กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ช่างที่เต็มด้วยพระวิญญาณได้สร้างพลับพลาและเครื่องใช้ในพลับพลานั้น
31:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
31:2 “จงดู เราได้เรียกเบซาเลลตามชื่อ ผู้เป็นบุตรชายของอุรี ผู้เป็นบุตรชายของเฮอร์ของเผ่ายูดาห์
31:3 และเราได้ให้เขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ในสติปัญญา ในความเข้าใจและในความรู้ และในงานแห่งฝีมือช่างทุกอย่าง
31:4 เพื่อจะได้คิดออกแบบอย่างประณีต เพื่อทำงานในเครื่องทองคำ ในเครื่องเงิน และในเครื่องทองเหลือง
31:5 และในการเจียระไนพลอยต่าง ๆ สำหรับฝังไว้ และในการแกะสลักไม้ เพื่อทำงานแห่งฝีมือช่างทุกอย่าง
31:6 และดูเถิด คือเราเอง เราได้ให้ผู้ช่วยคนหนึ่งแก่เขา คือโอโฮลีอับ บุตรชายของอาหิสะมัคของเผ่าดาน และสำหรับคนทั้งปวงผู้เฉลียวฉลาดเราได้ประทานให้เขามีจิตใจเต็มด้วยสติปัญญา เพื่อพวกเขาจะได้ทำสิ่งสารพัดซึ่งเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้น
31:7 พลับพลาแห่งชุมนุมชน หีบพระโอวาทและพระที่นั่งกรุณา ซึ่งอยู่บนหีบพระโอวาทนั้น และเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับพลับพลา
31:8 และโต๊ะกับเครื่องใช้ประจำโต๊ะ คันประทีปบริสุทธิ์กับบรรดาเครื่องใช้ประจำคันประทีป และแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม
31:9 และแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชากับบรรดาเครื่องใช้ประจำแท่นบูชา ทั้งอ่างกับพานรองอ่างนั้น
31:10 และเสื้อยศแห่งการปรนนิบัติ และเครื่องยศบริสุทธิ์สำหรับอาโรนผู้เป็นปุโรหิต และเครื่องยศของบุตรชายทั้งหลายของเขา เพื่อจะใช้ในการปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิต
31:11 และน้ำมันเจิมกับเครื่องหอมสำหรับสถานที่บริสุทธิ์ ตามที่เราบัญชาเจ้านั้น ให้เขาทั้งหลายกระทำตามทุกประการ”

วันสะบาโตเป็นหมายสำคัญแห่งพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับคนอิสราเอล
31:12 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
31:13 “เจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลด้วยว่า แท้จริง เจ้าทั้งหลายจะต้องรักษาวันสะบาโตของเราไว้ เพราะนี่เป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าทั้งหลายตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า เพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ผู้ได้ชำระพวกเจ้าให้บริสุทธิ์
31:14 ดังนั้น เจ้าทั้งหลายจะต้องถือรักษาวันสะบาโตไว้ เพราะเป็นวันบริสุทธิ์สำหรับพวกเจ้า ทุกคนที่กระทำให้วันนั้นเป็นมลทินจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน เพราะผู้ใดก็ตามทำการงานใด ๆ ในวันนั้น ผู้นั้นจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของเขา
31:15 จงทำงานในกำหนดหกวัน แต่ในวันที่เจ็ดเป็นวันสะบาโตแห่งการพักสงบ เป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ ผู้ใดก็ตามทำการงานใด ๆ ในวันสะบาโต ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน
31:16 ดังนั้น ชนชาติอิสราเอลจะต้องถือรักษาวันสะบาโตไว้ เพื่อถือวันสะบาโตตลอดชั่วอายุของพวกเขาเป็นพันธสัญญาเนืองนิตย์
31:17 วันสะบาโตนั้นเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับชนชาติอิสราเอลเป็นนิตย์ เพราะในหกวันพระเยโฮวาห์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก และในวันที่เจ็ดพระองค์ได้ทรงหยุดพักสงบ และได้ทรงชื่นพระทัย’”
31:18 และเมื่อพระองค์ตรัสกับโมเสสบนภูเขาซีนายเสร็จแล้ว พระองค์ได้ประทานแผ่นพระโอวาทสองแผ่นให้แก่ท่าน เป็นแผ่นศิลาจารึกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope