กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 40

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

การตั้งพลับพลา
40:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
40:2 “ในวันที่หนึ่งของเดือนแรก เจ้าจงตั้งพลับพลาของเต็นท์แห่งชุมนุมชน
40:3 และเจ้าจงตั้งหีบพระโอวาทไว้ในพลับพลาและกั้นหีบนั้นด้วยม่าน
40:4 และเจ้าจงยกโต๊ะเข้ามาตั้งไว้ และภาชนะต่าง ๆ จงจัดเตรียมไว้บนโต๊ะ และเจ้าจงนำคันประทีปนั้นเข้ามาและจุดไฟที่ตะเกียงนั้น
40:5 และเจ้าจงตั้งแท่นบูชาทองคำสำหรับเผาเครื่องหอมตรงหน้าหีบพระโอวาท และแขวนม่านของประตูพลับพลาไว้
40:6 และเจ้าจงตั้งแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชาไว้ตรงหน้าประตูพลับพลาของเต็นท์แห่งชุมนุมชน
40:7 และเจ้าจงตั้งอ่างไว้ระหว่างเต็นท์แห่งชุมนุมชนกับแท่นบูชา และจงใส่น้ำไว้ในอ่างนั้น
40:8 และเจ้าจงสร้างลานไว้รอบพลับพลา และแขวนม่านไว้ที่ประตูลานนั้น
40:9 และเจ้าจงเอาน้ำมันเจิม เจิมพลับพลากับสิ่งสารพัดซึ่งอยู่ในพลับพลานั้น และถวายพลับพลากับภาชนะทั้งหมดของพลับพลาไว้ และพลับพลานั้นจะบริสุทธิ์
40:10 และเจ้าจงเจิมแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชา และบรรดาภาชนะประจำแท่นบูชานั้น และชำระแท่นบูชานั้นให้บริสุทธิ์ และแท่นบูชานั้นจะบริสุทธิ์ที่สุด
40:11 และเจ้าจงเจิมอ่างทั้งพานรองอ่าง และชำระอ่างทั้งพานรองอ่างนั้นให้บริสุทธิ์
40:12 และเจ้าจงนำอาโรน และบุตรชายทั้งหลายของเขา มาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และล้างชำระตัวพวกเขาด้วยน้ำ
40:13 และเจ้าจงนำเครื่องยศบริสุทธิ์สวมให้อาโรน และเจิมเขาและชำระเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อเขาจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต
40:14 และเจ้าจงนำบุตรชายทั้งหลายของเขามา และสวมเสื้อคลุมให้พวกเขา
40:15 และเจ้าจงเจิมพวกเขาเช่นเดียวกับที่เจ้าได้เจิมบิดาของพวกเขา เพื่อพวกเขาจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต แน่ทีเดียวด้วยว่าการเจิมพวกเขานั้นจะเป็นการแต่งตั้งไว้ให้เป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเขา”
40:16 ดังนั้นโมเสสจึงกระทำ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่านให้กระทำสิ่งใด ท่านก็กระทำสิ่งนั้นทุกประการ
40:17 และต่อมาในเดือนที่หนึ่งของปีที่สอง ในวันที่หนึ่งของเดือนนั้น ได้ตั้งพลับพลาขึ้น
40:18 และโมเสสได้ตั้งพลับพลาขึ้น คือวางฐานและตั้งไม้กระดานขึ้นไว้ สอดไม้ดาลและตั้งเสาขึ้น
40:19 และท่านกางเต็นท์คลุมพลับพลา และวางที่คลุมเต็นท์ไว้ข้างบนนั้น ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
40:20 และท่านเก็บพระโอวาทไว้ในหีบนั้น และสอดไม้คานไว้ในหีบ และตั้งพระที่นั่งกรุณาไว้บนหีบนั้น
40:21 และท่านนำหีบเข้าไปไว้ในพลับพลา และแขวนม่านกั้นไว้ และกั้นหีบพระโอวาทนั้นไว้ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
40:22 และท่านตั้งโต๊ะไว้ในเต็นท์แห่งชุมนุมชน ทางทิศเหนือของพลับพลา นอกม่านนั้น
40:23 และท่านจัดขนมปังไว้เป็นระเบียบต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้
40:24 และท่านตั้งคันประทีปไว้ในเต็นท์แห่งชุมนุมชน ทางทิศใต้ของพลับพลา ตรงหน้าโต๊ะนั้น
40:25 และท่านจุดไฟตะเกียงต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
40:26 และท่านตั้งแท่นบูชาทองคำไว้ในเต็นท์แห่งชุมนุมชน ตรงหน้าม่าน
40:27 และท่านเผาเครื่องหอมบนแท่นบูชานั้น ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
40:28 และท่านแขวนม่านไว้ที่ประตูพลับพลา
40:29 และท่านตั้งแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชาไว้ข้างประตูพลับพลาของเต็นท์แห่งชุมนุมชน และถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องธัญญบูชาบนแท่นบูชานั้น ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
40:30 และท่านตั้งอ่างไว้ระหว่างเต็นท์แห่งชุมนุมชนกับแท่นบูชา และใส่น้ำไว้ในอ่างสำหรับการล้างชำระ
40:31 และโมเสสกับอาโรน และบุตรชายทั้งหลายของเขา ล้างมือและเท้าของพวกเขาที่อ่างนั้น
40:32 เมื่อเขาทั้งหลายเข้าไปในเต็นท์แห่งชุมนุมชน และเมื่อเขาทั้งหลายเข้าไปใกล้แท่นบูชานั้น พวกเขาก็ชำระล้างเสียก่อน ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
40:33 และท่านสร้างลานรอบพลับพลาและแท่นบูชานั้น และแขวนม่านไว้ที่ประตูลาน ดังนั้น โมเสสได้กระทำการนั้นให้เสร็จสิ้นทุกประการ

พระเจ้าสำแดงการยอมรับโดยเมฆปกคลุม
40:34 ในขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุมเต็นท์แห่งชุมนุมชนไว้ และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏอยู่เต็มพลับพลานั้น
40:35 และโมเสสไม่สามารถเข้าไปในเต็นท์แห่งชุมนุมชนได้เพราะเมฆปกคลุมเต็นท์นั้นอยู่ และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏอยู่เต็มพลับพลานั้น
40:36 และตลอดการเดินทางของพวกเขา เมฆนั้นลอยขึ้นไปจากพลับพลาเมื่อใด ชนชาติอิสราเอลก็ยกเดินต่อไปเมื่อนั้น
40:37 แต่ถ้าเมฆนั้นไม่ได้ลอยขึ้นไป พวกเขาก็ไม่ออกเดินทางเลย จนกว่าจะถึงวันที่เมฆนั้นลอยขึ้นไป
40:38 เพราะตลอดทางที่พวกเขายกเดินไปนั้น ในตอนกลางวันเมฆของพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่เหนือพลับพลา และในตอนกลางคืนมีไฟสถิตอยู่เหนือพลับพลานั้นประจักษ์แก่สายตาของวงศ์วานอิสราเอลทั้งปวง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope