กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

เอลีฮูกล่าวถึงเหตุผลต่าง ๆ ของโยบ
34:1 ยิ่งกว่านั้น เอลีฮูตอบและพูดว่า
34:2 “โอ ท่านทั้งหลายผู้มีปัญญา ขอตั้งใจฟังบรรดาถ้อยคำของข้า และขอเงี่ยหูฟังข้า พวกท่านผู้มีความรู้
34:3 เพราะหูก็ทดลองบรรดาถ้อยคำ เหมือนอย่างปากชิมอาหาร
34:4 ขอให้เราทั้งหลายเลือกความยุติธรรมสำหรับพวกเรา ขอให้เราทั้งหลายรู้ในท่ามกลางพวกเราว่าอะไรดี
34:5 เพราะโยบได้กล่าวว่า ‘ข้าชอบธรรม และพระเจ้าได้ทรงนำความยุติธรรมของข้าไปเสีย’
34:6 ข้าควรมุสาโดยที่ไม่มีสิทธิ์หรือ แผลของข้ารักษาไม่หายโดยปราศจากการละเมิดเลย
34:7 มนุษย์คนใดเล่าเหมือนอย่างโยบ ผู้ดื่มความเหยียดหยามเหมือนดื่มน้ำ
34:8 ผู้ซึ่งเข้าสังคมกับบรรดาคนกระทำความชั่วช้า และเดินไปกับคนชั่วทั้งหลาย
34:9 เพราะเขาได้กล่าวว่า ‘ไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อมนุษย์ที่เขาจะปีติยินดีในพระเจ้า’
34:10 เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายผู้มีความเข้าใจ ขอตั้งใจฟังข้าพเจ้า ที่พระเจ้าจะทรงกระทำความชั่ว ก็อยู่ห่างไกลจากพระองค์ และที่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรงกระทำความชั่วช้า ก็อยู่ห่างไกลจากพระองค์
34:11 เพราะพระองค์จะทรงสนองแก่มนุษย์ตามการงานของเขา และทรงให้เกิดแก่ทุกคนตามทางทั้งหลายของเขา
34:12 ใช่แล้ว แน่นอนพระเจ้าจะไม่ทรงกระทำสิ่งชั่ว ทั้งองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะไม่ทรงผันแปรความยุติธรรม
34:13 ใครแต่งตั้งให้พระองค์ปกครองเหนือแผ่นดินโลก หรือใครเล่าได้มอบหมายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นไว้กับพระองค์
34:14 ถ้าพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่กับมนุษย์ ถ้าพระองค์ทรงรวบรวมวิญญาณและลมปราณของเขากลับมาสู่พระองค์
34:15 เนื้อหนังทั้งสิ้นก็จะพินาศไปด้วยกัน และมนุษย์ก็จะกลับไปเป็นผงคลีดินอีก
34:16 ถ้าบัดนี้ท่านมีความเข้าใจ ขอฟังข้อนี้ ขอตั้งใจฟังเสียงแห่งบรรดาถ้อยคำของข้าเถิด
34:17 ผู้ที่เกลียดชังความยุติธรรมจะปกครองหรือ และท่านจะประณามผู้ที่ทรงชอบธรรมที่สุดหรือ
34:18 เหมาะสมหรือที่จะทูลต่อกษัตริย์ว่า ‘ท่านชั่ว’ และแก่พวกประมุขว่า ‘ท่านทั้งหลายอธรรม’
34:19 ยิ่งไม่เหมาะสมกว่านั้นสักเท่าใดที่จะกล่าวเช่นนั้นต่อพระองค์ผู้ไม่ทรงเข้าข้างพวกประมุขหรือเห็นแก่หน้าคนมั่งคั่งมากกว่าคนยากจน เพราะคนทั้งหมดนี้เป็นพระหัตถกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์
34:20 ในชั่วขณะเดียวเขาทั้งหลายจะตาย และประชาชนจะตัวสั่นตอนเที่ยงคืนและตายไป และผู้มีอำนาจจะถูกเอาไปเสียโดยปราศจากมือมนุษย์
34:21 เพราะพระเนตรของพระองค์มองดูทางทั้งหลายของมนุษย์ และพระองค์ทรงเห็นการสัญจรทั้งสิ้นของเขา
34:22 ไม่มีความมืดหรือเงาแห่งความตายซึ่งบรรดาคนกระทำความชั่วช้าสามารถซ่อนตัวได้
34:23 เพราะพระองค์จะไม่ทรงวางลงบนมนุษย์เกินกว่าสิ่งที่ยุติธรรม จนเขาจะสู้ความกับพระเจ้าได้
34:24 พระองค์จะทรงทุบผู้มีอำนาจเป็นชิ้น ๆ โดยนับไม่ถ้วน และทรงตั้งคนอื่น ๆ ไว้แทนพวกเขา
34:25 เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงทราบกิจการทั้งหลายของพวกเขา และพระองค์จึงทรงคว่ำพวกเขาเสียในเวลากลางคืน จนพวกเขาถูกทำลายเสีย
34:26 พระองค์ทรงตีพวกเขาเหมือนอย่างคนชั่วต่อหน้าต่อตาของคนอื่น ๆ
34:27 เพราะว่าเขาทั้งหลายหันกลับเสียจากพระองค์ และไม่ยอมพิจารณาทางหนึ่งทางใดของพระองค์เลย
34:28 จนพวกเขากระทำให้เสียงร้องของคนยากจนมาถึงพระองค์ และพระองค์ทรงสดับฟังเสียงร้องของผู้ที่ถูกกระทำให้ทุกข์ใจ
34:29 เมื่อพระองค์ประทานความสงบให้ แล้วใครจะก่อความยุ่งยากได้ และเมื่อพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ไว้ แล้วใครจะเห็นพระองค์ได้ ไม่ว่าจะกระทำสิ่งนั้นต่อประชาชาติหนึ่งหรือต่อมนุษย์คนหนึ่งก็ตาม
34:30 เพื่อว่าคนหน้าซื่อใจคดจะไม่ครอบครอง เกรงว่าประชาชนจะติดกับดักเสีย
34:31 แน่นอนเป็นสิ่งเหมาะสมที่จะกราบทูลพระเจ้าว่า ‘ข้าพระองค์ได้รับการตีสอนแล้ว ข้าพระองค์จะไม่ทำผิดต่อไปอีก
34:32 สิ่งที่ข้าพระองค์มองไม่เห็น ขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์เถิด ถ้าข้าพระองค์ได้กระทำความชั่วช้า ข้าพระองค์จะไม่กระทำอีก’
34:33 การตอบสนองของพระองค์ควรจะเป็นตามความคิดของท่านหรือ พระองค์จะทรงตอบสนองสิ่งนั้น ไม่ว่าท่านปฏิเสธ หรือไม่ว่าท่านเลือกหรือไม่ก็ตาม และไม่ใช่ข้า เพราะฉะนั้นจงกล่าวสิ่งที่ท่านทราบเถิด
34:34 ขอให้บรรดาคนที่มีความเข้าใจบอกข้า และให้ผู้มีปัญญาสักคนตั้งใจฟังข้าเถิด
34:35 โยบได้พูดอย่างไม่มีความรู้ และบรรดาถ้อยคำของเขาก็ปราศจากสติปัญญา
34:36 ความปรารถนาของข้าคือให้โยบถูกทดลองต่อไปจนถึงที่สุด เพราะเหตุคำตอบทั้งหลายของเขาสำหรับคนชั่ว
34:37 เพราะเขาเพิ่มการกบฏเข้ากับบาปของเขา เขาตบมือของตนอยู่ท่ามกลางพวกเรา และทวีถ้อยคำทั้งหลายของเขาต่อสู้พระเจ้า”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope