก่ท่าน
13:2 และหมายสำคัญหรือการมหัศจรรย์ซึ่งเขาบอกท่านนั้นสำเร็จจริง กล่าวว่า ‘ให้พวกเราไปติดตามพระอื่น ๆ กันเถิด’ ซึ่งท่านไม่เคยรู้จัก ‘และให้พวกเราปรนนิบัติพระเหล่านั้น’
13:3 ท่านอย่าตั้งใจฟังบรรดาคำของผู้พยากรณ์หรือผู้ฝันเห็นคนนั้น เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายกำลังพิสูจน์พวกท่าน เพื่อให้ทรงทราบว่า ท่านทั้งหลายรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทั้งหลายหรือไม่
13:4 ท่านทั้งหลายจงดำเนินตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน และเกรงกลัวพระองค์ และรักษาพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และท่านทั้งหลายจงปรนนิบัติพระองค์ และติดสนิทอยู่กับพระองค์
13:5 และผู้พยากรณ์หรือผู้ฝันเห็นคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิต เพราะว่าเขาได้พูดให้ท่านทั้งหลายหันไปจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน ผู้ทรงนำท่านทั้งหลายออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ และทรงไถ่พวกท่านออกจากเรือนแห่งการเป็นทาส เพื่อกระทำให้ท่านละทิ้งหนทางเสีย ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านบัญชาให้ท่านดำเนินตามนั้น ดังนั้นท่านจะต้องให้ความชั่วร้ายนี้ออกเสียจากท่ามกลางท่าน
13:6 ถ้าพี่ชายน้องชายของท่านมารดาเดียวกันกับท่าน หรือบุตรชายบุตรสาวของท่าน หรือภรรยาที่อยู่ในอ้อมอกของท่าน หรือมิตรสหายร่วมใจของท่าน ชักชวนท่านอย่างลับ ๆ ว่า ‘ให้เราไปปรนนิบัติพระอื่น ๆ กันเถิด’ ซึ่งท่านเองหรือบรรพบุรุษของท่านไม่เคยรู้จัก
13:7 คือเป็นพระต่าง ๆ ของชนชาติทั้งหลายซึ่งอยู่ล้อมรอบพวกท่าน ไม่ว่าอยู่ใกล้ท่านหรืออยู่ห่างไกลจากท่าน จากสุดปลายแผ่นดินโลกข้างนี้จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกข้างโน้น
13:8 ท่านอย่ายอมตามเขาหรือตั้งใจฟังเขา หรืออย่าให้นัยน์ตาของท่านสงสารเขา หรือท่านอย่าไว้ชีวิตเขา หรือท่านอย่าซ่อนเขาไว้เลย
13:9 แต่ท่านจงประหารชีวิตเขาเสียเป็นแน่ ท่านจงเป็นคนแรกในการลงมือประหารชีวิตของเขา และต่อไปให้บรรดาประชากรร่วมมือด้วย
13:10 และท่านจงเอาหินขว้างเขาให้ตาย เพราะว่าเขาพยายามที่จะผลักดันท่านไปจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงพาท่านออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ ออกจากเรือนแห่งการเป็นทาส
13:11 และคนอิสราเอลทั้งปวงจะได้ยินและเกรงกลัว และจะไม่กระทำความชั่วเช่นนี้ท่ามกลางท่านทั้งหลายอีกเลย
13:12 ถ้าท่านได้ยินว่า ในเมืองหนึ่งเมืองใดของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านอาศัยอยู่นั้น กล่าวว่า
13:13 มีบางคนที่เป็นลูกของเบลีอัลได้ออกไปจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย และได้ชักชวนชาวเมืองของพวกเขาว่า ‘ให้พวกเราไปปรนนิบัติพระอื่น ๆ กันเถิด’ ซึ่งพวกท่านไม่เคยรู้จัก
13:14 ดังนั้น ท่านจงสืบสวน ค้นหาและไต่ถามอย่างขะมักเขม้น และดูเถิด ถ้าเรื่องนั้นเป็นความจริงและเป็นเรื่องแน่ใจว่า สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนนั้นกระทำกันอยู่ในท่ามกลางพวกท่าน
13:15 ท่านจงฆ่าชาวเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบ ทำลายนครนั้นเสียให้สิ้นซาก ทั้งบรรดาคนที่อยู่ในนครนั้นและฝูงสัตว์ของนครนั้นด้วยคมดาบ
13:16 และท่านจงเก็บรวบรวมสิ่งของทั้งสิ้นในนครนั้นไว้ท่ามกลางถนนของนครนั้น และจงเผานครนั้นกับบรรดาสิ่งของทั้งสิ้นของนครนั้นเสียด้วยไฟ เพื่อถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และให้นครนั้นกองทับถมกันอยู่เป็นนิตย์ อย่าสร้างนครนั้นขึ้นมาใหม่อีกเลย
13:17 และอย่าให้ของที่ถูกสาปแช่งนั้นติดพันมือของท่าน เพื่อว่าพระเยโฮวาห์จะทรงหันจากความดุร้ายแห่งพระพิโรธของพระองค์ และทรงสำแดงพระเมตตาต่อท่าน และทรงกรุณาท่าน และให้ท่านทวีมากขึ้น ตามที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านนั้น
13:18 เมื่อท่านจะตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพื่อรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ ตามที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ เพื่อกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope