กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 48

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

บุตรชายโยเซฟเยี่ยมเยียนยาโคบ
48:1 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้มีคนมาบอกโยเซฟว่า “ดูเถิด บิดาของท่านป่วยอยู่” และท่านก็พามนัสเสห์และเอฟราอิมบุตรชายทั้งสองของตนไป
48:2 และมีคนบอกยาโคบ และพูดว่า “ดูเถิด โยเซฟบุตรชายของท่านมาหาท่าน” และอิสราเอลก็รวบรวมกำลังของตนลุกขึ้น และนั่งบนเตียงนอน
48:3 และยาโคบได้พูดกับโยเซฟว่า “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้สำแดงพระองค์แก่พ่อที่ตำบลลูสในแผ่นดินแห่งคานาอัน และทรงอวยพรแก่พ่อ
48:4 และตรัสแก่พ่อว่า ‘ดูเถิด เราจะให้เจ้ามีลูกดกทวียิ่งขึ้นและเราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ และจะยกแผ่นดินนี้ให้แก่เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิตย์’
48:5 และบัดนี้สำหรับบุตรชายทั้งสองของลูก คือเอฟราอิมและมนัสเสห์ ที่เกิดแก่ลูกในแผ่นดินแห่งอียิปต์ก่อนพ่อมาหาลูกในอียิปต์ก็เป็นบุตรของพ่อ เขาทั้งสองจะเป็นของพ่อ เหมือนรูเบนและสิเมโอน
48:6 และสำหรับบุตรคนอื่น ๆ ของลูก ที่เกิดมาแก่ลูกภายหลัง พวกเขาจะนับเป็นบุตรของลูก และเขาจะได้เรียกตามชื่อของพวกพี่ชายในการรับมรดกของพวกเขา
48:7 และสำหรับพ่อเมื่อพ่อจากปัดดานมา ราเชลซึ่งอยู่กับพ่อก็ได้สิ้นชีวิตในแผ่นดินแห่งคานาอันขณะอยู่ตามทาง เมื่อระยะทางเกือบจะถึงเอฟราธาห์ และพ่อได้ฝังศพเธอไว้ริมทางไปเอฟราธาห์คือเบธเลเฮม”
48:8 และอิสราเอลเห็นบุตรชายทั้งสองของโยเซฟ และพูดว่า “นี่ใคร”
48:9 และโยเซฟพูดกับบิดาของตนว่า “นี่เป็นบุตรชายทั้งสองของลูกที่พระเจ้าประทานแก่ลูกในสถานที่นี้” และอิสราเอลพูดว่า “ขอลูกพาบุตรทั้งสองเข้ามาหาพ่อ และพ่อจะได้อวยพรแก่เขาทั้งสอง”
48:10 คราวนั้นตาของอิสราเอลมืดมัวไปเพราะชรา ท่านจึงมองอะไรไม่เห็น และโยเซฟพาบุตรทั้งสองเข้ามาใกล้บิดา และบิดาก็จุบเขาทั้งสองและกอดเขา
48:11 และอิสราเอลพูดกับโยเซฟว่า “แต่ก่อนพ่อคิดว่าจะไม่ได้เห็นหน้าของลูก และดูเถิด พระเจ้าทรงโปรดให้พ่อเห็นทั้งเชื้อสายของลูกด้วย”
48:12 และโยเซฟเอาบุตรทั้งสองออกมาจากระหว่างเข่าของท่าน และซบหน้าของตนลงถึงดิน

เอฟราอิมกับมนัสเสห์จะถูกนับเข้าเป็นหัวหน้าเผ่าสองเผ่าของอิสราเอลด้วย
48:13 และโยเซฟพาบุตรทั้งสองเข้าไปใกล้บิดา มือขวาของท่านจับเอฟราอิมให้อยู่ข้างซ้ายมือของอิสราเอล และมือซ้ายของท่านจับมนัสเสห์ให้อยู่ข้างขวามือของอิสราเอล
48:14 และอิสราเอลก็เหยียดมือขวาของตนออกและวางบนศีรษะของเอฟราอิมผู้เป็นน้อง และมือซ้ายของตนวางไว้บนศีรษะของมนัสเสห์ โดยตั้งใจเหยียดมือของตนออกเช่นนั้น เพราะว่ามนัสเสห์เป็นบุตรหัวปี
48:15 และอิสราเอลอวยพรแก่โยเซฟ และพูดว่า “ขอพระเจ้าที่อับราฮัมและอิสอัคบิดาทั้งสองของข้าพระองค์ดำเนินอยู่ต่อพระพักตร์นั้น ขอพระเจ้าผู้ทรงบำรุงเลี้ยงชีวิตของข้าพระองค์ตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้
48:16 ขอทูตสวรรค์ที่ได้ช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งสิ้น โปรดอวยพรแก่เด็กหนุ่มทั้งสองคนนี้ และให้เขาสืบชื่อของข้าพระองค์และชื่อของอับราฮัมและอิสอัคบิดาทั้งสองของข้าพระองค์ไว้ และขอให้เขาทั้งสองคนเจริญขึ้นเป็นมวลชนในท่ามกลางแผ่นดินโลกเถิด”
48:17 และเมื่อโยเซฟเห็นบิดาของตนวางมือข้างขวาของตนบนศีรษะของเอฟราอิม โยเซฟก็ไม่พอใจ และโยเซฟได้จับมือบิดาของตนเพื่อจะยกออกจากศีรษะของเอฟราอิมให้วางบนศีรษะของมนัสเสห์
48:18 และโยเซฟพูดกับบิดาของตนว่า “ไม่ใช่อย่างนั้น คุณพ่อขอรับ เพราะคนนี้เป็นบุตรหัวปี ขอพ่อวางมือขวาของพ่อไว้บนศีรษะคนนี้เถิด”
48:19 และบิดาของท่านก็ปฏิเสธ และพูดว่า “พ่อรู้แล้ว ลูกของพ่อเอ๋ย พ่อรู้แล้ว เขาจะเป็นคนตระกูลหนึ่ง และเขาจะใหญ่โตด้วย แต่แท้จริงน้องชายของเขาจะใหญ่โตกว่าพี่ชาย และเชื้อสายของน้องชายนั้นจะเป็นคนหลายประชาชาติด้วย”
48:20 และวันนั้นอิสราเอลก็อวยพรแก่ทั้งสองคนว่า “พวกอิสราเอลจะใช้ชื่อเจ้าอวยพรว่า ‘ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านเป็นเหมือนเอฟราอิมและเหมือนมนัสเสห์เถิด’” และอิสราเอลได้ให้เอฟราอิมเป็นใหญ่กว่ามนัสเสห์
48:21 และอิสราเอลพูดกับโยเซฟว่า “ดูเถิด พ่อจะสิ้นชีวิตแล้ว แต่พระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้าและจะพาพวกเจ้ากลับไปสู่แผ่นดินของบรรพบุรุษของพวกเจ้าอีก
48:22 ยิ่งกว่านั้น พ่อได้ยกส่วนหนึ่งที่พ่อตีได้จากมือของคนอาโมไรต์ด้วยดาบของพ่อและคันธนูของพ่อนั้นให้แก่ลูกแทนพวกพี่น้องของลูก”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope