กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ภัยพิบัติจากฝูงกบ
8:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงไปเฝ้าฟาโรห์ และบอกเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า “จงปล่อยประชากรของเราเพื่อพวกเขาจะได้ไปปรนนิบัติเรา
8:2 และถ้าเจ้าปฏิเสธไม่ยอมให้พวกเขาไป ดูเถิด เราจะให้ฝูงกบขึ้นมาโจมตีทั่วเขตแดนของเจ้า
8:3 และฝูงกบจะออกมาจากแม่น้ำมากอย่างล้นเหลือ ซึ่งจะขึ้นมาและเข้าไปอยู่ในวัง ในห้องนอน และบนที่นอนของเจ้า ในบ้านข้าราชการของเจ้า ตามตัวพลเมือง ในเตาอบและในอ่างขยำแป้งของเจ้า
8:4 และฝูงกบนั้นจะขึ้นมาที่ตัวเจ้า ทั้งที่ตัวพลเมืองของเจ้า และที่ตัวข้าราชการทั้งปวงของเจ้า”’”
8:5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงบอกอาโรนว่า ‘ให้เหยียดมือที่ถือไม้เท้าของท่านออกเหนือแม่น้ำทั้งหลาย เหนือบรรดาลำคลอง และเหนือบรรดาบึง และทำให้เกิดฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินแห่งอียิปต์’”
8:6 และอาโรนได้เหยียดมือของท่านออกเหนือน้ำทั้งหลายแห่งอียิปต์ และฝูงกบก็ขึ้นมาและปกคลุมแผ่นดินแห่งอียิปต์
8:7 และพวกนักแสดงกลก็กระทำได้เหมือนกันโดยอาศัยเล่ห์กลของพวกเขา และทำให้ฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินแห่งอียิปต์
8:8 แล้วฟาโรห์จึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมา และตรัสว่า “จงทูลวิงวอนพระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์จะทรงบันดาลให้ฝูงกบไปเสียจากเรา และจากพลเมืองของเรา และเราจะยอมปล่อยให้ประชากรเหล่านั้นไป เพื่อพวกเขาจะถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์”
8:9 และโมเสสได้ทูลฟาโรห์ว่า “ข้าพระองค์ได้รับเกียรติมาก เวลาใดที่ข้าพระองค์ควรวิงวอนเพื่อพระองค์ และเพื่อข้าราชการและพลเมืองของพระองค์ เพื่อให้ทรงทำลายฝูงกบไปเสียจากพระองค์และราชสำนักของพระองค์ เพื่อให้ฝูงกบอยู่ในแม่น้ำเท่านั้น”
8:10 และพระองค์ตรัสว่า “พรุ่งนี้” และโมเสสได้ทูลว่า “ให้เป็นไปตามคำตรัสของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทราบว่าไม่มีผู้ใดเหมือนพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย
8:11 และฝูงกบจะไปจากพระองค์ จากราชสำนัก จากข้าราชการและพลเมืองของพระองค์ ฝูงกบจะเหลืออยู่เฉพาะแต่ในแม่น้ำเท่านั้น”

ฝูงกบตายในแผ่นดินอียิปต์
8:12 และโมเสสกับอาโรนทูลลาไปจากฟาโรห์ และโมเสสร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์เรื่องฝูงกบที่พระองค์ได้ทรงใช้มาต่อสู้กับฟาโรห์
8:13 และพระเยโฮวาห์ทรงกระทำตามคำทูลขอของโมเสส และฝูงกบเหล่านั้นก็ตายเกลื่อนบ้านทั้งหลาย หมู่บ้านต่าง ๆ และบรรดาทุ่งนา
8:14 และพวกเขาก็เก็บซากกบไว้เป็นกอง ๆ และแผ่นดินก็เหม็นตลบไป
8:15 แต่เมื่อฟาโรห์ทรงเห็นว่าความเดือดร้อนบรรเทาลงแล้ว พระองค์ก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้าง และไม่ยอมฟังท่านทั้งสอง เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว

ภัยพิบัติจากเหา
8:16 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสว่า “จงบอกอาโรนว่า ‘จงเหยียดไม้เท้าของท่านออกและตีฝุ่นแห่งแผ่นดินให้ฝุ่นดินนั้นกลายเป็นเหาทั่วทั้งแผ่นดินแห่งอียิปต์’”
8:17 และท่านทั้งสองก็กระทำตาม ด้วยว่าอาโรนเหยียดมือออกยกไม้เท้าของท่านและตีฝุ่นแห่งแผ่นดิน และฝุ่นดินก็กลายเป็นเหามาอยู่บนมนุษย์และสัตว์ ฝุ่นดินทั้งหมดกลายเป็นเหาทั่วทั้งแผ่นดินแห่งอียิปต์
8:18 และพวกนักแสดงกลก็พยายามใช้เล่ห์กลของพวกเขา เพื่อทำให้เกิดเหา แต่พวกเขาก็ทำไม่ได้ ดังนั้นเหาพากันมาอยู่บนมนุษย์และสัตว์ทั้งปวง
8:19 และพวกนักแสดงกลได้ทูลฟาโรห์ว่า “นี่เป็นนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า” และฟาโรห์มีพระทัยแข็งกระด้าง และพระองค์หาฟังท่านทั้งสองไม่ เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว

ภัยพิบัติจากฝูงแมลง
8:20 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงลุกขึ้นแต่เช้าและไปยืนต่อหน้าฟาโรห์ ดูเถิด เขากำลังไปที่น้ำ และบอกแก่เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า “จงปล่อยประชากรของเราเพื่อพวกเขาจะไปปรนนิบัติเรา
8:21 ถ้าแม้เจ้าไม่ปล่อยประชากรของเราไป ดูเถิด เราจะส่งฝูงแมลงมาไต่ตอมเจ้า ไต่ตอมข้าราชการและพลเมืองของเจ้า และเข้าไปในบรรดาราชสำนักของเจ้า บ้านเรือนทั้งหลายของคนอียิปต์จะเต็มไปด้วยฝูงแมลง และทั้งพื้นดินที่เขาอยู่นั้นด้วย
8:22 และในวันนั้นเราจะแยกแผ่นดินแห่งโกเชน ที่ประชากรของเราอาศัยอยู่นั้นออก เพื่อจะไม่มีฝูงแมลงอยู่ที่นั่น เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ สถิตอยู่ท่ามกลางแผ่นดินโลก
8:23 และเราจะแบ่งเขตแดนในระหว่างประชากรของเรากับพลเมืองของเจ้า หมายสำคัญนี้จะบังเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้”’”
8:24 และพระเยโฮวาห์ก็ทรงกระทำดังนั้น และแมลงฝูงใหญ่ยิ่งนักเข้าไปในพระราชวังของฟาโรห์ ในบ้านเรือนทั้งหลายของข้าราชการของพระองค์ และเข้าไปทั่วแผ่นดินแห่งอียิปต์ แผ่นดินได้รับความเสียหายเพราะเหตุฝูงแมลงนั้น
8:25 และฟาโรห์ได้ตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมา และตรัสว่า “เจ้าทั้งหลายจงไปถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของพวกเจ้าในเขตแผ่นดินนี้”
8:26 และโมเสสทูลว่า “การกระทำเช่นนั้นหาควรไม่ เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายจะถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับคนอียิปต์ ดูเถิด ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถวายเครื่องบูชาซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับคนอียิปต์ต่อหน้าต่อตาพวกเขา และพวกเขาจะไม่เอาก้อนหินขว้างข้าพระองค์ทั้งหลายหรอกหรือ
8:27 ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารสักสามวัน และถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ ตามที่พระองค์จะทรงบัญชาพวกข้าพระองค์”

ฟาโรห์ยอมปล่อยคนอิสราเอลและฝูงแมลงไปจากอียิปต์
8:28 และฟาโรห์ตรัสว่า “เราจะปล่อยพวกเจ้าไป เพื่อพวกเจ้าจะได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลายในถิ่นทุรกันดาร เพียงแต่พวกเจ้าอย่าไปไกลนัก จงทูลวิงวอนเพื่อเรา”
8:29 และโมเสสได้ทูลว่า “ดูเถิด พอข้าพระองค์ทูลลาพระองค์ไป และข้าพระองค์จะทูลวิงวอนพระเยโฮวาห์ ขอให้ฝูงแมลงไปเสียจากฟาโรห์ จากข้าราชการของพระองค์และจากพลเมืองของพระองค์ในเวลาพรุ่งนี้ แต่ขอฟาโรห์อย่าทรงกลับคำอีก โดยไม่ยอมปล่อยประชากรให้ไปถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์”
8:30 และโมเสสทูลลาฟาโรห์ไป และได้ทูลวิงวอนต่อพระเยโฮวาห์
8:31 และพระเยโฮวาห์ทรงกระทำตามคำทูลขอของโมเสส และพระองค์ทรงให้ฝูงแมลงไปเสียจากฟาโรห์ จากข้าราชการของพระองค์และจากพลเมืองของพระองค์ ไม่ได้เหลืออยู่สักตัวเดียว
8:32 และฟาโรห์ก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้างในคราวนี้อีก ทั้งไม่ได้ทรงปล่อยประชากรนั้นไป

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope