กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

พระราชบัญญัติ 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

พระบัญญัติที่ใหญ่ที่สุด
6:1 “ต่อไปนี้เป็นบรรดาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์และคำตัดสินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงบัญชาให้สอนพวกท่าน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้กระทำตามในแผ่นดินซึ่งพวกท่านจะเข้าไปยึดครองนั้น
6:2 เพื่อว่าท่านจะได้เกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน โดยการรักษาบรรดากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่าน ทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่าน ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของท่าน และเพื่อว่าวันเวลาของท่านจะได้ยืนยาว
6:3 โอ คนอิสราเอลทั้งหลาย เหตุฉะนั้นจงฟัง และจงระวังที่จะกระทำตาม เพื่อท่านจะไปดีมาดี และเพื่อท่านทั้งหลายจะทวีมากยิ่งขึ้นในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญาไว้กับท่าน
6:4 โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเยโฮวาห์องค์เดียว
6:5 และท่านจงรักพระเยโฮวาห์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน และด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน

จงขยันหมั่นเพียรสอนกฎเกณฑ์เหล่านี้แก่ลูกหลานของตน
6:6 และจงให้บรรดาถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน
6:7 และท่านจงขยันหมั่นเพียรสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่ลูก ๆ ของท่าน และจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านี้ เมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านของท่าน และเมื่อท่านกำลังเดินอยู่ตามทาง และเมื่อท่านนอนลง และเมื่อท่านลุกขึ้น
6:8 และท่านจงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญ และถ้อยคำเหล่านี้จงเป็นเหมือนอย่างเครื่องหมายอยู่ระหว่างนัยน์ตาของท่าน
6:9 และท่านจงเขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ที่วงกบประตูบ้านของท่าน และที่ประตูรั้วของท่าน
6:10 และต่อมาเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะพาท่านมาถึงแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน คืออับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ว่าจะให้ท่าน คือนครใหญ่โตและดีเลิศหลายแห่งซึ่งท่านไม่ได้สร้าง
6:11 และบ้านหลายหลังที่เต็มไปด้วยของดีทุกอย่าง ซึ่งท่านไม่ได้สะสมไว้ และบ่อน้ำหลายบ่อที่ท่านไม่ได้ขุด และสวนองุ่นหลายสวนกับต้นมะกอกจำนวนมาก ซึ่งท่านไม่ได้ปลูกไว้ เมื่อท่านได้รับประทานแล้วก็อิ่มหนำ
6:12 แล้วจงระวังตัว เกรงว่าท่านจะลืมพระเยโฮวาห์ผู้ทรงพาท่านออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ ออกจากเรือนแห่งการเป็นทาสนั้น
6:13 ท่านจงเกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์ และจงปฏิญาณโดยออกพระนามของพระองค์
6:14 ท่านทั้งหลายอย่าติดตามพระอื่น ๆ ซึ่งเป็นพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบพวกท่าน
6:15 (เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย เป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน) เกรงว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงพระพิโรธต่อท่าน และทำลายท่านเสียจากพื้นแผ่นดินโลก
6:16 ท่านทั้งหลายอย่าลองดีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน เหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ลองดีพระองค์ที่มัสสาห์
6:17 ท่านทั้งหลายจงขยันหมั่นเพียรรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย และบรรดาพระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้
6:18 และท่านจงกระทำสิ่งที่ถูกต้องและที่ดีในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เพื่อท่านจะไปดีมาดี และเพื่อท่านจะได้เข้าไปยึดครองแผ่นดินที่ดีซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน
6:19 เพื่อขับไล่ศัตรูทั้งสิ้นของท่านออกไปให้พ้นหน้าของท่าน ตามที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้นั้น
6:20 และเมื่อเวลาภายหน้าบุตรชายของท่านถามท่านว่า ‘บรรดาพระโอวาท กฎเกณฑ์และคำตัดสินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลาย ได้บัญชาท่านทั้งหลายไว้นั้นมีความหมายว่าอะไร’
6:21 แล้วท่านจงพูดกับบุตรชายของท่านว่า ‘เราทั้งหลายเคยเป็นทาสของฟาโรห์อยู่ในอียิปต์ และพระเยโฮวาห์ได้ทรงพาพวกเราออกมาจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์
6:22 และพระเยโฮวาห์ทรงสำแดงบรรดาหมายสำคัญและการมหัศจรรย์ทั้งที่ใหญ่โตและร้ายกาจเหนืออียิปต์ เหนือฟาโรห์ และเหนือบรรดาราชวงศ์ของพระองค์ ต่อหน้าต่อตาเราทั้งหลาย
6:23 และพระองค์ได้ทรงพาเราทั้งหลายออกมาจากที่นั่น เพื่อพระองค์จะทรงนำพวกเราเข้าไป เพื่อจะประทานแผ่นดินนี้ให้แก่เราทั้งหลาย ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเรา
6:24 และพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้เราทั้งหลายกระทำตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ทั้งสิ้น เพื่อให้เกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา เพื่อเป็นผลดีแก่เราทั้งหลายเสมอ เพื่อพระองค์จะทรงรักษาชีวิตของพวกเราไว้ เหมือนอย่างทุกวันนี้
6:25 และถ้าเราทั้งหลายระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นเหล่านี้ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา ตามที่พระองค์ทรงบัญชาเราทั้งหลายไว้นั้น ก็จะเป็นความชอบธรรมแก่เราทั้งหลาย’”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope