กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

บุตรชายและหัวหน้าเผ่าของเบนยามิน
8:1 บัดนี้ เบนยามินให้กำเนิดเบลาบุตรหัวปีของเขา อัชเบลคนที่สอง อาหะราห์คนที่สาม
8:2 โนฮาห์คนที่สี่ ราฟาคนที่ห้า
8:3 และบุตรชายทั้งหลายของเบลาคือ อัดดาห์ เกรา อาบีฮูด
8:4 อาบีชูวา นาอามาน อาโหอาห์
8:5 เกรา เชฟูฟาน และหุราม
8:6 และคนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเอฮูด เขาทั้งหลายเป็นหัวหน้าแห่งบรรพบุรุษของชาวเมืองเกบา และเขาทั้งหลายกวาดพวกเขาไปเป็นเชลยยังเมืองมานาฮาท
8:7 และนาอามาน อาหิยาห์ และเกรา เขากวาดพวกเขาไปเป็นเชลย และเขาให้กำเนิดอุสซาห์ และอาหิฮูด
8:8 และชาหะราอิมให้กำเนิดบุตรทั้งหลายในแผ่นดินแห่งโมอับ หลังจากที่เขาได้ไล่พวกเขาไปแล้ว หุชิมและบาอาราเป็นภรรยาของเขา
8:9 และเขาให้กำเนิดบุตรทั้งหลายกับโฮเดชภรรยาของเขาคือ โยบับ ศิเบีย เมชา มัลคาม
8:10 เยอูส สาเคีย และมิรมาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเขา เป็นหัวหน้าแห่งบรรพบุรุษเหล่านั้น
8:11 และเขาให้กำเนิดบุตรทั้งหลายกับหุชิมคือ อาบีทูบ และเอลปาอัล
8:12 บุตรชายทั้งหลายของเอลปาอัลคือ เอเบอร์ มิชอัม และเชเมด ผู้สร้างเมืองโอโน และเมืองโลดพร้อมกับบรรดาเมืองของนครเหล่านั้น
8:13 เบรียาห์และเชมาด้วย ผู้เป็นหัวหน้าแห่งบรรพบุรุษของชาวเมืองอัยยาโลน ผู้ซึ่งขับไล่ชาวเมืองกัทไปเสียนั้น
8:14 และอาหิโย ชาชัก เยรีโมท
8:15 เศบาดิยาห์ อาราด เอเดอร์
8:16 มีคาเอล อิชปาห์ และโยฮา เป็นบุตรชายทั้งหลายของเบรียาห์
8:17 และเศบาดิยาห์ เมชุลลาม ฮิสคี เฮเบอร์
8:18 อิชเมรัย ยิสลิยาห์และโยบับ เป็นบุตรชายทั้งหลายของเอลปาอัล
8:19 และยาคิม ศิครี ศับดี
8:20 เอลีเยนัย ศิลเลธัย เอลีเอล
8:21 อาดายาห์ เบไรอาห์ และชิมราท เป็นบุตรชายทั้งหลายของชิเมอี
8:22 และอิชปาน เอเบอร์ เอลีเอล
8:23 อับโดน ศิครี ฮานัน
8:24 ฮานันยาห์ เอลาม อันโธธียาห์
8:25 อิฟไดยาห์ และเปนูเอล เป็นบุตรชายทั้งหลายของชาชัก
8:26 และชัมเชรัย เชหะรียาห์ อาธาลิยาห์
8:27 ยาอาเรชียาห์ เอลียาห์ และศิครี เป็นบุตรชายทั้งหลายของเยโรฮัม
8:28 คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา เป็นชั้นหัวหน้า คนเหล่านี้อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม
8:29 และที่กิเบโอน บิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ที่นั่น และภรรยาของท่านชื่อมาอาคาห์
8:30 และบุตรชายหัวปีของท่านคืออับโดน และศูร์ คีช บาอัล นาดับ
8:31 เกโดร์ อาหิโย และเศเคอร์
8:32 และมิกโลทให้กำเนิดชิเมอาห์ และคนเหล่านี้อาศัยอยู่กับพี่น้องของเขาทั้งหลายในกรุงเยรูซาเล็มด้วย คืออาศัยอยู่ตรงหน้าพวกเขา

ผู้สืบสายโลหิตของซาอูล
8:33 และเนอร์ให้กำเนิดคีช และคีชให้กำเนิดซาอูล และซาอูลให้กำเนิดโยนาธาน มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอชบาอัล
8:34 และบุตรชายของโยนาธานคือ เมริบบาอัล และเมริบบาอัลให้กำเนิดมีคาห์
8:35 และบุตรชายทั้งหลายของมีคาห์คือ ปีโธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส
8:36 และอาหัสให้กำเนิดเยโฮอัดดาห์ และเยโฮอัดดาห์ให้กำเนิดอาเลเมท อัสมาเวทและศิมรี และศิมรีให้กำเนิดโมซา
8:37 และโมซาให้กำเนิดบิเนอา บุตรชายของบิเนอาคือราฟา บุตรชายของราฟาคือเอเลอาสาห์ บุตรชายของเอเลอาสาห์คืออาเซล
8:38 และอาเซลมีบุตรชายหกคน ชื่อของคนเหล่านี้คือ อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานัน ทั้งหมดเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอาเซล
8:39 และบุตรชายทั้งหลายของเอเชกน้องชายของเขาคือ อุลามบุตรหัวปีของเขา เยฮูชคนที่สอง และเอลีเฟเลทคนที่สาม
8:40 และบุตรชายทั้งหลายของอุลามเป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ เป็นนักธนู และมีลูกหลานหลายคน เป็นจำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน คนเหล่านี้ทั้งสิ้นเป็นลูกหลานของเบนยามิน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope