กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

คำแนะนำและคำหนุนใจของโมเสสต่อคนอิสราเอลและโยชูวา
31:1 และโมเสสได้กล่าวถ้อยคำเหล่านี้แก่คนอิสราเอลทุกคน
31:2 และท่านกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “วันนี้ข้าพเจ้ามีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปีแล้ว ข้าพเจ้าจะออกไปและเข้ามาอีกไม่ไหวแล้ว ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้’
31:3 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระองค์จะทรงข้ามไปก่อนหน้าท่าน และพระองค์จะทรงทำลายประชาชาติเหล่านี้ให้พ้นหน้าท่าน และท่านจะยึดครองเขาเหล่านั้น และโยชูวา ท่านเองจะข้ามไปข้างหน้าท่าน ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว
31:4 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำแก่เขาทั้งหลายเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่สิโหนและโอก กษัตริย์ทั้งสองของคนอาโมไรต์ และแก่แผ่นดินของเขาเหล่านั้น ผู้ที่พระองค์ทรงทำลายแล้ว
31:5 และพระเยโฮวาห์จะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ต่อหน้าพวกท่าน เพื่อท่านทั้งหลายจะกระทำแก่พวกเขาตามบทบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาพวกท่านไว้แล้ว
31:6 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรืออย่าครั่นคร้ามพวกเขาเลย เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ผู้ที่จะไปกับท่านนั้น พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสีย”
31:7 และโมเสสเรียกโยชูวาเข้ามาและกล่าวแก่ท่านต่อสายตาของบรรดาคนอิสราเอลว่า “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด ด้วยว่าท่านจะต้องไปกับชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของพวกเขาว่า จะประทานแก่เขาทั้งหลาย และท่านจงกระทำให้พวกเขาได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดก
31:8 และพระเยโฮวาห์ ผู้ที่จะทรงข้ามไปก่อนหน้าท่านนั้น พระองค์จะทรงสถิตอยู่กับท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสีย อย่ากลัวและอย่าท้อใจเลย”
31:9 และโมเสสได้เขียนพระราชบัญญัตินี้ และมอบให้แก่พวกปุโรหิตผู้เป็นลูกหลานของเลวี ผู้ซึ่งหามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และแก่พวกผู้อาวุโสทั้งปวงของคนอิสราเอล
31:10 และโมเสสบัญชาเขาทั้งหลายว่า “ทุก ๆ สิ้นเจ็ดปี ตามเวลากำหนดของปีแห่งการปลดปล่อย ในเทศกาลเลี้ยงการอยู่เพิง
31:11 เมื่อคนอิสราเอลทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในสถานที่ซึ่งพระองค์จะทรงเลือกไว้นั้น ท่านจงอ่านพระราชบัญญัตินี้ต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งปวงให้พวกเขาฟัง
31:12 จงรวบรวมประชากรเข้ามาพร้อมกัน ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ๆ ทั้งคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ยินและเพื่อพวกเขาจะได้เรียนรู้ และจะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย และจะได้ระวังที่จะกระทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของพระราชบัญญัตินี้
31:13 และเพื่อลูกหลานของเขาทั้งหลาย ผู้ซึ่งยังไม่ทราบสิ่งใด ๆ จะได้ยินและเรียนรู้ที่จะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน ตราบเท่าวันเวลาที่ท่านทั้งหลายอยู่ในแผ่นดิน ซึ่งพวกท่านกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยึดครองนั้น”

โยชูวาได้รับคำกำชับก่อนโมเสสสิ้นชีวิต
31:14 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ดูเถิด วันเวลาของเจ้าซึ่งเจ้าจะต้องสิ้นชีวิตก็ใกล้เข้ามาแล้ว จงเรียกโยชูวามา และเจ้าทั้งสองจงมาเฝ้าเราในพลับพลาแห่งชุมนุมชน เพื่อเราจะได้กำชับเขา” และโมเสสกับโยชูวาก็ไปและเข้าเฝ้าพระองค์ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน
31:15 และที่พลับพลาพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏในเสาเมฆ และเสาเมฆนั้นอยู่เหนือประตูแห่งพลับพลา
31:16 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ดูเถิด เจ้าจะล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า และชนชาตินี้จะลุกขึ้นและไปเล่นชู้กับบรรดาพระของคนต่างชาติแห่งแผ่นดินนี้ ในที่ที่เขาทั้งหลายไปอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้น และจะทอดทิ้งเราเสียและฝ่าฝืนพันธสัญญาของเราซึ่งเราได้กระทำไว้กับเขาทั้งหลาย
31:17 แล้วในวันนั้นเราจะกริ้วต่อเขาทั้งหลาย และเราจะทอดทิ้งพวกเขาเสีย เราจะซ่อนหน้าของเราเสียจากเขาทั้งหลาย และพวกเขาจะถูกกลืน และสิ่งชั่วร้ายกับความลำบากเป็นอันมากจะตกแก่เขาทั้งหลาย ในวันนั้นพวกเขาจึงจะกล่าวว่า ‘สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ตกแก่เราทั้งหลาย เพราะว่าพระเจ้าของพวกเราไม่ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายไม่ใช่หรือ’
31:18 และในวันนั้นเราจะซ่อนหน้าของเราเสียเป็นแน่ ด้วยเหตุความชั่วร้ายทั้งหลายซึ่งพวกเขาได้กระทำ เพราะเขาทั้งหลายได้หันไปหาพระอื่น ๆ
31:19 เพราะฉะนั้น บัดนี้เจ้าทั้งสองจงเขียนบทเพลงนี้สำหรับพวกเจ้า และสอนบทเพลงนี้ให้แก่ชนชาติอิสราเอล จงให้บทเพลงนี้อยู่ในปากของเขาทั้งหลาย เพื่อบทเพลงนี้จะเป็นพยานของเราต่อต้านชนชาติอิสราเอล
31:20 เพราะว่าเมื่อเราจะได้นำเขาทั้งหลายเข้ามาในแผ่นดิน ซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของพวกเขา ซึ่งมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ และเขาทั้งหลายจะได้รับประทานจนพวกเขาอิ่มหนำและอ้วนพี ดังนั้นเขาทั้งหลายจะหันไปหาพระอื่น ๆ และปรนนิบัติพระเหล่านั้น และยั่วยุเรา และฝ่าฝืนพันธสัญญาของเรา
31:21 และต่อมาเมื่อสิ่งชั่วร้ายและความลำบากหลายอย่างมาตกแก่เขาทั้งหลายแล้ว เพลงบทนี้จะเป็นพยานต่อต้านพวกเขา เพราะว่าเพลงนี้จะไม่มีวันลืมไปจากปากแห่งเชื้อสายของเขาทั้งหลาย เพราะแม้แต่เวลานี้เองเราก็รู้ถึงเค้าความคิดที่พวกเขากำลังจะก่อขึ้นมาแล้ว ก่อนที่เราจะนำเขาทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้นั้น”
31:22 เพราะฉะนั้น โมเสสได้เขียนบทเพลงนี้ในวันเดียวกันนั้น และได้สอนบทเพลงนี้ให้แก่ชนชาติอิสราเอล
31:23 และพระองค์ทรงกำชับโยชูวาบุตรชายของนูน และตรัสว่า “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะนำชนชาติอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้แก่เขาทั้งหลาย และเราจะอยู่กับเจ้า”

โมเสสเสร็จสิ้นการเขียนพระราชบัญญัติ อิสราเอลจะประพฤติหลงผิดไปเมื่อโมเสสสิ้นชีวิตแล้ว
31:24 และต่อมาเมื่อโมเสสเขียนบรรดาถ้อยคำแห่งพระราชบัญญัตินี้ลงในหนังสือจนสำเร็จเสร็จครบแล้ว
31:25 แล้วโมเสสก็บัญชาคนเลวี ผู้ซึ่งหามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ว่า
31:26 “จงรับหนังสือแห่งพระราชบัญญัตินี้ และวางไว้ข้างหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย ให้อยู่ที่นั่นเพื่อจะเป็นพยานกล่าวโทษท่าน
31:27 เพราะข้าพเจ้ารู้ถึงการกบฏและความดื้อรั้นคอแข็งของท่าน ดูเถิด ขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่กับท่านทั้งหลายในวันนี้ พวกท่านก็ยังกบฏต่อพระเยโฮวาห์ และหลังจากความตายของข้าพเจ้า จะร้ายแรงกว่านี้สักเท่าใด
31:28 จงรวบรวมบรรดาผู้อาวุโสของเผ่าต่าง ๆ ของท่านทั้งหลาย และพวกเจ้าหน้าที่ของพวกท่าน ให้มาหาข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้กล่าวถ้อยคำเหล่านี้ให้เข้าหูของเขาทั้งหลาย และขอเชิญฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกให้เป็นพยานกล่าวโทษพวกเขา
31:29 เพราะข้าพเจ้าทราบว่าหลังจากความตายของข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายจะทำให้ตัวเองเสื่อมทรามอย่างที่สุด และหันเหไปจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาพวกท่านไว้ และความชั่วร้ายจะตกแก่ท่านทั้งหลายในวาระข้างหน้า เพราะว่าพวกท่านจะกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เพื่อยั่วยุพระองค์ให้ทรงพระพิโรธด้วยการกระทำแห่งมือของท่านทั้งหลาย”
31:30 และโมเสสได้กล่าวบรรดาถ้อยคำในบทเพลงต่อไปนี้ให้เข้าหูของชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมด จนถ้อยคำเหล่านั้นจบสิ้นแล้ว

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope