กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

คาอินและอาแบล
4:1 และอาดัมได้ร่วมรู้กับเอวาภรรยาของเขา และนางได้ตั้งครรภ์ และคลอดคาอิน และกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้รับชายคนหนึ่งจากพระเยโฮวาห์”
4:2 และนางได้คลอดบุตรอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นน้องชายของเขาชื่ออาแบล และอาแบลเป็นคนเลี้ยงแกะ แต่คาอินเป็นคนทำไร่ไถนา
4:3 และต่อมาวันหนึ่ง ปรากฏว่าคาอินได้นำผลไม้จากไร่นามาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์
4:4 และอาแบล เขาได้นำผลแรกจากฝูงแกะของเขาและไขมันของแกะด้วย และพระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยต่ออาแบลและเครื่องบูชาของเขา
4:5 แต่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยต่อคาอินและเครื่องบูชาของเขา และคาอินได้โกรธแค้นยิ่งนัก และสีหน้าของเขาหม่นหมองไป
4:6 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่คาอินว่า “ทำไมเจ้าถึงโกรธแค้น และทำไมสีหน้าของเจ้าหม่นหมองไป
4:7 ถ้าเจ้าทำดี เจ้าจะเป็นที่ยอมรับมิใช่หรือ และถ้าเจ้าทำไม่ดี ความบาปก็หมอบอยู่ที่ประตู และความปรารถนาของเขาจะอยู่ในตัวเจ้า และเจ้าจะครอบครองเหนือเขา”

การฆ่าอาแบล
4:8 และคาอินพูดกับอาแบลน้องชายของเขา และต่อมาเมื่อเขาทั้งสองอยู่ในที่นาด้วยกัน คาอินได้ลุกขึ้นต่อสู้อาแบลน้องชายของเขาและฆ่าเขา
4:9 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่คาอินว่า “อาแบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหน” และเขาทูลว่า “ข้าพระองค์ไม่ทราบ ข้าพระองค์เป็นผู้ดูแลน้องชายหรือ”

การสาปแช่งคาอิน
4:10 และพระองค์ตรัสว่า “เจ้าทำอะไรลงไป เสียงร้องของโลหิตน้องชายของเจ้าร้องจากดินถึงเรา
4:11 และบัดนี้ เจ้าถูกสาปแช่งจากแผ่นดินแล้ว ซึ่งได้อ้าปากรับโลหิตน้องชายของเจ้าจากมือเจ้า
4:12 เมื่อเจ้าทำไร่ไถนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมันจะไม่เกิดผลแก่เจ้าอย่างเต็มขนาด เจ้าจะเป็นผู้ที่หลบหนีและคนพเนจรไปมาในโลก”
4:13 และคาอินทูลแด่พระเยโฮวาห์ว่า “โทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะแบกรับได้
4:14 ดูเถิด วันนี้พระองค์ได้ทรงขับไล่ข้าพระองค์จากพื้นแผ่นดินโลก และข้าพระองค์จะถูกซ่อนไว้จากพระพักตร์ของพระองค์ และข้าพระองค์จะเป็นผู้ที่หลบหนีและคนพเนจรไปมาในโลก และจะเป็นไปอย่างนี้ว่าทุกคนที่พบข้าพระองค์จะฆ่าข้าพระองค์เสีย”
4:15 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่เขาว่า “เหตุฉะนั้นใครก็ตามที่ฆ่าคาอิน เขาจะรับการแก้แค้นถึงเจ็ดเท่า” และพระเยโฮวาห์ทรงประทับตราไว้ที่ตัวคาอิน เกรงว่าใครที่พบเขาจะฆ่าเขาเสีย

เชื้อสายของคาอินและความเจริญทางด้านอารยธรรม
4:16 และคาอินได้ออกไปจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และอาศัยอยู่ในแผ่นดินของโนด ทางด้านทิศตะวันออกของเอเดน
4:17 และคาอินได้ร่วมรู้กับภรรยาของเขา และนางได้ตั้งครรภ์ และคลอดเอโนค และเขาสร้างนครขึ้นมานครหนึ่ง และเรียกชื่อนครนั้นตามชื่อบุตรชายของเขาว่าเอโนค
4:18 และเอโนคให้กำเนิดอิราด และอิราดให้กำเนิดเมหุยาเอล และเมหุยาเอลให้กำเนิดเมธูซาเอล และเมธูซาเอลให้กำเนิดลาเมค
4:19 และลาเมคได้รับภรรยาสองคนสำหรับเขา คนหนึ่งมีชื่อว่าอาดาห์ และอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าศิลลาห์
4:20 และอาดาห์คลอดยาบาล เขาเป็นต้นตระกูลของคนที่อาศัยอยู่ในเต็นท์และคนที่เลี้ยงสัตว์
4:21 และน้องชายของเขามีชื่อว่ายูบาล เขาเป็นต้นตระกูลของบรรดาคนที่ดีดพิณเขาคู่และเป่าขลุ่ย
4:22 และศิลลาห์ นางก็คลอดทูบัลคาอินด้วย ซึ่งเป็นผู้สอนบรรดาช่างฝีมือทำเครื่องทองเหลืองและเหล็ก และทูบัลคาอินมีน้องสาวชื่อว่านาอามาห์
4:23 และลาเมคพูดกับภรรยาทั้งสองของเขาว่า “อาดาห์และศิลลาห์ จงฟังเสียงของเรา ภรรยาทั้งสองของลาเมค จงตั้งใจฟังถ้อยคำของเรา เพราะเราได้ฆ่าชายคนหนึ่งที่ทำให้เราบาดเจ็บ และชายหนุ่มที่ทำอันตรายแก่เรา
4:24 ถ้าผู้ที่ฆ่าคาอินจะได้รับการแก้แค้นเป็นเจ็ดเท่า ผู้ที่ฆ่าลาเมคจะได้รับเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเท่าเป็นแน่”

การกำเนิดของเสท
4:25 และอาดัมได้ร่วมรู้กับภรรยาของเขาอีกครั้งหนึ่ง และนางได้คลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเรียกชื่อของเขาว่าเสท นางพูดว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามีเชื้อสายอีกคนหนึ่งแทนอาแบล ผู้ซึ่งถูกคาอินฆ่าตาย”
4:26 และสำหรับเสทนั้น ก็มีบุตรชายคนหนึ่งกำเนิดให้เขาด้วย และเสทเรียกชื่อของเขาว่าเอโนช ตั้งแต่นั้นมามนุษย์เริ่มต้นที่จะร้องเรียกพระนามของพระเยโฮวาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope