กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

พระเจ้าจะไม่ดำเนินไปท่ามกลางคนอิสราเอล พลับพลาถูกย้ายไปนอกค่าย
33:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ไปเถิด จงยกไปจากที่นี่ เจ้ากับประชากรซึ่งเจ้านำออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ ไปยังแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบว่า ‘เราจะให้แผ่นดินนี้แก่เชื้อสายของเจ้า’
33:2 และเราจะส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่งนำหน้าเจ้าไป และเราจะขับไล่คนคานาอัน คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ คนเยบุส ออกไปเสีย
33:3 จงนำไปถึงแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ ด้วยว่าเราจะไม่ขึ้นไปท่ามกลางพวกเจ้า เกรงว่าเราจะทำลายพวกเจ้าเสียระหว่างทาง เพราะว่าเจ้าเป็นชนชาติดื้อรั้นคอแข็ง”
33:4 และเมื่อประชากรได้ยินข่าวร้ายนั้น พวกเขามีความโศกเศร้า และไม่มีผู้ใดใส่เครื่องประดับของตนเลย
33:5 เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสแล้วว่า “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ‘เจ้าทั้งหลายเป็นชนชาติดื้อรั้นคอแข็ง เราจะขึ้นไปท่ามกลางเจ้าได้เพียงครู่เดียวแล้วทำลายเจ้าเสีย ฉะนั้นบัดนี้ จงถอดเครื่องประดับของตนออกเสีย เพื่อเราจะรู้ว่าควรจะกระทำอะไรกับเจ้า’”
33:6 และชนชาติอิสราเอลได้ถอดเครื่องประดับของตนออกเสียที่แถบภูเขาโฮเรบ
33:7 และโมเสสได้เอาพลับพลาไปแล้วตั้งไว้ข้างนอกค่าย คือห่างไกลจากค่าย และเรียกว่าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และต่อมาทุกคนซึ่งปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ก็ออกไปยังพลับพลาแห่งชุมนุมชน ซึ่งอยู่ข้างนอกค่าย
33:8 และต่อมา เมื่อโมเสสออกไปยังพลับพลานั้น ประชากรทั้งปวงก็ลุกขึ้นและยืนอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตน และมองดูโมเสสจนท่านเข้าไปในพลับพลา
33:9 และต่อมา ครั้นโมเสสเข้าไปในพลับพลาแล้ว เสาเมฆก็ลอยลงมาและตั้งอยู่ที่ประตูพลับพลา และพระเยโฮวาห์ก็ตรัสกับโมเสส
33:10 และประชากรทั้งปวงได้เห็นเสาเมฆนั้นตั้งอยู่ที่ประตูพลับพลา ประชากรทั้งปวงก็ลุกขึ้นยืนและนมัสการอยู่ ณ ที่ประตูเต็นท์ของตนทุกคน
33:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสหน้าต่อหน้า เหมือนคนสนทนากับมิตรสหายของตน และท่านก็กลับไปยังค่ายอีก แต่โยชูวาผู้รับใช้ของท่าน ซึ่งเป็นคนหนุ่ม ผู้เป็นบุตรชายของนูน ไม่ได้ออกไปจากพลับพลา

โมเสสอ้อนวอนขอให้พระเจ้าดำเนินไปท่ามกลางคนอิสราเอล
33:12 และโมเสสกราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ดูเถิด พระองค์ได้ตรัสกับข้าพระองค์แล้วว่า ‘จงนำประชากรนี้ขึ้นไป’ และพระองค์ไม่ได้แจ้งให้ข้าพระองค์ทราบว่า จะส่งผู้ใดขึ้นไปกับข้าพระองค์ ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสแล้วว่า ‘เรารู้จักเจ้าตามชื่อของเจ้า และเจ้าก็ได้รับความกรุณาในสายตาของเราด้วย’
33:13 ฉะนั้นบัดนี้ ข้าพระองค์ทูลอ้อนวอนต่อพระองค์ ถ้าข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์แล้ว ขอโปรดสำแดงพระมรรคาของพระองค์ให้ข้าพระองค์เห็นในเวลานี้ เพื่อข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ และขอทรงถือว่าชนชาตินี้เป็นประชากรของพระองค์”
33:14 และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไปกับเจ้า และเราจะให้เจ้าได้หยุดพัก”
33:15 และท่านกราบทูลพระองค์ว่า “ถ้าพระองค์ไม่ได้เสด็จไปกับข้าพระองค์ ก็ขออย่านำพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลย
33:16 ฉะนั้น ทำอย่างไรเพื่อจะทราบได้ ณ ที่นี้ว่า ข้าพระองค์และประชากรของพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์แล้ว ก็ต่อเมื่อพระองค์เสด็จไปพร้อมกับพวกข้าพระองค์ด้วยมิใช่หรือ ดังนี้แหละ ข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งข้าพระองค์และประชากรของพระองค์จึงจะได้ถูกแยกออกจากชนชาติทั้งปวงที่อยู่บนพื้นแผ่นดินโลก”
33:17 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เราจะกระทำสิ่งที่เจ้าได้พูดไว้แล้วด้วย เพราะว่าเจ้าได้รับความกรุณาในสายตาของเราแล้ว และเรารู้จักเจ้าตามชื่อของเจ้า”
33:18 และท่านกราบทูลว่า “ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอทรงโปรดสำแดงสง่าราศีของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด”
33:19 และพระองค์ได้ตรัสว่า “เราจะให้บรรดาความดีงามของเราผ่านไปต่อหน้าเจ้า และเราจะประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์ต่อหน้าเจ้า และเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใด เราก็จะโปรดปรานผู้นั้น และเราประสงค์จะเมตตาแก่ผู้ใด เราก็จะเมตตาผู้นั้น”
33:20 และพระองค์ตรัสว่า “เจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ ด้วยว่าไม่มีมนุษย์คนใดเห็นหน้าเราแล้วมีชีวิตอยู่ได้”
33:21 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด มีสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เรา และเจ้าจงไปยืนอยู่บนศิลานั้น
33:22 และจะเป็นไปอย่างนี้ ขณะเมื่อสง่าราศีของเรากำลังผ่านไป เราจะซ่อนเจ้าไว้ในช่องศิลาและจะบังเจ้าไว้ด้วยมือของเราขณะที่เราผ่านไป
33:23 และเราจะเอามือของเราออก และเจ้าจะเห็นเบื้องหลังของเรา แต่หน้าของเราจะมองเห็นไม่ได้”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope