กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

พันธสัญญาที่โฮเรบ
5:1 และโมเสสได้เรียกคนอิสราเอลทั้งหมดและพูดกับพวกเขาว่า “โอ คนอิสราเอลทั้งหลาย จงฟังบรรดากฎเกณฑ์และคำตัดสิน ซึ่งข้าพเจ้ากล่าวให้เข้าหูของพวกท่านในวันนี้ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เรียนรู้ รักษาไว้และกระทำตาม
5:2 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายทรงกระทำพันธสัญญากับพวกเราที่โฮเรบ
5:3 พระเยโฮวาห์ไม่ได้ทรงกระทำพันธสัญญานี้กับบรรพบุรุษของเราทั้งหลาย แต่ทรงกระทำกับพวกเรา คือเราทั้งหลาย พวกเราทุกคนที่มีชีวิตอยู่ที่นี่ในวันนี้
5:4 พระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านทั้งหลายหน้าต่อหน้าที่ภูเขานั้น จากท่ามกลางเพลิง
5:5 (ในเวลานั้นข้าพเจ้ายืนอยู่ระหว่างพระเยโฮวาห์กับท่านทั้งหลาย เพื่อจะประกาศพระวจนะของพระเยโฮวาห์แก่พวกท่าน ด้วยว่าท่านทั้งหลายหวาดกลัวเพราะเหตุเพลิงนั้น และไม่ได้ขึ้นไปบนภูเขา) พระองค์ตรัสว่า
5:6 ‘เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ออกจากเรือนแห่งการเป็นทาส

การกล่าวย้ำถึงพระบัญญัติสิบประการ
5:7 เจ้าอย่ามีพระอื่นใดต่อหน้าเรา
5:8 เจ้าอย่าทำรูปเคารพแกะสลักใด ๆ สำหรับตน หรืออย่าทำรูปเหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าสวรรค์เบื้องบน หรือซึ่งมีอยู่ที่แผ่นดินโลกเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยู่ในน้ำใต้แผ่นดินโลก
5:9 เจ้าอย่ากราบไหว้รูปเหล่านั้น หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่เกลียดชังเรา จนถึงสามสี่ชั่วอายุคน
5:10 และแสดงความเมตตาต่อคนที่รักเรา และรักษาบัญญัติทั้งหลายของเรา จนถึงพันชั่วอายุคน
5:11 เจ้าอย่าออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างไม่จริงใจ เพราะผู้ใดที่ออกพระนามพระองค์อย่างไม่จริงใจนั้น พระเยโฮวาห์จะทรงถือว่าผู้นั้นไม่มีโทษก็หามิได้
5:12 จงถือรักษาวันสะบาโตไว้ ให้ถือเป็นวันบริสุทธิ์ ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาไว้แก่เจ้า
5:13 เจ้าจงกระทำกิจการงานทั้งสิ้นของเจ้าในหกวัน
5:14 แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นเจ้าอย่ากระทำการงานใด ๆ คือตัวเจ้าเอง หรือบุตรชาย บุตรสาวของเจ้า หรือทาสชายหญิงของเจ้า หรือวัวตัวผู้ของเจ้า หรือลาของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ภายในประตูเมืองของเจ้า เพื่อทาสชายหญิงของเจ้าจะได้หยุดพักเหมือนอย่างเจ้า
5:15 และจงจำไว้ว่าเจ้าเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินแห่งอียิปต์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าได้พาเจ้าออกมาจากที่นั่นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และด้วยพระกรที่เหยียดออก เหตุฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าได้ทรงบัญชาให้เจ้าถือรักษาวันสะบาโต
5:16 จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ เพื่อวันเวลาของเจ้าจะได้ยืนยาว และเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า
5:17 เจ้าอย่าฆ่าคน
5:18 เจ้าอย่าเล่นชู้
5:19 เจ้าอย่าลักทรัพย์
5:20 เจ้าอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านของเจ้า
5:21 เจ้าอย่าปรารถนาภรรยาของเพื่อนบ้านของเจ้า เจ้าอย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้านของเจ้า คือไร่นาของเขา หรือทาสชายหญิงของเขา วัวตัวผู้ของเขา หรือลาของเขา หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้านของเจ้า’
5:22 พระวจนะเหล่านี้พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่ชุมนุมชนทั้งปวงของพวกท่านที่ภูเขา ออกมาจากท่ามกลางเพลิง เมฆมืดครึ้มและความมืดทึบ ด้วยพระสุรเสียงอันดัง และพระองค์ไม่ได้ทรงเพิ่มเติมสิ่งใดอีก และพระองค์ทรงจารึกพระวจนะเหล่านี้ไว้บนแผ่นศิลาสองแผ่น และทรงมอบแผ่นศิลาเหล่านั้นไว้แก่ข้าพเจ้า
5:23 และต่อมาเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงออกมาจากท่ามกลางความมืดนั้น (เพราะภูเขานั้นมีเพลิงลุกอยู่) ท่านทั้งหลายเข้ามาใกล้ข้าพเจ้า คือบรรดาหัวหน้าของเผ่าต่าง ๆ ของพวกท่าน และพวกผู้อาวุโสของท่านทั้งหลาย
5:24 และท่านทั้งหลายพูดว่า ‘ดูเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงสำแดงสง่าราศีและความใหญ่ยิ่งของพระองค์ และพวกเราได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์จากท่ามกลางเพลิง ในวันนี้เราทั้งหลายได้เห็นว่าพระเจ้าตรัสกับมนุษย์แล้ว และมนุษย์ยังมีชีวิตอยู่
5:25 ฉะนั้นบัดนี้ เราทั้งหลายจะต้องตายเสียหรือ เพราะเพลิงใหญ่ยิ่งนี้จะเผาผลาญพวกเรา ถ้าเราทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราอีก แล้วเราทั้งหลายจะต้องตาย
5:26 เพราะในบรรดาเนื้อหนังทั้งหลายมีใครเล่า ที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ตรัสออกมาจากท่ามกลางเพลิงอย่างที่พวกเราได้ยินและยังมีชีวิตอยู่ได้
5:27 ท่านจงเข้าไปใกล้ และฟังทุกสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายจะตรัส และท่านจงนำทุกสิ่งที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราได้ตรัสแก่ท่านนั้นมากล่าวแก่เราทั้งหลาย พวกเราจะฟังและกระทำตาม’
5:28 และเมื่อท่านทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้านั้น พระเยโฮวาห์ทรงได้ยินเสียงแห่งถ้อยคำของพวกท่าน และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เราได้ยินเสียงแห่งถ้อยคำของประชากรนี้ซึ่งพวกเขาได้พูดกับเจ้านั้น สารพัดซึ่งเขาทั้งหลายได้พูดกับเจ้านั้นก็ดีแล้ว
5:29 โอ อยากให้มีจิตใจเช่นนี้อยู่เสมอไปในเขาทั้งหลาย เพื่อพวกเขาจะเกรงกลัวเราและรักษาบัญญัติทั้งสิ้นของเราเสมอ เพื่อเขาทั้งหลายกับลูก ๆ ของพวกเขาจะไปดีมาดีตลอดไปเป็นนิตย์
5:30 จงไปพูดกับพวกเขาว่า “เจ้าทั้งหลายจงกลับไปอยู่ในเต็นท์ของพวกเจ้า”
5:31 แต่สำหรับตัวเจ้า เจ้าจงยืนอยู่ที่นี่ใกล้เรา และเราจะบอกบรรดาบทบัญญัติ กฎเกณฑ์และคำตัดสินทั้งสิ้นให้แก่เจ้า ซึ่งเจ้าจะต้องสอนเขาทั้งหลาย เพื่อพวกเขาจะกระทำตามในแผ่นดินซึ่งเราให้เขาทั้งหลายยึดครองนั้น’
5:32 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงระวังที่จะกระทำตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงบัญชาท่านทั้งหลายไว้นั้น พวกท่านอย่าหันไปทางขวามือหรือทางซ้ายเลย
5:33 ท่านทั้งหลายจงดำเนินตามวิถีทางทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายได้ทรงบัญชาพวกท่านไว้ เพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่และเพื่อพวกท่านจะไปดีมาดี และเพื่อวันเวลาของท่านทั้งหลายจะยืนยาวในแผ่นดินซึ่งพวกท่านจะยึดครองนั้น”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope