กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ซาอูลพ่ายแพ้และถูกฆ่าเสีย (1 ซมอ 31:1-7)
10:1 เวลานั้นคนฟีลิสเตียก็ต่อสู้กับคนอิสราเอล และคนอิสราเอลก็หนีไปต่อหน้าคนฟีลิสเตีย และล้มตายอยู่บนภูเขากิลโบอา
10:2 และคนฟีลิสเตียก็ไล่ติดตามซาอูลกับพวกราชโอรสของพระองค์ และคนฟีลิสเตียได้ฆ่าโยนาธาน อาบีนาดับ และมัลคีชูวาเหล่าราชโอรสของซาอูลเสีย
10:3 และการสู้รบอย่างดุเดือดก็ประชิดซาอูลเข้าไป และพวกนักธนูได้ยิงพระองค์ และพวกเขาทำให้พระองค์บาดเจ็บ
10:4 แล้วซาอูลตรัสกับผู้ถือเครื่องอาวุธของพระองค์ว่า “จงชักดาบของเจ้าออก และแทงเราให้ทะลุเถิด เกรงว่าคนที่มิได้เข้าสุหนัตเหล่านี้จะเข้ามา และย่ำยีเรา” แต่ผู้ถือเครื่องอาวุธของพระองค์ไม่ยอมกระทำตาม เพราะเขากลัวมาก ฉะนั้นซาอูลจึงเอาดาบมาเล่มหนึ่งและล้มทับดาบนั้น
10:5 และเมื่อผู้ถือเครื่องอาวุธของพระองค์เห็นว่าซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว เขาก็ล้มทับดาบเหมือนกันและตายเสีย
10:6 ดังนั้น ซาอูลก็สิ้นพระชนม์ และราชโอรสทั้งสามคนของพระองค์ และราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์ก็ตายด้วยกัน
10:7 และเมื่อบรรดาคนอิสราเอลซึ่งอยู่ในหุบเขาเห็นว่าคนอิสราเอลหนีไป และเห็นว่าซาอูลกับพวกราชโอรสของพระองค์สิ้นชีพแล้ว เขาทั้งหลายจึงทิ้งนครต่าง ๆ ของพวกเขาเสียและหลบหนีไป และคนฟีลิสเตียลงมาและอาศัยอยู่ในนครเหล่านั้น

คนฟีลิสเตียฉลองการสิ้นพระชนม์ของซาอูล (1 ซมอ 31:8-13)
10:8 และต่อมาในวันรุ่งขึ้น เมื่อคนฟีลิสเตียมาปลดเอาเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่า พวกเขาก็พบพระศพของซาอูลและของพวกราชโอรสของพระองค์อยู่บนภูเขากิลโบอา
10:9 และเมื่อเขาทั้งหลายได้ถอดเครื่องทรงของพระองค์ออก พวกเขาก็เอาพระเศียรและเครื่องอาวุธของพระองค์ไป และส่งผู้สื่อสารออกไปทั่วแผ่นดินของคนฟีลิสเตีย เพื่อประกาศข่าวดีต่อบรรดารูปเคารพของพวกเขาและต่อประชาชน
10:10 และเขาทั้งหลายเอาเครื่องอาวุธของพระองค์บรรจุไว้ในวิหารแห่งพระทั้งหลายของพวกเขา และเอาพระเศียรของพระองค์มัดไว้ในวิหารของพระดาโกน
10:11 และเมื่อบรรดาชาวเมืองยาเบชกิเลอาดได้ยินเรื่องทั้งสิ้นที่คนฟีลิสเตียได้กระทำต่อซาอูล
10:12 เขาทั้งหลายก็ลุกขึ้น คือชายที่กล้าหาญทุกคน และปลดพระศพของซาอูลและศพของเหล่าราชโอรสของพระองค์ และนำพวกเขามาที่เมืองยาเบช และฝังอัฐิของพวกเขาไว้ใต้ต้นโอ๊กในยาเบช และอดอาหารเจ็ดวัน

ความบาปของซาอูลทำให้พระองค์เสียราชอาณาจักร
10:13 ดังนั้น ซาอูลได้สิ้นพระชนม์เพราะเหตุความละเมิดของพระองค์ซึ่งพระองค์กระทำต่อพระเยโฮวาห์ คือต่อพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ไม่ได้รักษาไว้ และเพราะเหตุได้ขอคำปรึกษาจากคนทรง เพื่อไต่ถามจากวิญญาณของคนทรงนั้น
10:14 และไม่ได้ทูลถามพระเยโฮวาห์ ดังนั้นพระเยโฮวาห์จึงทรงสังหารพระองค์เสีย และทรงยกราชอาณาจักรให้แก่ดาวิดบุตรชายของเจสซี

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope