กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

พระเจ้าทรงชนะนครเยรีโค
6:1 เวลานี้เมืองเยรีโคถูกปิดไว้เพราะเหตุชนชาติอิสราเอล ไม่มีใครออกไป และไม่มีใครเข้ามาเลย
6:2 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “ดูซิ เราได้มอบเมืองเยรีโคไว้ในมือของเจ้าแล้ว ทั้งกษัตริย์แห่งนครนั้นและบรรดาชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ
6:3 และเจ้าทั้งหลายจงเดินขบวนรอบนคร คือพวกเจ้าทุกคนที่เป็นทหาร และไปรอบนครครั้งหนึ่ง เจ้าจงทำเช่นนี้หกวัน
6:4 และจงให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้เจ็ดคันนำหน้าหีบ และในวันที่เจ็ดนั้นเจ้าทั้งหลายจงเดินรอบนครเจ็ดรอบ และจงให้พวกปุโรหิตเป่าแตรเหล่านั้นไปด้วย
6:5 และต่อมาเมื่อเขาทั้งหลายเป่าเขาแกะตัวผู้เป็นเสียงยาว และเมื่อพวกเจ้าได้ยินเสียงแตรนั้น จงให้ประชากรทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดัง และกำแพงเมืองนั้นก็จะทรุดพังลงราบ และประชากรจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตน”
6:6 และโยชูวาบุตรชายของนูนได้เรียกพวกปุโรหิตมา และกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “จงยกหีบพันธสัญญาขึ้นหามไป และจงให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้เจ็ดคัน เดินนำหน้าหีบของพระเยโฮวาห์”
6:7 และท่านกล่าวแก่ประชากรว่า “ไปเถิด จงเดินรอบนครนั้น และจงให้คนที่ถืออาวุธเดินข้างหน้าหีบของพระเยโฮวาห์”
6:8 และต่อมาเมื่อโยชูวากล่าวแก่ประชากรแล้ว ปุโรหิตเจ็ดคนที่ถือแตรเขาแกะตัวผู้เจ็ดคันก็เดินผ่านไปต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์และเป่าแตรไปด้วย และหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ก็ตามเขาทั้งหลายไป
6:9 และคนที่ถืออาวุธเดินอยู่ข้างหน้าพวกปุโรหิตผู้เป่าแตร และกองระวังหลังก็เดินตามหีบ พวกปุโรหิตนั้นก็เดินไปเรื่อย ๆ และเป่าแตรไปด้วย
6:10 และโยชูวาได้บัญชาประชากรว่า “ท่านทั้งหลายอย่าโห่ร้อง หรือทำเสียงใด ๆ ด้วยเสียงของพวกท่าน ทั้งอย่าให้ถ้อยคำใด ๆ หลุดจากปากของท่านทั้งหลายเลย จนกว่าจะถึงวันที่ข้าพเจ้าบอกให้พวกท่านโห่ร้อง ดังนั้นท่านทั้งหลายจงโห่ร้อง”
6:11 หีบของพระเยโฮวาห์ได้เวียนรอบนครดังนี้แหละ คือเวียนรอบนครหนึ่งรอบ และเขาทั้งหลายกลับเข้าค่าย และพักอาศัยอยู่ในค่ายนั้น
6:12 และโยชูวาตื่นขึ้นแต่เช้า และพวกปุโรหิตก็ยกหีบของพระเยโฮวาห์ขึ้นหาม
6:13 และปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้เจ็ดคัน เดินนำหน้าหีบของพระเยโฮวาห์เรื่อยไปและเป่าแตรไปด้วย และคนที่ถืออาวุธก็เดินอยู่ข้างหน้าเขาทั้งหลาย และกองระวังหลังก็เดินตามหีบของพระเยโฮวาห์ พวกปุโรหิตนั้นก็เดินไปเรื่อย ๆ และเป่าแตรไปด้วย
6:14 และในวันที่สองเขาทั้งหลายก็เดินรอบนครนั้นครั้งหนึ่งและกลับเข้าค่ายอีก พวกเขาทำเช่นนี้อยู่หกวัน
6:15 และต่อมาในวันที่เจ็ดเขาทั้งหลายลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ และเดินขบวนรอบนครอย่างเคยเจ็ดรอบ เฉพาะวันเดียวนั้นพวกเขาได้เดินขบวนรอบนครเจ็ดรอบ
6:16 และต่อมาในรอบที่เจ็ด เมื่อพวกปุโรหิตเป่าแตร โยชูวากล่าวแก่ประชากรว่า “จงโห่ร้องขึ้นเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงมอบนครนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายแล้ว
6:17 และนครนี้จะเป็นที่ถูกสาปแช่งต่อพระเยโฮวาห์ คือนครนี้และสารพัดที่อยู่ในนครนี้ เว้นแต่ราหับหญิงโสเภณีจะรอดชีวิต คือตัวนางกับคนทั้งหลายที่อยู่ในบ้านพร้อมกับนางนั้น เพราะว่านางได้ซ่อนผู้สื่อสารที่พวกเราส่งไป
6:18 และอย่างไรก็ตาม ท่านทั้งหลายจงอยู่ห่างไกลจากสิ่งของที่ถูกสาปแช่งนั้น เกรงว่าเมื่อท่านทั้งหลายจะเก็บสิ่งของที่ถูกสาปแช่งนั้นไว้ ท่านเองจะต้องถูกสาปแช่ง ทั้งจะทำให้ค่ายของคนอิสราเอลเป็นที่ถูกสาปแช่ง และนำความทุกข์ลำบากมาสู่ค่าย
6:19 แต่บรรดาเงินและทองคำ และภาชนะที่ทำด้วยทองเหลืองและเหล็กเป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์ จงนำของเหล่านั้นเข้าไปไว้ในคลังของพระเยโฮวาห์”
6:20 ดังนั้น ประชากรก็โห่ร้องเมื่อพวกปุโรหิตเป่าแตร และต่อมาเมื่อประชากรได้ยินเสียงแตร และประชากรก็โห่ร้องด้วยเสียงดัง กำแพงนั้นก็ทรุดพังลงราบ ประชากรจึงขึ้นไปในนคร ทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนและพวกเขาได้ยึดนครนั้น
6:21 และเขาทั้งหลายก็ทำลายทุกสิ่งที่อยู่ในนครนั้นเสียสิ้นด้วยคมดาบ ทั้งชายและหญิง คนหนุ่มและคนแก่ ทั้งวัวตัวผู้ แกะและลา
6:22 แต่โยชูวาได้พูดกับชายสองคนที่ไปสอดแนมแผ่นดินนั้นว่า “จงเข้าไปในบ้านของหญิงโสเภณี และนำนางออกมา กับสิ่งสารพัดซึ่งนางมีอยู่ ตามที่ท่านทั้งสองได้สาบานแก่นางไว้”
6:23 และชายหนุ่มที่เป็นผู้สอดแนมก็เข้าไปและนำราหับออกมา กับบิดามารดาของนาง และพี่น้องและสิ่งสารพัดซึ่งนางมีอยู่ และเขาทั้งสองนำญาติพี่น้องทั้งหมดของนางออกมา และให้พวกเขาไปพักอาศัยอยู่นอกค่ายของคนอิสราเอล
6:24 และเขาทั้งหลายได้จุดไฟเผานครนั้นเสีย กับสิ่งสารพัดที่อยู่ในนครนั้น เว้นแต่เงิน ทองคำและบรรดาภาชนะที่ทำด้วยทองเหลืองและด้วยเหล็กนั้น พวกเขานำมาไว้ในคลังในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
6:25 และโยชูวาได้ไว้ชีวิตราหับหญิงโสเภณี และครอบครัวบิดาของนาง และสิ่งสารพัดที่นางมีอยู่ และนางก็อาศัยอยู่ในอิสราเอลจนถึงทุกวันนี้ เพราะว่านางได้ซ่อนผู้สื่อสาร ซึ่งโยชูวาส่งไปสอดแนมเมืองเยรีโค
6:26 และในเวลานั้นโยชูวาให้คนทั้งหลายสาบานว่า “ผู้ใดที่ลุกขึ้นและสร้างนครนี้ใหม่คือเมืองเยรีโค ก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ผู้ใดจะวางรากลง เขาผู้นั้นต้องเสียบุตรหัวปีของตน และผู้ใดจะตั้งประตูเมืองขึ้น เขาผู้นั้นต้องเสียบุตรชายสุดท้องของตน”
6:27 ดังนั้น พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับโยชูวา และชื่อเสียงของท่านได้เลื่องลือไปทั่วตลอดแผ่นดิน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope