กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

โยชูวากับพวกผู้อาวุโสและบรรดาคนอิสราเอลปฏิญาณว่าจะปรนนิบัติพระเจ้า
24:1 และโยชูวาก็รวบรวมบรรดาเผ่าของคนอิสราเอลมาที่เชเคม และเรียกบรรดาผู้อาวุโสของคนอิสราเอล หัวหน้าทั้งหลาย พวกผู้พิพากษา และพวกเจ้าหน้าที่ของเขาทั้งหลาย และพวกเขาก็มาปรากฏตัวต่อพระพักตร์ของพระเจ้า
24:2 และโยชูวากล่าวกับประชากรทั้งสิ้นว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ‘ในกาลดึกดำบรรพ์บรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้น คือเทราห์ บิดาของอับราฮัมและบิดาของนาโฮร์ และพวกเขาปรนนิบัติพระอื่น ๆ
24:3 และเราได้นำบิดาของเจ้าทั้งหลายคืออับราฮัมมาจากฟากแม่น้ำข้างโน้น และนำเขามาตลอดทั่วแผ่นดินแห่งคานาอัน และกระทำให้เชื้อสายของเขาทวีมากขึ้น และให้อิสอัคแก่เขา
24:4 และเราให้ยาโคบและเอซาวแก่อิสอัค และเราได้ให้แดนเทือกเขาเสอีร์แก่เอซาวเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ยาโคบและลูกหลานของเขาได้ลงไปยังอียิปต์
24:5 เราได้ส่งโมเสสกับอาโรนไปด้วย และเราได้ทำให้ภัยพิบัติเกิดแก่อียิปต์ ตามสิ่งที่เราได้กระทำท่ามกลางเขาเหล่านั้น และภายหลังเราได้นำเจ้าทั้งหลายออกมา
24:6 และเราก็นำบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายออกมาจากอียิปต์ และพวกเจ้ามาถึงทะเล และชาวอียิปต์ได้ไล่ตามบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายด้วยรถม้าศึกและทหารม้ามาถึงทะเลแดง
24:7 และเมื่อเขาทั้งหลายร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ พระองค์ก็บันดาลให้ความมืดเกิดขึ้นระหว่างพวกเจ้ากับชาวอียิปต์ และกระทำให้ทะเลท่วมมิดเขาทั้งหลาย และนัยน์ตาของเจ้าทั้งหลายได้เห็นสิ่งที่เรากระทำในอียิปต์ และพวกเจ้าได้อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารช้านาน
24:8 และเราก็นำเจ้าทั้งหลายมาที่แผ่นดินของคนอาโมไรต์ ซึ่งอาศัยอยู่ที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น และพวกเขาสู้รบกับเจ้าทั้งหลาย และเราได้มอบพวกเขาไว้ในมือของเจ้าทั้งหลาย เพื่อพวกเจ้าจะได้ยึดครองแผ่นดินของเขาทั้งหลาย และเราก็ทำลายพวกเขาให้พ้นหน้าเจ้าทั้งหลาย
24:9 ในเวลานั้น บาลาคบุตรชายของศิปโปร์กษัตริย์แห่งโมอับได้ลุกขึ้นและต่อสู้กับคนอิสราเอล และส่งคนไปเรียกบาลาอัมบุตรชายของเบโอร์ให้มาสาปแช่งเจ้าทั้งหลาย
24:10 แต่เราไม่ยอมฟังบาลาอัม เพราะฉะนั้นเขาจึงอวยพรเจ้าทั้งหลายเรื่อยไป ดังนั้นเราจึงช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากมือของเขา
24:11 และเจ้าทั้งหลายได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดน และมายังเมืองเยรีโค และชาวเมืองเยรีโคต่อสู้กับพวกเจ้า ทั้งคนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนเกอร์กาชี คนฮีไวต์ และคนเยบุส และเราได้มอบพวกเขาไว้ในมือของเจ้าทั้งหลาย
24:12 และเราได้ส่งฝูงต่อไปข้างหน้าเจ้าทั้งหลาย ซึ่งขับไล่พวกเขาไปเสียให้พ้นหน้าพวกเจ้า คือกษัตริย์ทั้งสองของคนอาโมไรต์ แต่ไม่ใช่ด้วยดาบของเจ้าหรือด้วยธนูของเจ้า
24:13 และเราได้ยกแผ่นดินให้เจ้าทั้งหลายซึ่งพวกเจ้าไม่ได้เหนื่อยกายบนนั้น และยกนครต่าง ๆ ซึ่งเจ้าทั้งหลายไม่ได้สร้าง และเจ้าทั้งหลายได้เข้าอาศัยอยู่ในนครเหล่านั้น เจ้าทั้งหลายได้กินผลของสวนองุ่นและสวนมะกอกซึ่งพวกเจ้าไม่ได้ปลูก’
24:14 เหตุฉะนั้น บัดนี้จงเกรงกลัวพระเยโฮวาห์และปรนนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความจริง และจงกำจัดพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายได้ปรนนิบัติที่ฟากแม่น้ำข้างโน้นและในอียิปต์เสีย และพวกท่านจงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์
24:15 และถ้าการปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ดูเหมือนว่าเป็นภาระหนักสำหรับพวกท่าน ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าพวกท่านจะปรนนิบัติผู้ใด จะปรนนิบัติบรรดาพระซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นที่บรรพบุรุษของท่านทั้งหลายได้ปรนนิบัติ หรือพระทั้งหลายของคนอาโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งพวกท่านอาศัยอยู่ แต่สำหรับข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์”
24:16 และประชากรได้ตอบและพูดว่า “ขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าพเจ้าทั้งหลายละทิ้งพระเยโฮวาห์ เพื่อไปปรนนิบัติพระอื่น ๆ เลย
24:17 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงนำพวกข้าพเจ้าและบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายขึ้นมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ จากเรือนแห่งการเป็นทาสนั้น และเป็นผู้ทรงกระทำหมายสำคัญยิ่งใหญ่ทั้งหลายท่ามกลางสายตาของพวกข้าพเจ้า และทรงพิทักษ์รักษาข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ตลอดทางที่พวกข้าพเจ้าได้เดินไป และท่ามกลางชนชาติทั้งหลายซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายผ่านไป
24:18 และพระเยโฮวาห์ได้ทรงขับไล่ชนชาติทั้งหลายออกไปให้พ้นหน้าพวกข้าพเจ้า คือคนอาโมไรต์ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วย เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกข้าพเจ้า”
24:19 และโยชูวากล่าวแก่ประชากรว่า “ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ไม่ได้ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน พระองค์จะไม่ทรงอภัยการละเมิดของท่านทั้งหลายหรือความบาปของพวกท่าน
24:20 ถ้าท่านทั้งหลายละทิ้งพระเยโฮวาห์ และไปปรนนิบัติบรรดาพระของคนต่างชาติ ดังนั้นพระองค์จะทรงหันกลับและกระทำอันตรายแก่ท่านทั้งหลาย และผลาญพวกท่านเสีย หลังจากที่พระองค์ทรงกระทำดีต่อท่านทั้งหลายแล้ว”
24:21 และประชากรกล่าวแก่โยชูวาว่า “มิใช่เช่นนั้น แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์”
24:22 และโยชูวากล่าวแก่ประชากรว่า “ท่านทั้งหลายเป็นพยานยืนยันต่อตนเองว่า พวกท่านได้เลือกพระเยโฮวาห์สำหรับตนเองแล้ว เพื่อปรนนิบัติพระองค์” และพวกเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยาน”
24:23 ท่านจึงกล่าวว่า “เพราะฉะนั้น บัดนี้จงกำจัดบรรดาพระของคนต่างชาติซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกท่านเสีย และโน้มจิตใจของท่านทั้งหลายเข้าหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล”
24:24 และประชากรกล่าวแก่โยชูวาว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกข้าพเจ้า และข้าพเจ้าทั้งหลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์”
24:25 ดังนั้น โยชูวาได้กระทำพันธสัญญากับประชากร และตั้งกฎเกณฑ์และกฎให้แก่เขาทั้งหลายในวันนั้นที่เมืองเชเคม
24:26 และโยชูวาก็จารึกถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในหนังสือแห่งพระราชบัญญัติของพระเจ้า และได้เอาก้อนหินใหญ่ตั้งไว้ที่ใต้ต้นโอ๊กที่อยู่ข้างสถานบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์
24:27 และโยชูวากล่าวแก่ประชากรทั้งปวงว่า “ดูเถิด ก้อนหินนี้จะเป็นพยานยืนยันต่อเราทั้งหลาย เพราะก้อนหินนี้ได้ยินพระวจนะทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์ซึ่งพระองค์ตรัสแก่พวกเรา ฉะนั้น ก้อนหินนี้จะเป็นพยานยืนยันต่อท่านทั้งหลาย เกรงว่าพวกท่านจะปฏิเสธพระเจ้าของท่านทั้งหลาย”
24:28 ดังนั้น โยชูวาก็ปล่อยให้ประชากรกลับไป ทุกคนก็ไปยังมรดกของตน

ความตายและการฝังศพของโยชูวา
24:29 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้โยชูวาบุตรชายของนูนผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ก็สิ้นชีวิต มีอายุหนึ่งร้อยสิบปี
24:30 และเขาทั้งหลายฝังศพของท่านไว้ในอาณาเขตมรดกของท่านที่เมืองทิมนาทเสราห์ ซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม ทางทิศเหนือของเนินเขาแห่งกาอัช
24:31 และคนอิสราเอลได้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ตลอดวันเวลาของโยชูวา และตลอดวันเวลาของพวกผู้อาวุโสผู้มีอายุยืนนานกว่าโยชูวา และซึ่งได้ทราบถึงบรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงกระทำเพื่อคนอิสราเอล
24:32 และกระดูกของโยเซฟซึ่งชนชาติอิสราเอลได้นำมาจากอียิปต์นั้น เขาทั้งหลายได้ฝังไว้ที่เมืองเชเคม ในส่วนที่ดินซึ่งยาโคบซื้อไว้จากลูกหลานของฮาโมร์บิดาของเชเคมเป็นเงินหนึ่งร้อยเหรียญ และที่ดินนั้นตกเป็นมรดกของลูกหลานของโยเซฟ
24:33 และเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนก็สิ้นชีวิต และเขาทั้งหลายได้ฝังศพของท่านไว้บนเนินเขาซึ่งเป็นของฟีเนหัสบุตรชายของท่าน ซึ่งได้มอบไว้ให้เขาในแดนเทือกเขาเอฟราอิม

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope