กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ผู้สืบสายโลหิตของยูดาห์
4:1 บุตรชายทั้งหลายของยูดาห์คือ เปเรศ เฮสโรน คารมี เฮอร์ และโชบาล
4:2 และเรอายาห์บุตรชายของโชบาลให้กำเนิดบุตรชื่อยาหาท และยาหาทให้กำเนิดบุตรทั้งสองชื่ออาหุมัยและลาฮาด คนเหล่านี้เป็นครอบครัวของคนโศราห์
4:3 และคนเหล่านี้มาจากบิดาของเอตาม คือยิสเรเอล อิชมา และอิดบาช และน้องสาวของพวกเขาชื่อฮัสเซเลลโพนี
4:4 และเปนูเอลผู้เป็นบิดาของเกโดร์ และเอเซอร์ผู้เป็นบิดาของหุชาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเฮอร์ บุตรหัวปีของเอฟราธาห์ผู้เป็นบิดาของเบธเลเฮม

ผู้สืบสายโลหิตของอัชฮูร์
4:5 และอัชฮูร์บิดาของเทโคอา มีภรรยาสองคนคือ เฮลาห์และนาอาราห์
4:6 และนาอาราห์คลอดอาหุสซาม เฮเฟอร์ เทเมนี และฮาอาหัชทารีให้แก่เขา คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของนาอาราห์
4:7 และบุตรชายทั้งหลายของเฮลาห์ คือ เศเรท ยาโศอาร์ และเอทนาน
4:8 และฮักโขสให้กำเนิดบุตรชื่ออานูบ โศเบบาห์และบรรดาครอบครัวของอาหารเฮลบุตรชายของฮารูม

ยาเบสและคำอธิษฐานของตน
4:9 และยาเบสเป็นคนน่าเคารพนับถือมากกว่าพี่น้องทั้งหลายของเขา และมารดาของเขาเรียกชื่อของเขาว่า ยาเบส กล่าวว่า “เพราะเราคลอดเขาด้วยความเจ็บปวด”
4:10 และยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่า “โอ ขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ข้าพระองค์เป็นแน่ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้าย เพื่อไม่ให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย” และพระเจ้าทรงโปรดให้แก่เขาตามที่เขาทูลขอ
4:11 และเคลูบพี่ชายของชูอาห์ให้กำเนิดบุตรชื่อเมหิร์ ผู้เป็นบิดาของเอชโทน
4:12 และเอชโทนให้กำเนิดบุตรทั้งหลายชื่อเบธราฟา ปาเสอาห์ และเทหินนาห์ ผู้เป็นบิดาของอิรนาหาช คนเหล่านี้เป็นคนของเรคาห์
4:13 และบุตรชายทั้งสองของเคนัส คือโอทนีเอล และเสไรอาห์ และบุตรชายของโอทนีเอล คือฮาธาท
4:14 และเมโอโนธัยให้กำเนิดบุตรชื่อโอฟราห์ และเสไรอาห์ให้กำเนิดบุตรชื่อโยอาบ ผู้เป็นบิดาของชาวหุบเขาเกหะราชิม เพราะพวกเขาเป็นช่างฝีมือ
4:15 และบุตรชายทั้งหลายของคาเลบผู้เป็นบุตรชายของเยฟุนเนห์คือ อิรู เอลาห์ และนาอัม และบุตรชายของเอลาห์คือเคนัส
4:16 และบุตรชายทั้งหลายของเยฮาลเลเลลคือ ศิฟ ศิฟาห์ ทีรียา และอาสาเรล
4:17 และบุตรชายทั้งหลายของเอสรา คือเยเธอร์ เมเรด เอเฟอร์ และยาโลน และนางได้คลอดบุตรทั้งหลายชื่อมิเรียม ชัมมัย และอิชบาห์ ผู้เป็นบิดาของเอชเทโมอา
4:18 และภรรยาของท่านชื่อเยฮูไดยาห์คลอดยาเรดบิดาของเกโดร์ เฮเบอร์บิดาของโสโค และเยคูธีเอลบิดาของศาโนอาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของบิทิยาห์ธิดาของฟาโรห์ผู้ที่เมเรดได้แต่งงาน
4:19 และบุตรชายทั้งสองของภรรยาของท่านชื่อโฮดียาห์น้องสาวของนาฮัม คือ ผู้เป็นบิดาของเคอีลาห์คนเกเรม และเอชเทโมอาผู้เป็นคนมาอาคาห์
4:20 และบุตรชายทั้งหลายของชิโมนคือ อัมโนน รินนาห์ เบนฮานัน และทิโลน และบุตรชายทั้งสองของอิชอีคือ โศเหท และเบนโซเฮท

ผู้สืบสายโลหิตของเช-ลาห์
4:21 และบุตรชายทั้งหลายของเช-ลาห์ผู้เป็นบุตรชายของยูดาห์ คือ เอร์ บิดาของเลคาห์ ลาอาดาห์บิดาของมาเรชาห์ บรรดาครอบครัวแห่งวงศ์วานของผู้ทำผ้าป่านเนื้อละเอียดแห่งวงศ์วานของอัชเบอา
4:22 โยคิม คนเมืองโคเซบา โยอาช สาราฟผู้ครอบครองในโมอับ และยาชูบิเลเฮม และสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องแต่โบราณกาล
4:23 คนเหล่านี้เป็นช่างหม้อ และเป็นคนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางต้นไม้เล็ก ๆ และรั้วต้นไม้ ที่นั่นเขาอาศัยอยู่กับกษัตริย์รับราชการ

ผู้สืบสายโลหิตและเมืองต่าง ๆ ของสิเมโอน
4:24 และบุตรชายทั้งหลายของสิเมโอนชื่อ เนมูเอล ยามีน ยารีบ เศ-ราห์ และชาอูล
4:25 บุตรชายของชาอูลคือชัลลูม บุตรชายของชัลลูมคือมิบสัม บุตรชายของมิบสัมคือมิชมา
4:26 และบุตรชายทั้งหลายของมิชมาคือ บุตรชายของมิชมาคือฮัมมูเอล บุตรชายของฮัมมูเอลคือศักเกอร์ บุตรชายของศักเกอร์คือชิเมอี
4:27 และชิเมอีมีบุตรชายสิบหกคน และบุตรสาวหกคน แต่พี่น้องของชิเมอีมีบุตรน้อยคน และครอบครัวของพวกเขาไม่ทวีมากขึ้นอย่างกับคนยูดาห์
4:28 และเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ที่เมืองเบเออร์เชบา โมลาดาห์ ฮาซารชูอาล
4:29 บิลฮาห์ เอเซม โทลัด
4:30 เบธูเอล โฮรมาห์ ศิกลาก
4:31 เบธมารคาโบท ฮาซารสูสิม เบธบิรี และที่ชาอาราอิม เหล่านี้เป็นเมืองต่าง ๆ ของพวกเขาจนถึงดาวิดขึ้นครอบครอง
4:32 และชนบทของเขาทั้งหลายคือเอตาม อายิน ริมโมน โทเคน และอาชัน เมืองห้าเมือง
4:33 และบรรดาชนบทของพวกเขาซึ่งอยู่รอบเมืองเหล่านี้ไกลไปจนถึงเมืองบาอัล เหล่านี้เป็นภูมิลำเนาของเขาทั้งหลาย และลำดับวงศ์ตระกูลของพวกเขา
4:34 และเมโชบับ ยัมเลค โยชาห์บุตรชายของอามาซิยาห์
4:35 โยเอล เยฮูบุตรชายของโยชิบียาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเสไรอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอาสิเอล
4:36 เอลีโอนัย ยาอาโคบาห์ เยโชฮายาห์ อาสายาห์ อาดีเอล เยสิมีเอล เบไนยาห์
4:37 ซีซาบุตรชายของชิฟี ผู้เป็นบุตรชายของอาโลน ผู้เป็นบุตรชายของเยดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายของชิมรี ผู้เป็นบุตรชายของเชไมอาห์
4:38 ท่านที่กล่าวชื่อมานี้เป็นเจ้านายในครอบครัวของท่าน และครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายก็เพิ่มขึ้นมากมาย

คนสิเมโอนชนะเกโดร์และคนอามาเลขที่ภูเขาเสอีร์
4:39 และเขาทั้งหลายได้เดินทางไปถึงทางเข้าเมืองเกโดร์ คือถึงข้างทิศตะวันออกของหุบเขา เพื่อหาทุ่งหญ้าให้ฝูงแพะแกะของพวกเขา
4:40 และเขาทั้งหลายได้พบทุ่งหญ้าอุดมดี และแผ่นดินนั้นก็กว้างขวางเงียบและสงบสันติ เพราะแต่ก่อนคนฮามเคยอาศัยอยู่ที่นั่น
4:41 และคนเหล่านี้ซึ่งมีชื่อในสำมะโนครัวได้เข้ามาในสมัยของเฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ และโจมตีเต็นท์ของพวกเขา และที่อยู่อาศัยทั้งหลายที่พบอยู่ที่นั่น และกวาดล้างพวกเขาเสียสิ้นจนถึงทุกวันนี้ และได้อาศัยอยู่ในที่ของเขาทั้งหลาย เพราะที่นั่นมีทุ่งหญ้าสำหรับฝูงแพะแกะของพวกเขา
4:42 และบางคนในพวกเขา คือคนสิเมโอนห้าร้อยคนไปที่ภูเขาเสอีร์ มีพวกประมุขชื่อเป-ลาทียาห์ เนอารียาห์ เรไฟยาห์และอุสซีเอลบุตรชายทั้งหลายของอิชอี
4:43 และพวกเขาได้โจมตีคนอามาเลขที่เหลืออยู่ซึ่งหนีรอดไปแล้ว และเขาทั้งหลายก็อาศัยอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope