กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ยาโคบอยู่กับลาบัน เลอาห์และราเชล
29:1 แล้วยาโคบเดินทางต่อไป และมาถึงแผ่นดินของประชาชนชาวตะวันออก
29:2 และเขาก็มองไป และเห็นบ่อน้ำบ่อหนึ่งในทุ่งนา ดูเถิด มีฝูงแกะสามฝูงนอนอยู่ข้างบ่อนั้น เพราะพวกเขาเคยตักน้ำจากบ่อนั้นให้ฝูงแกะกิน และหินใหญ่ก็ปิดปากบ่อนั้น
29:3 และบรรดาฝูงแกะมาพร้อมกันที่นั่น และพวกเขาก็กลิ้งหินออกจากปากบ่อ และตักน้ำให้ฝูงแกะกิน และเอาหินปิดปากบ่อนั้นเสียอีกดังเดิม
29:4 และยาโคบพูดกับเขาทั้งหลายว่า “พี่น้องของข้าพเจ้าเอ๋ย ท่านทั้งหลายมาจากไหน” และเขาทั้งหลายพูดว่า “พวกเรามาจากเมืองฮาราน”
29:5 และเขาได้พูดกับเขาทั้งหลายว่า “พวกท่านรู้จักลาบันบุตรชายของนาโฮร์หรือไม่” และเขาทั้งหลายพูดว่า “พวกเรารู้จักท่าน”
29:6 และเขาพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ท่านสบายดีหรือ” และเขาทั้งหลายพูดว่า “ท่านสบายดี และดูเถิด บุตรสาวของท่านชื่อราเชลกำลังมาพร้อมกับฝูงแกะ”
29:7 และเขาพูดว่า “ดูเถิด เวลานี้ยังวันอยู่มาก ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ฝูงแพะแกะมารวมกัน จงเอาน้ำให้แกะเหล่านี้กิน จงไปและให้ฝูงแกะกินหญ้า”
29:8 และเขาทั้งหลายพูดว่า “พวกเราทำไม่ได้ จนกว่าแกะทุก ๆ ฝูงจะมาพร้อมกัน และพวกเขากลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ำก่อน แล้วพวกเราจึงจะเอาน้ำให้ฝูงแกะกิน”
29:9 และขณะที่เขากำลังพูดกับเขาทั้งหลายอยู่ ราเชลก็มาถึงพร้อมกับฝูงแกะของบิดา เพราะนางเป็นผู้เลี้ยงมัน
29:10 และต่อมา ครั้นยาโคบเห็นราเชลบุตรสาวของลาบันพี่ชายมารดาของตน และฝูงแกะของลาบันพี่ชายมารดาของตน ยาโคบก็เข้าไปใกล้และกลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ำ และเอาน้ำให้ฝูงแกะของลาบันพี่ชายมารดาของตนกิน
29:11 และยาโคบจุบราเชล และเขาร้องด้วยความตื่นเต้นและร้องไห้
29:12 และยาโคบบอกราเชลว่าเขาเป็นหลานบิดาของนาง และว่าเขาเป็นบุตรชายของเรเบคาห์ และนางก็วิ่งไปบอกบิดาของนาง
29:13 และต่อมา ครั้นลาบันได้ยินข่าวถึงยาโคบบุตรชายน้องสาวของตน ท่านก็วิ่งไปพบเขา กอดเขาและจุบเขา และพาเขามาบ้านของท่าน และเขาก็เล่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดให้ลาบันฟัง
29:14 และลาบันได้พูดกับเขาว่า “เจ้าเป็นกระดูกของเราและเนื้อของเราแท้ ๆ” และเขาก็พักอยู่กับท่านเดือนหนึ่ง

ยาโคบทำงานเจ็ดปีเพื่อจะได้ราเชลที่เขารัก
29:15 และลาบันพูดกับยาโคบว่า “เพราะเจ้าเป็นหลานชายของเรา ฉะนั้นจึงไม่ควรที่เจ้าจะทำงานให้เราเปล่า ๆ เจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไร จงบอกเรามาเถิด”
29:16 และลาบันมีบุตรสาวสองคน ชื่อของพี่สาวคือ เลอาห์ และชื่อของน้องสาวคือ ราเชล
29:17 นางสาวเลอาห์นั้นมีดวงตาอ่อนโยน แต่นางสาวราเชลนั้นสละสลวยและเป็นที่ชื่นชอบอย่างยิ่ง
29:18 และยาโคบก็รักนางสาวราเชล และพูดว่า “ข้าพเจ้าจะรับใช้ท่านเจ็ดปี เพื่อได้ราเชลบุตรสาวคนเล็กของท่าน”
29:19 และลาบันพูดว่า “ให้เรายกนางให้เจ้านั้นดีกว่าเราจะยกนางให้ชายอื่น จงอยู่กับเราเถิด”
29:20 และยาโคบก็รับใช้อยู่เจ็ดปีเพื่อได้ราเชล และเขาเห็นเป็นเหมือนน้อยวันเพราะความรักที่เขามีต่อนาง
29:21 และยาโคบพูดกับลาบันว่า “เวลาที่กำหนดไว้สำหรับข้าพเจ้าก็ครบแล้ว ขอให้ภรรยาข้าพเจ้าเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้เข้าไปหาเธอ”
29:22 และลาบันได้เชิญบรรดาคนจากสถานที่นั้นมาพร้อมกัน และจัดการเลี้ยง

ลาบันหลอกลวงยาโคบ ยาโคบแต่งงานกับเลอาห์
29:23 และต่อมาครั้นเวลาค่ำแล้ว ท่านก็พาเลอาห์บุตรสาวของตนมาและมอบนางให้แก่เขา และเขาก็เข้าไปหานาง
29:24 และลาบันยกศิลปาห์สาวใช้ของตนให้เป็นสาวใช้ของเลอาห์บุตรสาวของตน
29:25 และต่อมาพอรุ่งขึ้น ดูเถิด เป็นเลอาห์ และเขากล่าวแก่ลาบันว่า “ท่านทำอะไรกับข้าพเจ้าเล่า ข้าพเจ้ารับใช้ท่านเพื่อได้ราเชลมิใช่หรือ ทำไมท่านจึงล่อลวงข้าพเจ้าเล่า”
29:26 และลาบันได้พูดว่า “ในแผ่นดินของพวกเราไม่มีธรรมเนียมที่จะยกน้องสาวให้ก่อนพี่หัวปี
29:27 ขอให้ครบเจ็ดวันของหญิงนี้ก่อน และเราจะยกคนนั้นให้เจ้าด้วย เพื่อตอบแทนที่เจ้าจะได้รับใช้เราอีกเจ็ดปี”

ยาโคบทำงานอีกเจ็ดปีเพื่อได้ราเชล
29:28 และยาโคบก็ทำตาม และรอจนครบเจ็ดวันของนาง และท่านก็ยกราเชลบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาของเขาด้วย
29:29 และลาบันยกบิลฮาห์สาวใช้ของตนให้เป็นสาวใช้ของราเชลบุตรสาวของตน
29:30 และเขาก็เข้าไปหาราเชลเช่นกัน และเขารักราเชลมากกว่าเลอาห์ด้วย และเขาได้รับใช้ท่านต่อไปอีกเจ็ดปี
29:31 และเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงเห็นว่าเลอาห์ถูกเกลียดชัง พระองค์จึงทรงเปิดครรภ์ของนาง แต่ราเชลนั้นเป็นหมัน
29:32 และเลอาห์ตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชาย และนางเรียกชื่อของเขาว่า รูเบน ด้วยนางพูดว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพเจ้าเป็นแน่ บัดนี้สามีจึงจะรักข้าพเจ้า”
29:33 และนางตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายอีกคนหนึ่ง และพูดว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ทรงได้ยินว่าข้าพเจ้าเป็นที่เกลียดชัง พระองค์จึงประทานบุตรชายคนนี้ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย” และนางเรียกชื่อของเขาว่า สิเมโอน
29:34 และนางตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายอีกคนหนึ่ง และพูดว่า “ครั้งนี้สามีของข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้คลอดบุตรเป็นชายสามคนให้เขาแล้ว” เพราะฉะนั้นจึงเรียกชื่อเขาว่า เลวี
29:35 และนางตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายอีกคนหนึ่ง และนางพูดว่า “ครั้งนี้ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์” เพราะฉะนั้นนางจึงเรียกชื่อเขาว่า ยูดาห์ และต่อไปก็หยุดมีบุตร

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope