กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ชนชาติอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน
3:1 และโยชูวาก็ตื่นแต่เช้า และเขาทั้งหลายยกออกจากชิทธิม มาถึงแม่น้ำจอร์แดน ทั้งตัวท่านและชนชาติอิสราเอลทั้งหมด และพักอาศัยอยู่ที่นั่นก่อนพวกเขาข้ามไป
3:2 และต่อมาหลังจากสามวัน พวกเจ้าหน้าที่ก็ไปทั่วค่าย
3:3 และพวกเขาบัญชาประชากรว่า “เมื่อท่านทั้งหลายเห็นหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน และเห็นพวกปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวีหามหีบนั้นไป ดังนั้นท่านทั้งหลายจงยกออกจากสถานที่ของพวกท่าน และตามหีบนั้นไป
3:4 อย่างไรก็ตาม จงให้มีระยะห่างระหว่างท่านทั้งหลายและหีบนั้นประมาณสองพันศอก อย่าเข้าไปใกล้หีบนั้น เพื่อพวกท่านจะได้รู้จักทางที่ท่านทั้งหลายจะต้องไปนั้น เพราะว่าพวกท่านยังไม่เคยผ่านทางนี้มาก่อน”
3:5 และโยชูวาได้กล่าวแก่ประชากรว่า “ท่านทั้งหลายจงชำระตัวให้บริสุทธิ์ เพราะว่าพรุ่งนี้พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำการมหัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่าน”
3:6 และโยชูวากล่าวแก่พวกปุโรหิตว่า “จงยกหีบพันธสัญญา และข้ามไปข้างหน้าประชากร” และเขาทั้งหลายก็ยกหีบพันธสัญญา และไปข้างหน้าประชากรนั้น
3:7 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะยกย่องเจ้าท่ามกลางสายตาของบรรดาคนอิสราเอล เพื่อเขาทั้งหลายจะทราบว่า เราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไร เราก็จะอยู่กับเจ้าอย่างนั้น
3:8 และเจ้าจงบัญชาพวกปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาว่า ‘เมื่อท่านทั้งหลายมาถึงริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดน พวกท่านจงหยุดยืนอยู่ในแม่น้ำจอร์แดน’”
3:9 และโยชูวากล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า “จงมาที่นี่เถิด และฟังบรรดาพระดำรัสของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย”
3:10 และโยชูวากล่าวว่า “โดยเหตุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่า พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ได้ประทับอยู่ท่ามกลางพวกท่าน และพระองค์จะทรงขับไล่คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนฮีไวต์ คนเปริสซี คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ และคนเยบุสให้พ้นหน้าท่านทั้งหลายอย่างแน่นอน
3:11 ดูเถิด หีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลพิภพจะข้ามไปข้างหน้าท่านทั้งหลายลงไปในแม่น้ำจอร์แดน
3:12 ฉะนั้นบัดนี้ ท่านทั้งหลายจงเลือกชายสิบสองคนออกจากเผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอลเผ่าละคน
3:13 และต่อมาทันทีที่ฝ่าเท้าของพวกปุโรหิตผู้หามหีบของพระเยโฮวาห์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลพิภพ จะลงไปยืนอยู่ในน้ำของแม่น้ำจอร์แดน น้ำของแม่น้ำจอร์แดนจะถูกตัดขาดจากน้ำที่ไหลมาจากข้างบน และน้ำนั้นจะหยุดตั้งขึ้นเป็นกองเดียว”
3:14 และต่อมาเมื่อประชากรเคลื่อนย้ายออกจากบรรดาเต็นท์ของเขาทั้งหลาย เพื่อจะข้ามแม่น้ำจอร์แดน และพวกปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาไปข้างหน้าประชากร
3:15 และขณะที่พวกเขาหามหีบมาถึงแม่น้ำจอร์แดน และเท้าของพวกปุโรหิตผู้หามหีบก้าวลงในริมฝั่งแม่น้ำแล้ว (ด้วยว่าแม่น้ำจอร์แดนขึ้นท่วมฝั่งตลอดฤดูเกี่ยวข้าวเสมอ)
3:16 น้ำที่ไหลมาจากข้างบนก็หยุดตั้งขึ้นและนูนขึ้นเป็นกองไกลออกไปยิ่งนักจากนครอาดัม ซึ่งเป็นนครอยู่ข้าง ๆ เมืองศาเรธาน และน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลแห่งที่ราบ คือทะเลเกลือนั้นก็ขาดกันและหยุดไหล และประชากรก็ข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามด้านเมืองเยรีโค
3:17 และพวกปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ยืนมั่นอยู่บนดินแห้งท่ามกลางแม่น้ำจอร์แดน และคนอิสราเอลทั้งหมดก็ข้ามไปบนดินแห้ง จนกระทั่งประชากรข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปหมด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope