กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

กฎเกณฑ์และคำตัดสินสำหรับคนอิสราเอลในคานาอัน
12:1 “ต่อไปนี้เป็นกฎเกณฑ์และคำตัดสินต่าง ๆ ซึ่งท่านทั้งหลายจะต้องระวังที่จะกระทำตามในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานให้ท่านยึดครองนั้น ตลอดวันเวลาที่พวกท่านมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินโลก
12:2 ท่านทั้งหลายจงทำลายบรรดาสถานที่เหล่านั้นเสียสิ้น ซึ่งประชาชาติที่พวกท่านจะยึดครองนั้นใช้เป็นที่ปรนนิบัติพระต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย ซึ่งอยู่บนภูเขาสูงและบนเนินเขาทั้งหลาย และใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น
12:3 และท่านทั้งหลายจงรื้อถอนบรรดาแท่นบูชาของพวกเขาเสีย และทุบเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาทั้งหลายเสียให้แหลกละเอียด และเผาเสารูปเคารพของพวกเขาเสียด้วยไฟ และท่านทั้งหลายจงฟันทำลายรูปเคารพแกะสลักอันเป็นรูปพระของพวกเขาเสีย และลบชื่อของพระเหล่านั้นออกเสียจากสถานที่นั้น
12:4 ท่านทั้งหลายอย่ากระทำดังนั้นแก่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน
12:5 แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาสถานที่ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงเลือกจากบรรดาเผ่าของพวกท่าน ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น คือให้เป็นที่ประทับของพระองค์ และท่านทั้งหลายจงไปเฝ้าที่นั่น
12:6 และท่านทั้งหลายจงนำเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาของพวกท่านไปที่นั่น ทั้งบรรดาสิบชักหนึ่งและเครื่องบูชายกขึ้นลงจากมือของท่านทั้งหลาย ทั้งบรรดาเครื่องบูชาปฏิญาณและเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจของพวกท่าน และบรรดาผลแรกจากฝูงวัวและฝูงแพะแกะของท่านทั้งหลาย
12:7 และท่านทั้งหลายจงรับประทานที่นั่นต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน และท่านทั้งหลายจงปีติยินดีในบรรดากิจการซึ่งมือของพวกท่านได้กระทำนั้น คือท่านทั้งหลายและครอบครัวของพวกท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงอวยพรแก่พวกท่าน
12:8 ท่านทั้งหลายอย่ากระทำตามบรรดากิจการที่พวกเรากระทำอยู่ที่นี่ในวันนี้ คือทุกคนที่กระทำตามการใด ๆ ที่ตนคิดว่าถูกต้องในสายตาของตนเอง
12:9 เพราะว่าท่านทั้งหลายยังไปไม่ถึงที่หยุดพักและถึงมรดก ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านประทานแก่ท่านทั้งหลาย
12:10 แต่เมื่อท่านทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปแล้ว และอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านประทานเป็นมรดกแก่ท่านทั้งหลาย และเมื่อพระองค์โปรดให้พวกท่านพักสงบพ้นจากบรรดาศัตรูของท่านทั้งหลายที่อยู่รอบข้างแล้ว เพื่อพวกท่านจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย
12:11 ดังนั้น จะมีสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงเลือกไว้ ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น พวกท่านจงนำบรรดาสิ่งต่าง ๆ ไปที่นั่นตามที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านทั้งหลายแล้ว คือบรรดาเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาของพวกท่าน ทั้งบรรดาสิบชักหนึ่งและเครื่องบูชายกขึ้นลงจากมือของท่านทั้งหลาย ทั้งบรรดาเครื่องบูชาปฏิญาณที่ดีที่สุดซึ่งพวกท่านได้ปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์
12:12 และท่านทั้งหลายจงปีติยินดีต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน ทั้งตัวท่านทั้งหลายและบรรดาบุตรชายบุตรสาวของพวกท่าน ทั้งบรรดาทาสชายหญิงของท่านทั้งหลาย และคนเลวีซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของพวกท่าน เนื่องด้วยเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือส่วนมรดกกับท่านทั้งหลาย
12:13 จงระวังตัวของท่าน อย่าถวายเครื่องเผาบูชาของท่านในสถานที่ทุกแห่งซึ่งท่านเห็น
12:14 แต่ในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ในเผ่าหนึ่งเผ่าใดของท่าน ท่านจงถวายเครื่องเผาบูชาของท่านที่นั่น และที่นั่นท่านจงกระทำทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้
12:15 อย่างไรก็ตาม ท่านจะฆ่าสัตว์และรับประทานเนื้อในประตูเมืองทั้งหลายของท่านได้ ตามสิ่งใด ๆ ที่จิตใจของท่านปรารถนา ตามพระพรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ท่าน ทั้งผู้ที่สะอาดและผู้ที่เป็นมลทินก็รับประทานได้ อย่างเนื้อละมั่งและเนื้อกวาง
12:16 เพียงแต่ท่านทั้งหลายอย่ารับประทานเลือดเลย พวกท่านจงเทเลือดนั้นลงบนพื้นดินเหมือนอย่างเทน้ำ
12:17 ส่วนสิบชักหนึ่งของพืช หรือน้ำองุ่น หรือน้ำมันของท่าน หรือบรรดาผลแรกจากฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะของท่าน หรือเครื่องบูชาปฏิญาณใด ๆ ที่ท่านปฏิญาณไว้ หรือเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจของท่าน หรือเครื่องบูชายกขึ้นลงจากมือของท่าน ท่านอย่ารับประทานภายในประตูเมืองของท่าน
12:18 แต่ท่านจงรับประทานของเหล่านี้ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ ทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่าน ทั้งทาสชายหญิงของท่าน และคนเลวีซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน และท่านจงปีติยินดีต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในบรรดากิจการซึ่งมือของท่านได้กระทำนั้น
12:19 จงระวังตัวของท่าน อย่าทอดทิ้งคนเลวีตราบเท่าวันเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในแผ่นดินโลก
12:20 เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงขยายอาณาเขตของท่าน ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านแล้วนั้น และท่านจะพูดว่า ‘เราจะกินเนื้อ’ เพราะจิตใจของท่านอยากรับประทานเนื้อ ท่านรับประทานเนื้อได้ ตามสิ่งใด ๆ ที่จิตใจของท่านปรารถนา
12:21 ถ้าสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น ห่างจากท่านเกินไป ดังนั้นท่านจงฆ่าสัตว์จากฝูงวัวฝูงแพะแกะของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ประทานแก่ท่าน ตามที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้แล้วนั้น และท่านจงรับประทานในประตูเมืองของท่าน ตามสิ่งใด ๆ ที่จิตใจของท่านปรารถนา
12:22 ดังนั้น ท่านจะรับประทานได้อย่างที่รับประทานเนื้อละมั่งหรือเนื้อกวาง ทั้งผู้ที่เป็นมลทินและผู้ที่สะอาดก็รับประทานได้
12:23 เพียงแต่ให้แน่ใจว่าท่านไม่รับประทานเลือดเลย เพราะว่าเลือดเป็นชีวิตของมัน และท่านรับประทานชีวิตพร้อมกับเนื้อไม่ได้
12:24 ท่านอย่ารับประทานเลือด ท่านจงเทเลือดนั้นลงบนดินเหมือนอย่างเทน้ำ
12:25 ท่านอย่ารับประทานเลือด เพื่อท่านเองและลูก ๆ ของท่านที่มาภายหลังท่านจะไปดีมาดี เมื่อท่านจะกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
12:26 เพียงแต่สิ่งบริสุทธิ์ทั้งหลายของท่านซึ่งท่านมีอยู่ และบรรดาเครื่องบูชาปฏิญาณของท่านนั้น ท่านจงนำไปยังสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้
12:27 และท่านจงถวายเครื่องเผาบูชาของท่าน ทั้งเนื้อและเลือดบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และเลือดแห่งเครื่องสัตวบูชาทั้งหลายของท่านนั้น จงเทลงบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และท่านจะรับประทานเนื้อนั้นได้
12:28 จงเอาใจใส่และฟังบรรดาถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ เพื่อท่านเองและลูก ๆ ของท่านที่มาภายหลังท่านจะไปดีมาดี เมื่อท่านกระทำสิ่งที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
12:29 เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกำจัดบรรดาประชาชาติให้พ้นหน้าท่าน ซึ่งท่านเข้าไปยึดครองสถานที่ของพวกเขา และท่านได้อยู่แทนพวกเขา และอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพวกเขา
12:30 จงระวังตัวของท่าน อย่าติดกับดักโดยการติดตามเขาทั้งหลาย หลังจากที่พวกเขาถูกทำลายต่อหน้าท่านแล้วนั้น และท่านอย่าไต่ถามเรื่องพระต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย โดยพูดว่า ‘ประชาชาติเหล่านี้ปรนนิบัติบรรดาพระของพวกเขาอย่างไร เราก็จะกระทำเช่นกัน’
12:31 ท่านอย่ากระทำอย่างนั้นแก่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะว่าสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ทุกอย่าง ซึ่งพระองค์ทรงเกลียดชังนั้น เขาทั้งหลายได้กระทำสิ่งเหล่านั้นต่อพระทั้งหลายของพวกเขา แม้แต่บุตรชายและบุตรสาวของเขาทั้งหลาย พวกเขาก็เผาด้วยไฟบูชาแก่บรรดาพระของเขาทั้งหลาย
12:32 สิ่งใด ๆ ก็ตามที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายไว้นั้น จงระวังที่จะกระทำตาม ท่านอย่าเพิ่มเติมอะไรเข้าหรือตัดอะไรออกจากสิ่งเหล่านั้น”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope