กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

เยโธรมาเยี่ยมโมเสส
18:1 เมื่อเยโธร ปุโรหิตแห่งมีเดียน พ่อตาของโมเสส ได้ยินถึงกิจการทั้งหลายที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อโมเสส และเพื่ออิสราเอลประชากรของพระองค์ และได้ยินว่าพระเยโฮวาห์ทรงนำอิสราเอลออกจากอียิปต์
18:2 ดังนั้นเยโธร พ่อตาของโมเสส จึงพาศิปโปราห์ ภรรยาของโมเสส หลังจากท่านได้ส่งนางกลับไปแต่คราวก่อนนั้น
18:3 และบุตรชายทั้งสองคนของนาง ซึ่งชื่อของคนหนึ่งคือเกอร์โชม เพราะท่านพูดว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนต่างชาติอาศัยอยู่ต่างประเทศ”
18:4 และชื่อของอีกคนหนึ่งคือเอลีเอเซอร์ เพราะท่านพูดว่า “พระเจ้าของบิดาข้าพเจ้าเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้า และทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากดาบของฟาโรห์”
18:5 และเยโธร พ่อตาของโมเสส พาภรรยาและบุตรชายทั้งสองคนของท่านมาหาโมเสสในถิ่นทุรกันดาร ที่ท่านตั้งค่ายอยู่ที่ภูเขาของพระเจ้า
18:6 และท่านขอให้รายงานโมเสสว่า “เราคือเยโธร พ่อตาของท่าน มาหาท่าน พร้อมกับภรรยากับบุตรชายทั้งสองของนางด้วย”
18:7 และโมเสสออกไปพบพ่อตาของท่าน และก้มคำนับและจุบท่าน และท่านทั้งสองไต่ถามถึงทุกข์สุขซึ่งกันและกัน และท่านทั้งสองก็เข้าไปในเต็นท์
18:8 และโมเสสเล่าให้พ่อตาของท่านฟังถึงเหตุการณ์ทุกประการซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทำแก่ฟาโรห์ และแก่คนอียิปต์ทั้งปวงเพราะทรงเห็นแก่คนอิสราเอล ทั้งความทุกข์ยากลำบากทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นแก่พวกเขาในระหว่างทาง และพระเยโฮวาห์ได้ทรงช่วยพวกเขาให้รอดพ้นอย่างไร
18:9 และเยโธรก็มีความปีติยินดีเนื่องด้วยพระกรุณาทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำต่อคนอิสราเอล ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงช่วยให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนอียิปต์
18:10 และเยโธรพูดว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ผู้ทรงช่วยท่านทั้งหลายให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนอียิปต์ และจากหัตถ์ของฟาโรห์ ผู้ทรงช่วยประชากรให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนอียิปต์
18:11 บัดนี้เราทราบแล้วว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นใหญ่กว่าพระทั้งปวง เพราะในกิจการต่าง ๆ ที่พระเหล่านั้นได้กระทำอย่างทะนงตัว พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพระเหล่านั้น”
18:12 และเยโธร พ่อตาของโมเสส ก็นำเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาถวายแด่พระเจ้า และอาโรนกับบรรดาผู้อาวุโสแห่งอิสราเอลมารับประทานอาหารกับพ่อตาของโมเสสต่อพระพักตร์ของพระเจ้า
18:13 และต่อมาในวันรุ่งขึ้น โมเสสนั่งตัดสินความให้ประชากร และประชากรก็ยืนห้อมล้อมโมเสสตั้งแต่เช้าจนเย็น
18:14 และเมื่อพ่อตาของโมเสสเห็นงานทั้งปวงที่โมเสสกระทำเพื่อประชากรนั้น ท่านจึงพูดว่า “นี่ท่านใช้วิธีอะไรปฏิบัติกับประชากรเล่า เหตุไรท่านจึงนั่งตัดสินความอยู่แต่ผู้เดียว และประชากรทั้งปวงก็ยืนห้อมล้อมท่านตั้งแต่เช้าจนเย็น”
18:15 และโมเสสได้พูดกับพ่อตาของตนว่า “เพราะประชากรมาหาข้าพเจ้า เพื่อขอให้ทูลถามพระเจ้า
18:16 เมื่อพวกเขามีข้อโต้เถียงกันใด ๆ พวกเขาก็มาหาข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตัดสินความระหว่างเขาทั้งสองฝ่าย และข้าพเจ้าสอนพวกเขาให้รู้จักกฎเกณฑ์ทั้งหลายของพระเจ้าและพระราชบัญญัติต่าง ๆ ของพระองค์”
18:17 และพ่อตาของโมเสสได้พูดกับท่านว่า “วิธีการที่ท่านกระทำอย่างนี้ยังไม่ดี
18:18 ท่านจะอ่อนระอาใจเป็นแน่ ทั้งท่านและประชากรที่อยู่กับท่าน เพราะวิธีการนี้เหลือกำลังของท่าน ท่านไม่สามารถที่จะกระทำแต่ผู้เดียวได้
18:19 บัดนี้ ขอตั้งใจฟังเสียงของเราบ้าง เราจะให้คำแนะนำแก่ท่าน และพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับท่าน ท่านจงเป็นผู้แทนของประชากรต่อพระเจ้า เพื่อท่านจะนำความเหล่านั้นกราบทูลพระเจ้า
18:20 และท่านจงสอนพวกเขาให้รู้จักกฎทั้งหลายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ และจงแสดงให้พวกเขารู้จักทางที่พวกเขาต้องดำเนินชีวิตและกิจการต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องกระทำ
18:21 ยิ่งกว่านั้น ท่านจงเลือกคนที่มีความสามารถจากพวกประชากร คือคนที่เกรงกลัวพระเจ้า ไว้ใจได้และเกลียดสินบน และแต่งตั้งคนอย่างนี้ไว้เหนือประชากร เป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้าง และเป็นผู้ปกครองคนร้อยคนบ้าง เป็นผู้ปกครองคนห้าสิบคนบ้าง และเป็นผู้ปกครองคนสิบคนบ้าง
18:22 และให้พวกเขาตัดสินความของประชากรอยู่เสมอ และต่อมาบรรดาคดีใหญ่ ๆ ก็ให้พวกเขานำมาแจ้งต่อท่าน แต่บรรดาคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้พวกเขาตัดสินเอง ดังนั้น การงานของท่านจะเบาลง และพวกเขาจะแบกภาระร่วมกับท่าน
18:23 ถ้าท่านทำดังนี้และพระเจ้าทรงบัญชาท่านแล้ว ดังนั้น ท่านก็จะสามารถทนอยู่ได้ และประชากรทั้งปวงนี้ก็จะไปยังที่อาศัยของพวกเขาด้วยความสงบสุข”
18:24 ดังนั้น โมเสสก็ตั้งใจฟังเสียงของพ่อตาของตน และทำตามที่ท่านบอกกล่าวทุกประการ
18:25 และโมเสสได้เลือกคนที่มีความสามารถจากคนอิสราเอลทั้งปวง และตั้งพวกเขาให้เป็นหัวหน้าประชากร เป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้าง เป็นผู้ปกครองคนร้อยคนบ้าง เป็นผู้ปกครองคนห้าสิบคนบ้าง และเป็นผู้ปกครองคนสิบคนบ้าง
18:26 และคนเหล่านั้นตัดสินความของประชากรอยู่เสมอ บรรดาคดียาก ๆ พวกเขานำไปแจ้งต่อโมเสส แต่บรรดาคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ พวกเขาตัดสินเอง
18:27 และโมเสสส่งพ่อตาของตนกลับไป และท่านก็กลับไปยังแผ่นดินของตนเอง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope