กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ชาวกิเบโอนหลอกลวงคนอิสราเอล
9:1 และต่อมาเมื่อกษัตริย์ทั้งหลายที่อยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ คือที่อยู่ในแดนเทือกเขา และในหุบเขา และตลอดทั่วชายฝั่งทะเลใหญ่ไปจนถึงภูเขาเลบานอน คือคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุสได้ยินข่าวนี้
9:2 เขาทั้งหลายจึงพร้อมใจรวมเข้าด้วยกัน เพื่อจะต่อสู้กับโยชูวาและคนอิสราเอล
9:3 และเมื่อชาวเมืองกิเบโอนได้ยินข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่โยชูวาได้กระทำแก่เมืองเยรีโคและเมืองอัย
9:4 เขาทั้งหลายได้ทำอย่างเฉลียวฉลาด และทำเหมือนว่าตนเองเป็นคณะทูต ทั้งเอากระสอบเก่าบรรทุกบนลาของพวกเขา และเอาถุงหนังที่เคยบรรจุน้ำองุ่นอันเก่า ขาดที่ปะไว้
9:5 และเขาทั้งหลายสวมรองเท้าเก่าที่ปะไว้ และสวมเสื้อผ้าเก่าสำหรับตน ทั้งเสบียงอาหารทั้งสิ้นของพวกเขาก็แห้งมีราขึ้น
9:6 และเขาทั้งหลายเดินทางมาหาโยชูวาที่ค่าย ณ เมืองกิลกาล และกล่าวแก่ท่านกับคนอิสราเอลว่า “พวกเรามาจากประเทศที่ห่างไกล ฉะนั้นบัดนี้ขอท่านทั้งหลายทำพันธสัญญากับพวกเราเถิด”
9:7 และคนอิสราเอลกล่าวแก่คนฮีไวต์เหล่านั้นว่า “บางทีเจ้าทั้งหลายอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเรา และเราทั้งหลายจะทำพันธสัญญากับพวกเจ้าได้อย่างไร”
9:8 และเขาทั้งหลายกล่าวแก่โยชูวาว่า “เราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่าน” และโยชูวากล่าวแก่พวกเขาว่า “เจ้าทั้งหลายเป็นใครกัน และพวกเจ้ามาจากที่ไหน”
9:9 และเขาทั้งหลายกล่าวแก่ท่านว่า “เนื่องด้วยพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พวกผู้รับใช้ของท่านมาจากประเทศที่ไกลมาก ด้วยว่าเราทั้งหลายได้ยินถึงกิตติศัพท์ของพระองค์ และถึงบรรดาพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทำในอียิปต์
9:10 ทั้งบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำต่อกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ทั้งสององค์ ผู้อยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น คือสิโหนกษัตริย์แห่งเมืองเฮชโบน และโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชานซึ่งอยู่ที่อัชทาโรท
9:11 เหตุฉะนี้ พวกผู้อาวุโสของเราทั้งหลายและบรรดาชาวเมืองแห่งประเทศของพวกเรา ได้กล่าวแก่เราทั้งหลายว่า ‘จงเอาเสบียงอาหารสำหรับการเดินทางพร้อมกับพวกท่าน และไปพบกับท่านเหล่านั้น และกล่าวแก่พวกท่านว่า “เราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพวกท่าน ฉะนั้นบัดนี้ขอท่านทั้งหลายทำพันธสัญญากับพวกเราเถิด”’
9:12 นี่เป็นขนมปังของเราทั้งหลาย ในวันที่พวกเราออกมาหาพวกท่าน เราทั้งหลายเอาออกจากบ้านของพวกเราเมื่อยังร้อน ๆ อยู่เพื่อใช้เป็นอาหารรับประทานตามทางของพวกเรา แต่บัดนี้ ดูเถิด ขนมปังนั้นแห้งและราขึ้นแล้ว
9:13 และถุงหนังที่เคยบรรจุน้ำองุ่นนี้ เมื่อเราทั้งหลายเติมน้ำองุ่นก็ยังใหม่อยู่ และดูเถิด มันขาดออก ทั้งเสื้อผ้ากับรองเท้าของพวกเราก็เก่า เพราะหนทางไกลมาก”
9:14 และคนเหล่านั้นก็รับเสบียงอาหารของพวกเขาบ้าง และไม่ได้ทูลขอคำแนะนำจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์
9:15 และโยชูวาได้กระทำสัญญาสันติภาพกับเขาทั้งหลาย และทำพันธสัญญากับพวกเขา ให้ไว้ชีวิตของเขาทั้งหลาย และพวกประมุขของชุมนุมชนก็สาบานต่อพวกเขา
9:16 และต่อมาเมื่อเขาทั้งหลายได้กระทำพันธสัญญากับพวกเขาล่วงมาได้สามวันแล้ว เขาทั้งหลายก็ได้ยินว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่อยู่ใกล้เคียงกับพวกเขา และคนเหล่านั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย
9:17 และชนชาติอิสราเอลก็ออกเดินไป และในวันที่สามก็มาถึงบรรดานครของเขาทั้งหลาย นครต่าง ๆ ของพวกเขานั้นคือ กิเบโอน เคฟีราห์ เบเอโรท และคีริยาทเยอาริม
9:18 และชนชาติอิสราเอลไม่ได้ฆ่าเขาเหล่านั้น เพราะว่าพวกประมุขของชุมนุมชนได้สาบานต่อพวกเขาในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลแล้ว และบรรดาชุมนุมชนก็บ่นต่อว่าพวกประมุข
9:19 แต่บรรดาประมุขได้กล่าวแก่ชุมนุมชนทั้งปวงว่า “เราทั้งหลายได้สาบานต่อพวกเขาในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ฉะนั้นบัดนี้พวกเราจะแตะต้องเขาเหล่านั้นไม่ได้
9:20 เราทั้งหลายจำต้องกระทำแก่พวกเขาอย่างนี้ คือพวกเราจะให้เขาทั้งหลายมีชีวิตอยู่ เกรงว่าพระพิโรธจะตกลงเหนือเราทั้งหลาย เพราะเหตุคำสาบานซึ่งพวกเราได้สาบานไว้แก่เขาเหล่านั้น”
9:21 และพวกประมุขก็กล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “จงให้เขาทั้งหลายมีชีวิตอยู่เถิด แต่จงให้พวกเขาเป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักน้ำให้บรรดาชุมนุมชน” ตามที่พวกประมุขได้สัญญาไว้กับเขาเหล่านั้นแล้ว
9:22 และโยชูวาได้เรียกคนเหล่านั้นมาและท่านกล่าวแก่พวกเขาว่า “เหตุไฉนเจ้าทั้งหลายจึงหลอกลวงพวกเราโดยกล่าวว่า ‘เราทั้งหลายอยู่ห่างไกลจากพวกท่านมาก’ ในเมื่อเจ้าทั้งหลายอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเรา
9:23 ฉะนั้นบัดนี้ เจ้าทั้งหลายได้ถูกสาปแช่งแล้ว และในพวกเจ้าจะไม่มีใครพ้นจากการเป็นทาส จากการเป็นคนตัดฟืนและจากการเป็นคนตักน้ำสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าของข้าพเจ้า”
9:24 และเขาทั้งหลายตอบโยชูวา และกล่าวว่า “เพราะว่า แท้จริงมีคนบอกเล่าให้บรรดาผู้รับใช้ของท่านทราบว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้บัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ให้มอบแผ่นดินนี้ทั้งหมดแก่ท่านทั้งหลาย และให้ทำลายบรรดาชาวแผ่นดินให้พ้นหน้าพวกท่าน เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายก็วิตกกลัวว่าท่านทั้งหลายจะทำอันตรายแก่ชีวิตของพวกเรา แล้วจึงได้กระทำอย่างนี้
9:25 และดูเถิด บัดนี้เราทั้งหลายอยู่ในกำมือของท่าน จงกระทำแก่พวกเราตามที่ท่านเห็นว่าสมควรและถูกต้องเถิด”
9:26 และท่านได้กระทำเช่นนั้นต่อเขาทั้งหลาย และให้พวกเขารอดพ้นจากมือของชนชาติอิสราเอล เพื่อไม่ให้เขาทั้งหลายประหารชีวิตของพวกเขา
9:27 และในวันนั้นโยชูวาได้กำหนดให้เขาทั้งหลายเป็นคนตัดฟืน และคนตักน้ำสำหรับชุมนุมชน และสำหรับแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์สืบมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งอยู่ในสถานที่ที่พระองค์จะทรงเลือกไว้

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope